Menu

Fynboerne

1891-02-13

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed arbejder på porcelænsfabrikken og går et par gange om ugen på Akademibiblioteket, hvor hun tegner. Om aftenen tegner hun motiver derhjemme. For tiden tegner hun en bredbladet begonie. Besøger bedsteforældrene og komtessen en gang om ugen. Alhed undrer sig stadig over familiens skarpe reaktion på hendes "nytårssold". Alhed har set på diverse tøj. Hun eder familien om at sende mere mad.

Transskription

Fredag Aften
Kæreste Moder!
Tak for Dit lange Brev, som jeg nok egentlig burde have besvaret for længe siden; jeg opdager pludselig, at det nu næsten er 14 Dage siden jeg skrev sidst; men det er den Tid, jeg ikke kan faa til at slaa til; I maa endelig saa lidt som muligt sende mig Kommisioner, da det er meget vigtig for mig at have Eftermiddagene i Ro; jeg kan nemlig saa dejlig bruge dem til mit Tegnearbejde; for det første har jeg opdaget, at Akademibiblioteket er aabent hver Dag fra 4-6; det er jeg meget henrykt over og jeg gaar derind et Par Gange om Ugen. Jeg maa saa styrte hjem fra Fabrikken, sluge min Mad og kan endda med Nød og næppe naa at være der til Kl. [overstreget: 6] 5. Og naar jeg saa skal en Gang om Ugen til de gamle (hver Lørdag Aften) og en Gang til Komtessen, saa kan Du jo nok se, at min Tid er optaget. Endvidere maa jeg anvende noget Tid til at tegne Motiver her om Aftenen. I disse Aftner har jeg tegnet en bredbladet Begonie, som jeg laante hos en af de unge Piger her paa Værnehjemmet, den skal anvendes stiliseret, meget mørke Blade paa mellemfarvet Bund og i den skal ligge strøet ganske lyse blegrøde stiliserede Begonieblomster.
Men hvis dine Begonier blomstrer endnu, vil Du saa ikke bede Elle om tegne nogle af Blomsterne og sende mig dem, jeg ved ikke rigtig, hvordan de ser ud, om de hænger i Klaser eller enkeltvis, men det maa [udstreget:ikke] helst ikke være flot eller malerisk, hellere rigtig nøjagtigt. - - Hvad angaar det Linned jeg skulle se paa, saa har jeg bragt medfølgende i Erfaring: Hos Bertelsen kan faas rigtig gode Chemiser uden Blonde til 2,25 [overstreget:eller] 200 eller 1,85 meget elegante med broderet Strimmel og mange smaa Læg 300. Ogsaa med Blonde eller en broderet Strimmel til 200. Buxer: ganske pæne (uden Blonde) 140; rigtig pæne 160, af kipret Tøj 200. - i øvrigt kan Du bestille dem til hvilken som helst Pris og Facon; de skal vel knappes paa Skulderen? Og saa maa der vel helst sendes et Maal af Skulderbredden. Det lader til at være et udmærket Sted, men det maa ikke vare for længe, da Udsalget kun varer lidt ind i næste Maaned.
[Langs Kanten af Brevet: Jeg saa ogsaa paa noget andre Steder f.Ex. paa Gl. Kongevej, et Sted Komtessen havde anbefalet, men dette var det [ulæseligt ord]; Goldschmidts er saa fine paa det, de lukker, inden jeg kan komme til Byen.]
Sidste Lørdag gik jeg lige fra de gamle hen til Komtessen og blev der til Mandag Morgen; det var meget hyggeligt. Søndag Middag var Fru Jørgensen f. Bülow der tillige med sine Børn; samt Frk. Baumans og Paulsens. Vi unge lejede og spillede Kort. – Jeg blev bedt til at tilbringe Fastelavnen der, men desværre har vi ikke fri om Mandagen.
Jeg fik igen en Route Omnibusbilletter, jeg har god Nytte af dem i disse Dage, da det er et frygteligt Føre. – I Onsdags var jeg bedt til Esther. Vi var bagefter 9 unge (Esther, hendes 3 Brødre, en Frk. Thalbitzer, en Student Munthe Morgenstjærne, 2 Frkn. Plum og jeg[)] i Dagmartheatret til Schillers ”Røverne”. Vi morede os storartet, skønt det var en tragedie, - men [overstreget: hv] vi havde da ogsaa den Trøst, at efter hver Akt, naar der var nogen døde, gik Tæppet atter op og de døde stod der saa og gjorde en pæn Kompliment! – Der er uhyre rart at komme; skønt der er frygtelig fint, [overstreget: find] føler man sig slet ikke trykket, de ere saa voldsom ligefremme.
Kommoden er ankommen i god Stand; [overstreget:jg] jeg var frygtelig henrykt over Tæppet og min lille Stol i sin nye Skikkelse, her er snart rigtig hyggeligt. – Jeg har ikke købt Uldtrøjer derimod et halv normalt højhalset Underliv (Tunger i Halsen) til 2,25; Frk. Høst raadede mig dertil, da man bedre kan lægge et saadant om Sommeren. – Hvad angaar vores ”Nytaarssold”, saa var jeg egentlig forbavset over, at I syntes det var saa frygteligt; vi afholder jo hvert Aar [overstreget: vores] et saadant, [overstreget: I ] i Aar var der bare den Forskel, at vi havde 2 unge enligt stillede Mandfolk med; ja, det gjorde det jo rigtig nok en hel Del mere kriminelt, men alligevel havde vi dog talt om, at den Tid ikke var saa forfærdelig fjærn, da vi kunde fortælle Eder om det. – Nu maa jeg i Seng; Kl. er over 11 og jeg bliver desværre saa frygtelig tidlig søvnig om Aftenen.
Ved at læse ovenstaaende igennem, er jeg bleven bange for, at jeg har taget lidt for let paa det, var da jeg kom i Tanker om, at Elle og Christine besvimede over det; jeg maa derfor tilføje, at det virkelig ogsaa gjorde et dybt Indtryk paa mig; og havde vi [overstreget: vidst] tænkt, at I vilde tage Eder det saa nær, havde vi naturligvis ikke gjort det. Vores Rygte havde vi desværre som sædvanligt ikke [overstreget: ikke] haft nok Respekt for! Det er egentlig ubehageligt at have et godt Rygte at skulle værne om! – O ve! O føj! Dette blev vist ikke mere angergivent end det første! Det er skrækkeligt men jeg er i saadan et Perlehumeur at jeg ikke med min bedste Vilje kan skrive noget sørgeligt; x bare jeg havde gjort det ligestrax, men nu er det saa længe efter!
Frk. Rosenørn ligger i disse Dage og vi regeres derfor af Viseprovstinden –Frk Bjerg (”Isbjerget kaldet”) hun exer os paa det frygteligste. –

X”To store i en Sæk, kan ingenlunde rummes”.

Min strøhede Kjole er rigtig pæn! Den blegrøde ikke syet endnu, da Din Yndlingsjomfru er paa Rejse. –
Hvornaar kommer Æggene? Christine har anmeldt dem for længe siden?! – Jeg er nu næsten paa det rene med at jeg beder om mere Mad med, de andre ere komme i med at sidde og give mig af deres Mad. Det blaa Forklæde er Thoras, jeg glemte at faa det med. Vil du bede Elle og Joh. undskylde, at jeg ikke endnu har besvaret deres Breve! –
Masser af Hilsner til dem allesammen! Mon de smaa ikke snart føler Trang til at skrive?
Dig og Fader sender jeg min ærbødigste Hilsen!
Eders glad angergivne Datter
Alhed

Fakta

Brev

Da

Alhed arbejder på Porcelænsfabrikken(1891-93). Hun har været på Dagmarteatret og se "Røverne" (opført 1891) Brevet er skrevet fredag efter fastelavn( 8.2 i 1891).

Kipper er en væveteknik

København
Erikshaab

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv BB2209

Nej