Menu

Fynboerne

1892-02-17

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen er begyndt at male i Zoologisk Have. Han har også udstillet på "Den Frie". IA Larsen er ved at sælge en ejendom. Købmand Norden er gået konkurs.

Transskription

Kjerteminde den 17/2 92

Min kjære Johannes!
Ja Du maa nok undre Dig at der ingen Brev var med Kurven men her har været saa meget for at bestille saa vilde jeg da i Søndags rigtig nyde det gode at hvile mig og skrive som jeg vel er kommen tilsæde kommer Betty Ejlskov og vil blive her om Natten [Marie?] var Patient og sad i Sofa saa jeg maatte gjøre Besked gaa med til Foredrag, der skulde nemlig være Oplæsning af Christensen Randers og Sang af en Frøken Brandt fra Ollerup. Søster til Sangeren Brandt. Betty var kjørt med dem herned da hendes Søster er Stedmoder til disse Brandter – hun sang helt kjønt
Nok om det Marie maatte ligge næste Dag stærk Feber og Pletter i Halsen Vilhelm laa ogsaa saa jeg takkede Gud at hun rejste med Posten næste Dag
Nu er Marie saa vel at hun maa komme lidt op imorgen og Vilhelm er ogsaa paa Benene han har lavet Adolph et Hakkebur saa her en Tiggen for en Kanariehan
Idag jeg var nede hos Christoffer for at se til ham havde han endnu ikke drukket noget af sin flaske men jeg fik vist ikke fortalt dig at da jeg var dernede første Gang havde jeg en Flaske Tokejer med til ham jeg skal hilse dig saamange Gange fra dem begge og Peder stod paa Gaden hos en Sandemand og sled i det, husk nu et Telegram til Brudeparret paa Fredag du skulde have seet Rikke da hun fortalte mig at hun spurgte Peter om du ikke skulde med til hans Bryllup jo han er den villeste af dem Alle sammen det er ligemej med de andre - -
Algren er det bedre med, det var daarligere nogle Dage forleden Dag var han 21 Aar – Gud give ham dog sit Helbred inden ret længe
Nu haaber jeg at Du har modtaget Pengene, Godsforvalteren kom endelig igaar, men Fruen var med saa jeg ikke Tid at skrive – Tak for dit lille Brev og for det store, det gjorde mig ellers ondt at du kunde blive [ulæseligt ord] for at gaa den Vej, men du kan tro jeg blev glad at du valgte en Blomst som gjorde Lykke og Pengene skal jeg sende dig efterhaanden. Du skal imorgen faa sendt dine store Støvler for dem kan du nok behøve naar du nu skal gaa til Zoologisk Have, det fornøjede os at du maler derude men hvad du maler det maa du endelig fortælle os, og saadan en Kulde om du staar ude
Kom nu med en ordentlig Besked ogsaa om hvordan det gik med den frie Udstilling og om Oppermann er ude at lære Landvæsen det vil Fader gjerne vide det morede ham da han kom i Tanke om at han prøvede at pløje og lærte at ride, mon han ikke engang besøger os naar den ligger saa nær herved.
Nu kommer Brevet ikke afsted iaften alligevel for nu lukkede de Porten og jeg maa lave Kaffe til dem som spiller
Johannes fortæl mig hvad du maler paa Skolen og idet hele taget en hel Deel jeg længes altid saa meget naar du nylig er rejst, men vi ses forhaabentlig snart for skal vi over til Sverrig medens Georg er hjemme saa maa vi jo afsted først i Marts om det vil gaa som vi ønsker. Vidste jeg blot hvordan vi skal med Vilhelm – skal han til Kjøbenhavn nu og læse privat fransk det koster vel for meget for os men mon ikke vi kunde faa Alfred til at læse med ham at vi engang kan høste en smule Fordel fra den Side – jeg forstaar ikke hvordan vi skal, for var der blot nogen her i Byen der kunde læse fransk med ham saa var det vel egentlig bedst at han gik herhjemme og saa kom derover til August hvad mener du?
Nu vil jeg saa gjerne gjøre det bedste blot det nu var Alvor at vi kan sælge det Sted saa hjalp det paa os men vi stoler paa Herren han hjælper os nok over de Forlegenheder
Her er sket en Forandring i Handelsstanden, Kjøbmand Norden har maattet gaa fra sin Forretning med stor Underbalance. Farbroder taber en Deel vi andre ogsaa; men det er jo da værst for ham den Stakkel foreløbig er han flyttet hen hos Sagfører Hansens om det er muligt vil han se at kjøbe Kalkovnen og se at faa en Lejlighed derude – men det er rigtig nok haardt for en Mand i den Alder at gaa fra Huus og Hjem, Ejendommen blev solgt til Hr Stærmose for 16,000, det er ham der er hos Muses.
Brorsen rejser herfra Byen og gamle Larsen hos Delcomyn skal være hans Afløser.
Anders Andersens datter Laurine er bleven forlovet med en Søn fra Dienstrup. De skal bo i den nye Gaard ”Andekjærgaarden”
Pastor Fik har forlovet sig med en ung Pige der har været Lærerinde hos dem for de yngste Børn
Hils nu alle gode Ven fra os og imorgen naar jeg sender Støvler sender lidt Mad med
Nu maa du have god Nat og Gud befalet min egen Ven som jeg beder om Lykke og Velsignelse for til din Gjerning
Din trofaste Moder

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Det er uvist, hvad et hakkebur er. Det vides ikke, hvem godsforvalter og frue er.
Johannes Larsen er ikke nævnt i kataloget fra Den Frie Udstilling 1892. Muligvis er der tale om en ophængning udenfor katalog.

Kerteminde
København
  • Långaryd
  • Ollerup Svendborg
  • Randers Regnskov
  • Dinestrup pr. Ullerslev

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien