Menu

Fynboerne

1894-04-13

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed fik 34 breve og kort til sin fødselsdag. Hun fik morgenmad på sengen, og Dannebrog var hejst. Ludvig Brandstrup kom til frokost, og om aftenen fik de blæksprutte. Rottbøll fotograferede dem. Rottbølls gav Alhed potteplanter og et likørsæt, og dagen før fødselsdagen købte han møbler til Alheds værelse, hvis indretning hun har tegnet i brevet. Hun har altid afskårne blomster på værelset. Udenfor synger en nattergal.
Alhed ses med Find og Clement samt tre norske malere. Især er hun glad for Thorvald Erichsen, som er meget smuk. Hun vil prøve at få Rottbølls til at invitere ham. Rottbølls lever meget stille og isoleret. Fru Rottbøll må ikke gå alene ud for manden. Alhed gør det, men en aften blev hun forfulgt af to mænd, og hun indser, at hun ikke vil kunne rejse til Rom alene.
Rottbølls stilling er ulønnet, men han regner med at blive konsul i Rom, og det er en aflønnet stilling.
Det er dejligt, at forlovelsen er deklareret.

Transskription

Fredag d. 13de April 1894

Kæreste Mor!
Tak for alle de dejlig, lange Breve til min Fødselsdag! jeg var forfærdelig henrykt over dem allesammen, men foreløbig maa Du overbringe min Tak til dem alle hver især; det svimler for mig, naar jeg tænker paa at besvare det altsammen. Jeg fik ialt 34 Breve og Kort, c. 150 Sider Tekst (foruden Kortene), det var et helt Arbejde at studere det igennem, men jo forfærdelig morsomt. - Dagen forløb rigtig morsomt, jeg blev "hædret paa alle mulige Maader". Om Morgenen kom de begge ind med The paa Sengen til mig, Rottbøll bærende en stor Krukke med Tulipaner. Dannebrog var hejset hele Dagen til stor Forundring for Bello sguardos Indvaanere. Lud ankom til Frokost (Middag) Kl. 12 og vi bekom kogt Lax, Lammefrikasé og Fromage, Rødvin og Marsala. Om Aftenen fik vi stegte Blæksprutter d.v.s. kogte i Olje. Om Eftermiddagen gik vi en lang, dejlig Tur. - Rottbøll tog et Par Smaafotografier af os staaende herudenfor Gangdøren, jeg glæder mig til at sende dem hjem i næste Brev, men det ["t" sidst i ordet overstreget] er ikke fremkaldte endnu, saa vi ved ikke, hvordan de ere. Fru Rottbøll gav mig 3 dejlige Potteplanter til mit Værelse, en Kala i Blomst, en meget stor Forglemmigej og en - jeg husker ikke, hvad den hedder, liljeagtig med gulrød Blomst. [Tegning] Hr Rottbøll gav mig et lille Likørstel med en dejlig grøn Likør, "Cortosalikør" hedder den og laves paa et Kloster her i Nærheden. - Lud vil give mig et Silketørklæde, som vi skal ud at købe sammen. - I kan ikke tænke Eder, hvor mit Værelse er bleven henrivende nu. - Rottbøll tog ned til Byen Dagen før min ["min" indsat over linjen] Fødselsdag og købte flere nye Møbler til mig: et større Bord, en stor Rørlænestol, lille nydeligt Natbord med Marmorplade og et dejligt Toiletspejl, stort med udskaaren Ramme, smaa Skuffer og til at vippe baade op og ned og til Siden. Det staar paa den smukke Kommode. Rottbøll gik selv herinde og rodede hele Eftermiddagen, hængte Gardiner op og stillede i Orden. Det er bedst, I faar en ordenlig Beskrivelse.
[Tegning med indsatte tal]
1 Dør
2 Puf
3 Natbord
4 Sofa
5 Forhæng med Kjoler
6 Kakkelovn
7 Bord med Silketæppe Blomst og Fotografier
8 Kommode med Toiletspejl
9 Stol
10 Vaskeri
11 Vindu, meget stort.
12 Puf med to Potteplanter bagved
13 Bord med kønt Tæppe
14 stor Stol
Det er ganske yndigt efter min Mening det hyggeligste i Lejligheden, det samme mener Malerne Find og Clément, der var her forleden. - Og saa er her altid fuldt af afskaarne Blomster, som jeg faar af Folk og Børn heromkring, for Tiden 3 Vaser med gule Roser, Reseda, Levkøjer, Sirener, Kamelier, Blaaregn o.s.v. saa her er den dejligste Blomsterduft; jeg sover for aabne Vinduer om Natten. - Her er ganske henrivende oppe paa Bello sguardo, frisk Bjergluft og ingen Støv; en Nattergal synger lige her i Nærheden, o ["o" overstreget] især om Aftenen er det bedaarende og minder svært om gamle Danmark, jeg kan blive helt underlig stemt, naar jeg ligger henne i Vinduet og hører paa det. Dog er Sydens Nattergal noget kvikkere i Vendingen end den hjemme i Hestehaven. - Det er jo sjov med den Fugl, den har smuglet sig ind uden mit Vidende, jeg gad vide, om en saadan Fyr ellers ikke er toldpligtig? Ønsker I tilsendt et Tusindben? Her er udmærkede Exemplarer saa store og tykke som en lille Finger. Føj. - Nu kommer nok Moskitoerne snart, saa skal vi til at sove under Slør, hvis vi ikke vil ædes levende. - - Jeg er i den sidste Tid kommen noget sammen med Find og Clément og nogle andre Malere. Forleden Aften tog Lud mig med op at spise i et Pensionat, hvor han har spist i den sidste Tid sammen med disse unge Fyre. Det var rigtig morsomt. Foruden de to ovennævnte var der to ["to" overstreget] tre Nordmænd: Ejebakke, Erichsen og Sukkkersten alle Malere og en ung italiensk Musiker, der sagde at jeg lignede Rafaels Madonnaer!! - Efter Bordet gik vi alle hen paa Banegaarden og sagde Farvel til en tysk Maler Ekmann, der talte udmærket dansk. Derefter gik vi ind paa en lille Vinknejpe, hvor Find øvede sig i at springe op paa Bordene med samlede Ben, han er en frygtelig Bajads, vældig livlig. Vi sad der en Timestid og morede os godt. Jeg saa mig pludselig i en Ild af tre tegnende Malere, Find, Clement og Snekkersten, de er saa begejstrede for min store nye ["nye" overstreget; "hvide" indsat over linjen] hvide Filthat. - Den jeg synes bedst om af dem er Nordmanden Erichsen, han er en meget lang og ualmindelig smuk Fyr, han ser aldeles ud som en ung Mand fra Empiretiden, baade i Klædedragt og i sit eget Udseende. Vi har en Del fæles Bekendte, da han har gaaet paa Zahrtmanns Skole. Han kunde huske mig fra Konserterne der. Desværre kender Rottbølls ham ikke, men jeg pønser paa at faa ham introduceret [tre ? indsat over ordet] i Familien, [et overstreget ord] idet jeg pusser den lille Frue paa ham. Hun er ikke blind faa ["faa" overstreget] for mandlig Skønhed; jeg har præsenteret dem for hinanden og jeg tror nok, det gaar. Naar hun bare bliver lidt mere begejstret, end hun er, faar hun den uskyldige Mand til at invitere ham! - Er det ikke forfærdelig snedig? Men jeg savner virkelig noget mere Menneskeselskab, vi ser jo sjældent et Menneske, og naar jeg saa endda sympatiserede noget mere med ["med" indsat over linjen] Rottbølls, eller naar der bare var noget Liv i dem, men navnlig han er med al sin Elskværdighed en forfærdelig Tørpind. Lille Fru Pelle kan vist nok blive til, hun er ganske livlig af Naturen, men var bare bleven noget indskrumpet af at leve et komplet Eneboerliv med Manden. Hun fortæller, at før jeg kom, kunde der somme Tider være 14 Dage - tre Uger, hvor hun aldeles ikke ["ikke" indsat over linjen] kom udenfor sin lille 4 Værelses Lejlighed paa 3die Sal; Manden tør ikke lade hende gaa udenfor en Dør alene, og selv cykler han. - I Begyndelsen talte han ogsaa noget om, at jeg ikke maatte gaa ud alene, men det fik jeg heldigvis forpurret. D.v.s. om Aftenen kan man slet ikke gaa alene; jeg er en eneste Aften kommen til at gaa herop alene i Mørkningen og da blev jeg forfulgt af to Mænd, saa jeg maatte løbe det sidste Stykke herop af Bjærget i fuld Galop, saa det pløver ["pløver" overstreget] prøver jeg ikke paa tiere. - Hvad angaar at rejse til Rom saa kan jeg godt indse, at en ung Pige slet ikke skal gøre den Tur alene, Italienerne er ikke saa fredelige som Danskerne, saa jeg vilde aldeles ikke være hyggelig ved at være saadan helt alene en Maanedstid. Det kunde slet ikke lade sig gøre. I gør jer ikke nogen Forestilling [overstregede bogstaver] om, hvilke Glohoveder Italienerne ere, de æder én med Øjnene, og ikke nok med det, men de tiltaler én og gaar efter én ved højlys Dag paa Gaden. Du spørger om, hvad Konsulens Bestilling er; det er at hjælpe danske, der kommer herned til Rette med forskellige Ting, opbevare deres Penge o.sv. og ligeledes tage sig af danske Haandværksvende. Det er en ulønnet Stilling, nærmest en Ærespost; kun Konsulatet i Rom er lønnet, dette venter Rottbøll at faa om et Aarstid, men han har saa mange Rentepenge, at (han) ["(han)" overstreget] de lige kan leve af det. - Her kommer ikke mange danske paa Besøg her. Her har en Aften været en lille Antydning af en Billedhugger. Hans Navn var Berntsen, hvilket er det mest mærkelige, jeg har at meddele om ham. Digteren Sophus Clausen og Malerne Clément og Find har jeg ogsaa set og talt en Smule med. Men Rottbølls leve meget stille, saa her kommer ikke mange andre end Lud. - Nu skal lille Dis have et Par Ord ogsaa og saa maa jeg slutte for i Dag. - Nu skal jeg nok for Fremtiden begynde i Tide paa mit Brev og skrive paa det et Par Dage. - Det er jo morsomt at Forlovelsen nu er deklareret; jeg havde langt Brev fra Christine i Gaar. Saa Du mener, jeg forlængst har fortalt Onklerne det. Nej ikke et Ord, før Du skrev, at den nu skulde deklareres. Lud blev meget glad ved det.
Nu kun 1000 Hilsner til Eder alle fra Eders
Alhed

I Morgen, Mandag om 14 Dage afsender jeg Brev igen. - -

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Alhed Larsen var i Italien fra februar 1894 til april 1895.
Det er svært at gennemskue, hvis forlovelse der er blevet deklareret. Christine Mackie, f. Warberg, blev forlovet ved nytårstid, men forlovelsen var allerede ophævet igen, da Alhed skrev brevet.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2145

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen