Menu

Fynboerne

1916-01-24

Afsender

Sophus Schoubye

Modtager

Peter Hansen

Dokumentindhold

Peter Hansens svoger, Sophus Schoubye, skriver til Peter Hansen vedrørende hans køb af ejendom i Faaborg.

Transskription

KAPTAJN S.SCHOUBYE
DIREKTØR I FREDERIKSBERG BANK Gl. Kongevej 107
København V. 24 Jan 1916.

Kære Peter

Vedlagt sender jeg Dig den ønskede Anvisning paa Kr 3500 som vil kunne hæves i Faaborg.

Jeg er egentlig noget overrasket over at Du vil købe Ejendom i Faaborg og min Betragtning er den at Du som Kunstner formentlige ikke skulde lægge Dig fast om Sommeren men som en fri Fugl drive derhen hvor Interessen maatte drage Dig.

Naar imidlertid hele Ejendommen kun koster Kr 3000 er der jo ikke noget videre at risikere og med et mindre Tab kan du vel atter blive af med den igjen naar du bliver ked af at være Godsejer i Faaborg;
men er det Beløb Kr 3000, kontant Udbetaling for en Ejendom hvori forud indestaar andre Penge paa Prioritet saa vilde jeg paa det bestemteste fraraade Dig et saadant Køb. Det er nemlig ikke muligt at drive en Ejendom naar man ikke til Stadighed opholder sig paa Stedet. Da Beløbet, paa Grund af at Du selv opbevarer Bankbogen, ikke kan afskrives paa Bogen, beder jeg Dig send en Anerkendelse for Beløbets rigtige Modtagelse. I Haabet om snart at se Godsejeren herovre og haabende at det dog maa lykkes Dig med det første at faa en Aften fri saa Du kan komme herover og faa en Bid Brød og en Britsch er jeg Din altid heng.

Sophus

Fakta

Brev

Datoen fremgår af brevet.

København

Faaborg Museum, Peter Hansens arkiv