Menu

Fynboerne

1935-03-25

Afsender

Fritz Syberg

Modtager

Johannes Jensen

Dokumentindhold

Emnet for Jensens kronik interesserer Syberg meget. Ismer er dog kun stikord.
Spengler forudså vores jords skæbne.
Verdenskrigen kommer jo nok, og Danmark vil blive besat af Tyskland, mens England står på den modsatte side. Der er ikke forskel på den tyske og den engelske orden.

Transskription

Pilegaarden Kjerteminde
25-3-35

Kære Ven.
Det er morsomt at læse Din Kronik. Emnet interesserer mig voldsomt. Der er dog to Indvendinger jeg straks maa gøre. For det første, alle –Ismer er Stikord. Der kan herske mere Frugtbarhed baade i Facisme og Nazisme end i Liberalisme og Kommunisme – og omvendt ”Ord” har Fanden skabt.
Dernæst maa jeg sige Dig med Hensyn til Spengler, som jeg har læst, at vor Jords Skæbne saaledes som den har udfoldet sig siden 1912 har han nøje forudsagt i sin Bog ”Untergang des Abendlandes” og Fremtiden tegner stærkt i Favør af at hans Forudsigelser vil bekræftes vedvarende. Han er ogsaa tiet ihjel, selv [”Selv” er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og dette er rettet til et lille] i sit Fædreland. Desværre er han – (desværre for os) – stadig aktuel. Endnu er han jo nærmest ulæst.
Nu har vi Foraaret her, lad os glæde os over det saalænge der er Fred dertil og iøvrigt være forberedt paa det værste. Kommer Verdenskrigen, og den kommer jo nok, bliver vi jo straks besat af Tyskland og staar England paa den anden Side – hvad jo nok skal ske, det værste sker al Tid – saa faar vi at vide hvad det vil sige at leve paa tyske Rationer. Mit Haab er at Tyskland og England paa en eller anden Maade skal finde hinanden. Der er saagu ingen Forskel paa den tyske Militarisme og Orden og den engelske traditionsbundne Orden. Det er to forskellige Former for det samme som passer for to forskællige Folk. Jeg vilde haabe, - haabe – dersom jeg ikke saa daglig hvor lidt Grund der er dertil.
Hilsen til Jer alle sammen.

Eders hengivne
Fritz Syberg.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder i brevet

Det er uklart, hvilken kronik Fritz Syberg er inde på. Muligvis Johannes V. Jensen: "Fritz Syberg", Politiken 1. marts 1935.

Pilegården Kerteminde
Oswald Spengler

Det Kongelige Bibliotek, Johannes V. Jensens Arkiv

Nej