Menu

Fynboerne

17. sep. 1925

17 Septbr.
Kl. godt 6 ½ kommer Hovmester og purrer mig. Jeg maa op hvis jeg vil med paa den Tur ind i Igaliko. Højt klart Vejr. Morgenbajer. Kaffe Ministeren Direktøren Dir La Cour Hr Knudsen og
[Tegning]
Konsulent K Hansen. Kl. 8 sejler vi i Motorbaaden, ”Ruth” ind i Kakorlek Fjorden til Kirkeruinen . Foruden ovennævnte er Damerne og Frk Hartvig med[.] Tatteratter, unge marinus, unge glaucus, en leucopterus, et [ulæseligt]
•54• [Tegning] Kakortok
[Tegning]
•55• Sisgener
Efter 2 Timers Sejlads ankrer vi ved Kirkeruinen og gaar i Land. Jeg begynder paa en Aquarel men faar den ikke færdig. Ombord Frokost.
Paa en Skraaning paa S Siden gaar 11 Grønlændere og plukker Bær, nedenfor paa Strandbredden staar deres Baad trukket op. Foruden de Deltagere i Turen som jeg har nævnt er der en Hr. Hvalsøe , der er Leder af Faareavlen i Distriktet en Fætter til fru Bøttern  og Besætningen 2 Grønlændere og en Kone Karoline der laver Kaffe. Kl 12,30 gaar vi i Land ved Uperneviarssuk , Faarestationen Udmark. Vi gaar over en lav Bakkekam til en Bugt, hvor Baaden
•56• løber hen for at tage os om Bord. Nedenfor Bakken er en Skraaning med en lille Bæk, der er grøftet op og saaet [(]Kunstgødning[)] og der staar ca 200-300 ganske vist meget smaa Høstakke.
Et Stykke af Bakkeskraaningen har, til Dels ved et Uheld Vinden gik om været brændt af. Dværgbirken der skyder frodigt fra Roden og en Del Planter, som hvid Potentil og en Arnika gror frodigt mellem Stenene. Ved et Vandhul en meget stor Kvan i Frø.
Snespurve en enkelt Sisgen.
Vi gaar igen om Bord
•57• Kekartorssuak Sommerøen der er 2 Øer til der hedder Faareøen og Vædderøen . Paa Kekertorssuatok er der godt 300 Faar, men Hr Hvalsø siger der kan være 1000. Vi gaar i Land i en lille Bugt hvor der i Forvejen ligger en Motorbaad der er kommen med Folk og Hunde for at drive Faarene sammen, godt et Par Hundrede er samlet i en Fold, det er islandske Faar med enkelte færøske imellem. De har næsten alle Horn og er ganske rene med silkeglinsende Hoveder med ganske lyse Øjne. Der er 3 sorte og et Par røde imellem Lidt efter at der er taget et Par Lam fra bliver Resten sluppet ud og Hunden Peter en Collie holder sam-
•58• men paa dem til de er kommen et Stykke bort. Saa forlader han dem og Faarene fordeler sig brægende op ad Fjældskraaningen til dem der hører sammen har fundet hinanden. Saa gaar vi ombord og sejler til Hans Egede.
[Tegning]
Der er flere ret store Isbjærge inde i Fjorden.
Vi passerer en Odinshane
•59• lidt efter 2 som letter og slaar sig ned ved 6 andre der ligger helt forude Havbleg.
[Tegning]
Lidt efter at vi er kommen om Bord i HE. foreslaar Dir La Cour at vi skal gaa i Vandet. Vi ror over til en Ophalingsbedding hvor der er Læ og Sol og vi kan spasere ad Beddingen lige ud i Vandet. Efter Middag spiller vi Bank, d.v.s. for mit Vedkommende fra 7-8 saa gaar jeg ud og ser paa Nordlys. Der staar ved 8 ½ Tiden en stærkt lysende Bue fra Ø – V gennem
•60• Zenith. Saa spaserer det N paa og der bliver flere med Højde omkg Karlsvognen, en Gang var det meget levende med Bevægelser i V-Ø med lodrette Straaler som hele Tiden havde det som i Gaar en lidt grøngul nuancerende farve. Schiøler og Finn er til Middag hos Bestyrerens. Det har været stille og klart Solskin hele Dagen.

  1. Qaqortukulooq kirkeruin, Hvalsey kirkeruin, knap 20 km nordøst for Julianehåb/Qaqortoq, er det bedst bevarede bygningsmonument fra middelalderens norrøne bebyggelse af Grønland. I skriftlige kilder fra middelalderen omtales kirken som Hvalseyfjordens Kirke. Kirken er opført omkring år 1300 af utilhuggede sten og kalkmørtel.

  2. Hvalsøe var leder af fåreavlen ved forsøgsstationen i Uperneviarssuk. Yderligere data er ikke fundet.

  3. Astrid Hvalsøe Bøttern (1869-1936) var gift med købmand Victor Bøttern, som forpagtede og siden købte den købmandsgård i Langegade 50, Kerteminde, som malerne Johannes Larsens og Christine Swanes forældre tidligere havde ejet, og hvor de og deres søskende var opvokset.

  4. Uperneviarssuk: forsøgsstation nordøst for Julianehåb/Qaqortoq; Grønlands Selvstyres forsøgsgård og skole for landbrugsforskning og -undervisning i det sub- til lavarktiske område. Arbejdsområderne er bredt favnende, og inden for husdyravlen er det den økonomisk vigtige fåreavl, som man koncentrerer sig om. Al transport til og fra gården foregår med båd.

  5. Fåreøen og Vædderøen har ikke kunnet identificeres, men af sammenhængen antages det, at der er tale om to øer i Igalikofjorden ved Julianehåb/Qaqortoq.

  6. Det er ikke lykkedes at opspore, hvem Karoline var.

Fakta

PDF
17. sep. 1925
Dagbog, 1925, 9, side 27 recto - 30 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen