Menu

Fynboerne

1886-04-15

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Man har slagtet gris i Kerteminde, men havde ikke nok pølser, så Johannes kunne få nogle. Der skal slagtes igen inden længe og så skal han få nogle. Har frøken Bendal været til foredrag hos Falkenstjerne?

Transskription

Kjerteminde den 15 April 1886

Kjære Johannes!
I Søndags fik Du ingen Brev fra Mig saa jeg maa vel hen at give dig en lille Passiar; men det bliver kun kort idag for jeg har skreven til Amerika og til Farmor hvis Fødselsdag det er i overmorgen – hun er i Lundeborg det ved Du vel –
Vi har travlt med vore Haver Gartner Johannes Becker har hjulpen mig og der bliver smukt til Du kommer min egen kjære Johannes Marie skulde ikke have skreven at vi slagtede for det var 2 Grise der skulde ombord i Marie og Azela og for at glæde Børnene havde Fader lovet dem Pølse men den Dag vi kogte kom der flere Børn Mejers Thrine Larsen og Frøken M og vi er jo mange; men vi skal slagte 1 til hvor Hygæa skal sejle og saa skal du blive foretrukken det kan du stole paa.
Jeg er saa træt Johannes af al det Slid i Haven og vi vasker saa du faar ikke mere i dag men til paa Søndag skal du faa en lang Passiar

Hils Alle
Jeg haaber at Frøken Bendal har været til Møde hos [Falkenstjerne? Papir mangler] og hørt Pastor Hansen [fra? Papir mangler] Jylland. Ja det er en [ulæseligt ord] [papir mangler]ban prædikede her i Søndags ja Johannes det er den bedste Præst jeg nogensinde har hørt. Du skal nok faa noget at høre naar Du med Guds Hjælp kommer glad og fornøjet hjem i næste Maaned.
Lev vel mit elskede Barn og Gud Fader være dig nær og holde sin skjærmende Haand over Dig
Din Moer

Fakta

Brev

dansk

Dato i brev

Det er uvist, hvem pastor Hansen er.
Marie, Azela og Hygæa er skibe tilhørende Johannes Larsens far, købmand Jeppe Andreas Larsen.

Kerteminde
København
  • Los Angeles
  • Lundeborg Marina

Det Kongelige Bibliotek