Menu

Fynboerne

1926-02-19

Afsender

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen melder sig ind i Dansk Jagtforening.

Transskription

Fortrykt:
DANSK JAGTFORENINGS SEKRETARIAT KØBENHAVN K.,

---------------- AMAGERTORV 5

TELEFON: BYEN 7457
CENTRAL 2272
". 3472

Herefter i maskinskrift: 19 Feb 1926.

Hr. Kunstmaler Johannes Larsen. Kerteminde.
Gennem Hofjægermester Vind har jeg modtaget Deres Indmeldelse i Dansk Jagtforening, hvorfor jeg hoslagt fremsender Foreningens Love, vort Julenummer og de i dette Aar udkomne numre af Bladet. Da Regnskabsaaret gaar fra 1 April til 31 Marts beder jeg Dem paa vedlagte Girokort indbetale 13 Kr. som Kontingent fra 1 Januar d.A. til 31 Marts 1927.

Deres ærbødige
[ulæselig]

Fakta

PDF
Brev

dansk

Datoen fremgår af brevet.

Dansk Jagtforening dannedes som den første af tre jagtforeninger i 1884. Initiativtagerne var godsejere og andre velstillede jordbesiddere, der havde interesse i jagtlovgivning. Først i 1992 sammen med Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening blev de tre jagtforeninger samlet i Danmarks Jægerforbund.

København
Kerteminde

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv (i kopi)