Menu

Fynboerne

16. sep. 1925

16 Septbr.
Fr. N kl. og skyet
Kl 5,30 passerer vi et meget stort Isbjærg og samtidigt dukker Landet frem af en Skybanke i Ø.
Henad Kl. 8 passerer vi Hollænderbuen  og sejler ind paa Fjorden, Provsten viser mig Uglepils Hulen og peger paa Radiomasten der kommer til Syne for ude. Nede i Messen sidder Ministeren og Første Styrmand og spiser stegt Spegesild og jeg faar noget med. Mens jeg barbarer mig drøner Salutskudene og Ankeret gaar. Saa er vi i Julianehaab Der ligger Søkongen og ”Bjørnen” og en Galease ”Emma”.
•44• [Tegning] Jeg hilser paa Kap York Petersen ved Landgangen og gaar med Nalaga op til Bestyrer Hastrups 
•45• og Befolkningen er samlet paa Klippen ved Broen. Det er den Koloni der mest ligner en By af dem jeg har set. Der er Kajer af Kvadresten og hvide røde og grønne Stakitter om Smaahaver og grønne Græsrabatter. Honoratiores kommer om Bord og lidt efter ror de i Land med Ministeren Direktøren og flere. De 2 Marinere ror over i Søkongen. Ulykken skete under Stormforhold i Isar Havn lidt N for Arsuk, Jollen sank da de var ved at sætte en Trosse i Land, der var 3 Mand i den og kun den ene blev reddet.
Frokost om Bord og i Land lige efter. Paa en Plads med en Brønd
•46• [Tegning] •47• i Midten bag Bestyrerboligen en lille grøn Plet med en lille Bæk, sidder en Del Sisgener og spiser Græs. En lysere og de andre typiske Rostrata. Ved Elven sidder en Stenpikker der har vasket sig og ryster og piller sig tør.
Snespurv.
Ved Kantlysningen en tam And og 3 Graaællinger stækkede og med Halen klippet!
Dejligt mildt og varmt Solskin. Paa Engen langs Elven græsser nogle Køer gule og en sortbroget. Lidt ovenfor Kolonien i Dalen danner Elven en større Sø. Paa Elvens højre Side er der grønne Marker hvor Høet ligger paa Skaar, ovenfor er Fjældet med Radio
•48• [Læses uafhængigt af foregående side]
Den 18 spiser vi Frokost i Messen, der er en blegrød Kødpølse paa Bordet som Styrmand Jørgensen  kalder ”Sangerindens Drøm”.
•49• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
masterne, den højeste er 82 m. 2 Ravne fl. over 12 tamme Gæs. De fleste Grønlændere bor i gul eller rødmalede Træhuse med hvide Vinduer, kun oppe i den østlige Del af Byen er der et Par enkelte Jordhuse 5 hvide Geder gaar over Broen og giver sig til at græsse paa Skraaningen.
Kajakerne er næsten uden Spring med lange Stævn for og agter.
[Tegning]
Jeg træffer de andre og gaar med ind til Niuverton som hedder Schultz.  Derefter om Bord med Schiøler for at hente Fugle til Udstopning og min Skitsebog. I Land og ud at tegne. Op i Dalen da jeg kommer tilbage møder jeg
•50• Provsten  og gaar en lille Tur med ham, vi er henne at se en Konebaad (af Træ) komme hjem med et Læs Enebær til Brændsel de har ogsaa en Rype og et Tørklæde fuldt af Bær med. Der gaar et Par islandske Heste, meget fede en gul og en hvidskimlet. Ombord til Middag Kl. 5.
Kl. 7 er der Middag for de stedlige Honoratiores og Kap York Petersen.
Dir La Cour har lovet Nordlys i Aften, vi befinder os i den Zone hvor de er hyppigst og det skal være den gunstigste Aarstid. I Mrg skal Ministeren og Landbrugskonsulenterne en Tur ind i Igalikofjorden.
•51• Ministeren har inviteret mig med hvis der er Plads, det er spændende. Efter Kaffen spiller jeg ½ 12 med Finn Styrmanden og Hr Rose og Hr Thomsen.  Ved 9 Tiden gaar jeg ud og ser paa Nordlys. Det er gevaldigt at se.
[Tegning]
Derefter faar jeg en Sjus sammen med Schiøler Nalaga Direktøren, Ing Malchow Møller  som skal med hjem Dr og Landbrugskonsulent K Hansen i Direktørens Kahyt. Taler af Nalaga for Schiøler og mig og Direktøren [samt] af Schiøler til Nalaga
•52• Saa gaar jeg op og faar fat i Møller og Kap York Petersen og vi gaar hen i vores Kammer hvor Nalaga i Gaar har faaet anbragt en Fl. Whisky og en Spand Sodavand. Møller og Kap York faar Is hos Kokken Schiøler kommer med Nalaga og Ma[l]chau M. og saa drikker vi det. Kap York forsvinder vi andre gaar ind i Messen hvor Kaptajnen sidder og surmuler. Nalaga faar ham til at rykke ud med en Fl. Whisky og 1st Mester kommer til. Det er bleven bestemt at Hans Egede skal sejle os ind til Igaliko Fredag. Jeg troede derfor at Motorbaadsturen er gaaet ind. Og gaar til Køjs ved 1 Tiden med den Beslutning at sove længe
•53•

  1. Hollænderbuen, formentlig Hollænderøen (Isaarutip Nunaa): større ø i indsejlingen til Julianehåb/Qaqortoq.

  2. G.N. Bugge skrev i artiklen ”Koloniliv i Godthaab”: ”Bag bestyrerboligen lå assistentboligen opført 1833, også kaldet qivitokhuset (qivitok: fjeldgænger eller spøgelse). Her boede assistent Binzer med familie kort efter afløst af assistent Hastrup” (tidsskriftetgronland.dk/archive/1970-8-Artikel104.txt). Der er formentlig tale om Leif Hastrup, som også er omtalt i Janni Andreassen: Altid frimodig. Biografi om polarforskeren, forfatteren og eventyreren Peter Freuchen, 2. udg. Gyldendal, 2015.

  3. Det har ikke kunnet spores, hvem styrmand Jørgensen var.

  4. Det har ikke kunnet spores, hvem Niuverton (niivertut: forretningsmanden), som hedder Schultz, var.

  5. Frederik Balle. Se side 69, note 14.

  6. Det har ikke kunnet spores, hvem passagererne Rose og Thomsen var.

  7. Laurits Malchow Møller (f. 1889) kaldte sig Malchow-Møller. Ifølge Biografiske Oplysninger ang. Den Polytekniske Læreanstalts kandidater 1829-1929 (Ingeniørforeningen, 1930) var han søn af en københavnsk urtekræmmer og blev i 1914 kandidat fra bygningsretningen på Polyteknisk Læreanstalt. Han giftede sig i 1916 med Astrid, f. Schäffer (f. 1881). Malchow-Møller var fra maj 1924 til januar 1926 ansat ved Dansk Radio Aktieselskab som leder af opførelsen af radiostationerne i Godhavn/Qeqertarsuaq og Godthåb/Nuuk, der indviedes henholdsvis 6. september og 28. oktober 1925. I 1926 blev han udnævnt til stadsingeniør i Holbæk.

Fakta

PDF
16. sep. 1925
Dagbog, 1925, 9, side 22 recto - 26 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen