Menu

Fynboerne

1897-01-18

Afsender

Johannes Larsen

Modtager

Alhed Larsen

Dokumentindhold

Johs. Larsen har været til generalforsamling i København og været sammen med en masse venner. Han har besøgt Lørups, Peter Hansen på Malersalen, Johansen, Schou m.fl. Johs. Larsen har flere fugle liggende, som skal tegnes.

Transskription

Kjerteminde Mandag 18 Jan. 97.

Kæreste Alhed!
Det var da et dejligt langt Brev, som laa her til mig, da jeg kom hjem i Gaar Eftermiddags, og det trøstede mig meget at læse om at jeg ikke skulde have daarlig Samvittighed, for det havde jeg naturligvis og lidt af det har jeg endnu, men nu maa du jo have faaet mit lille Brev fra Kjøbenhavn og saa haaber jeg at Du har tilgivet mig. Jeg kom temmelig hovedkulds af Sted herfra da det først blev bestemt, at jeg skulde rejse, om Tirsdagen, det er noget Sludder, jeg mener at jeg rejste Natten mellem Tirsdag og Onsdag og det blev først bestemt om Tirsdagen. Jeg ved ikke om Du nu kan forstaa det. Kl. 9 ½ Onsdag kom jeg til Kjøbenhavn og gik først ud til Schous men kunde ikke komme ind, jeg gik saa ud til Peters Onkel, hvor jeg lagde mit Rejsetøj og derfra til Lørups, til Eckardt, til min Fætter, til en Boghandler for at købe Fortegning til teknisk Skole og derfra til et møde i Bernina som Slott-Møller havde indbudt til og hvor jeg traf Peter, der var ikke mødt videre mange og der blev ikke vedtaget noget og Kl 9 gik Peter og jeg for at træffe Fru Neckelmann som vi spiste til Aften sammen med i en Kafé ved Stranden. Derefter fulgte vi Fru N. hjem og Peter fulgte mig saa op i sit Atelier i Helgolandsgade i ”Wieds Hotel”. Peter boede i den Til jeg var der ogsaa og overlod mig Værelset med Kaffe om Morgenen. Det bliver vist et udmærket Billede Peter maler med Jægeren, det er lidt over 2 Al højt og lidt mindre i Bredden, Portrættet af Fru N. syntes jeg ogsaa godt om, det er kun et lille Billede, vistnok kun en halv Al højt. Dagen efter hentede Peter mig og jeg var med oppe paa Theatrets Malersal, og se dem arbejde paa Dekorationerne til Borkman, hvad der var meget morsomt derefter gik vi ned og spiste Frokost og derfra gik jeg hen til Franziska og fik et romersk Bad, nu traf jeg Klaks paa Østergade og fulgte med ham hjem og spiste Middag og om Aftenen havde vi saa Generalforsamling i den frie Udstilling. Det bliver vist et frygtelig jasket Brev baade med Hensyn til Indhold og Skrift men jeg har saa travlt at det er lige ved at løbe rundt for mig. Du ved at da jeg var paa Erikshaab havde jeg en Ugle og en Maage og en Musvaage liggende og aldrig saa snart var jeg kommet hjem før jeg fik en Alkekonge en lille temmelig sjælden Svømmefugl, som havde ligget og ventet paa mig en 14 Dages Tid, saa maatte jeg jo lægge Musvaagen væk igen og allerede Dagen efter fik jeg Brev fra Peter at jeg nødvendigvis maatte rejse, saa laa det hele der igen. Nu da jeg kommer hjem igen har de fanget en meget smuk og sjælden lille Art hvid Skallesluger til mig, og da jeg jo skal have ”Lopperne” færdig til Kataloget inden den første og mine Tegninger heftet ind og sendt bort inden den 24 i denne Maaned kan Du nok indse at jeg har nok at gøre. Jeg har 4 Fugle liggende og har ikke rørt de 2 endnu. Paa Generalforsamlingen blev der ikke bestemt stort andet end at vi skal have en til i Løbet af en Maaned, da vi nemlig ikke har Vished for at vi kan faa den Byggegrund der er tale om. Til Spisningen hvor Gæsterne i Aar var indbudte, altsaa bl.a. Schou og Skov fik vi noget kedeligt Fiskefilet i Stedet for Østers og blev derfor ogsaa snydt for Rihnskvin. Bag efter holdt vi ud godt 4 og fik tilsidst Champagne som vist har været noget Skidt da jeg blev temmelig fuld, og var ret blød Dagen efter. Jeg stod op Kl. 12 og traf Skov paa Gaden, vi gik op paa Malersalen til Peter og derfra til Bernina hvor vi fik hver 2 Bayere og gik saa op i Kunstforeningen men ikke videre oplagte til at se paa Kunst. Vi traf Oppermann deroppe, som inviterede mig til Frokost. Jeg fulgte saa med Skov ud af Vesterbro for at faa lidt Appetit da jeg skulde til Middag hos Fru Lørup. Paa Vejen traf vi Gottschalk som fulgte med Resten af Vejen. Til Middagen var vi kun 4, Henry, Fru Lørup og Fru Philip, som nu er skilt fra Manden, men før vi spiste var der en Frk. Ruben yngre Søster til Fru P. som bestilte en Aquarel af mig. Glaskjær tror jeg ikke der er videre at tjene ved. Han kunde kun oftre 50 Kr paa Tegningen da det var et Forsøg, men ellers fortalte han at han ikke var videre karrig, saa hvis det gik godt kunde der maaske blive Tale om mere. Saa var jeg hos Schous. Barnet har det udmærket nu og Marie gaar i Rigsdagen og Schou har Timer, de har en Eftermiddagspige til 8 Kr om Maaneden hvad Fransiska siger er dyrt. Jeg var ogsaa hos Johansens og Oppermanns og Lørdag aften var vi hos Lützhøfft og Mutter, sammen med Schous, Franziska, Peter og Fru N. Skov og hans Søster skulde ogsaa have været der men kunde ikke komme. Min allerkæreste Alhed, jeg maa nu til at holde op denne Gang for at faa noget bestilt. Jeg har tænkt meget paa at Du skulde have den blegrøde Silkekjole paa, for du maa vist have set nydelig ud med den, Gud ved hvornaar jeg faar det at se. Jeg længes meget efter Dig min Kæreste og sender mine kærligste Hilsner.
Din hengivne Johannes Larsen.

Omtalte genstande

Peter Hansen maler et billede af en jæger og et portræt af Fru Neckelmann.

Fakta

Brev

Da

Dateringen fremgår af brevet

Café Bernina lå på hjørnet Vimmelskaftet 47/Badstuestræde 2 i København i bygningen kaldet Tuteins Gård, som stadig findes. En schweizisk konditor og vinhandler, D.B. Schucari, åbnede cafeen i 1881. Navnet hentyder til Bernina-alperne i Schweiz. Stedet var i de to sidste årtier af 1900tallet mødested for kunstnere, litterater og bohèmer som August Strindberg, Knuth Hamsun, Holger Drachmann, Christian Krohg m.fl.
Wikipedia

En alkekonge er en gammel betegnelse for en søkonge.

Kerteminde

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien