Menu

Fynboerne

24. jul. 1925

•1• Søndre Strømfjord

24 Juli 1925.
Karl Rosing (46 Aar Landsraadsmedlem[)]
Peter Rosing. 53 Aar.
Jakob Rosing 26
Bolette Rosing 17 
Anna Katrine Olsen 
Jordemoderelev 19 Aar.
Enos Lyberth Smed 36 
Lagivanut [?] Motorm. og Tolk.
Peter Nielsen Seminarist 19 
Doktor Holbeck 30
Magister Hagerup 35 Aar
•2• [Tegning] Fjæld med Basaltbaner N Siden af S Strømfjord
•3• Mens Fjældene paa S Siden hele Vejen gennembrydes af Dale med Bræer eller smaa Elve, er Nordsiden en sammenhængende Fjældvæg med høje Tinder og Kamme. Efterhaanden som vi kommer længere ind i Fjorden bliver de fladere oven paa og Basaltgangen hyppigere saa de faar et flammet eller marmoreret Udseende.
Kl. 11,12 gaar Motoren i staa, det er Havbleg og alle de smaa Elve høres bruse.
Himlen er helt skyfri, undtagen i SSØ hvor der over Toppen ses en enkelt let Cir-
•4• [Tegning] •5• russky. Kl. 11,30 gaar vi igen. Lige inden for os paa S Siden en Dal med en temmelig flad og lang Bræ med høje Sider og Endemoræne af Grus, den østlige Fjældside ud mod Fjorden er græsklædt næsten til Toppen.
Af [og] til ses en enlig Sæl (Kasiliak) .
2 Havlitter flyver forbi I et Basaltbaand højt oppe paa Fjældvæggen ses nogle store Irgrønne Pletter, Kobber?
3 hvidvingede Maager Kl. 1 ½ passerer vi en Bræ der skyder sig ud i Fjorden.
Mægtige Side og Ende
•6 – blank• •7• moræner, i Kanten af den sidste ses store foldede Blokke af gammel snavset, jordfarvet Is stikke frem Vandet løber nu ud og Konebaaden girer vældigt i Slæberen.
Middag
Kogt Helleflynder, alt hvad 14 Mennesker kan æde og der er til 3 Gange endnu.
Kamembert Kaffe og Kager.
Vi gaar meget langsomt frem og tænker paa at ankre, men det besluttes at forsøge paa at passere den næste Bræ der og[så] har et langt Morænenæs ud i Fjorden, mellem disse
•8 – blank• •9• Næs, sejler vi som [i] en Indsø, Vandet spejler de bleggraa Fjelde og ovre under Land paa Nordsiden er der lidt Bris der danner en lys grønblaa Stribe. Solen har vi lige i Ryggen ind i Fjordens Retning. Der er nu mere Vegetation paa Skraaningen paa Fj. S Side, mens der paa N Siden kun er lidt grønt hist og her paa Foden og hvor en Bæk risler ned. Kl 3,50 ankrer vi inde under Land i Krogen V for Morænen.
Katisok
20 Odinshaner fl forbi
Vi gaar i Land
•10• Melandricopum triflorum (Tricophlorum) hvid Blomst
Dryas integrifolia i Blomst (lys svovlgul)
Saxifraga hvidgul Blomst i halvskærm paa lige Stilke Blade med 3 [Tegning] Spidser i smaa Rosetter.
Chæmænerum latifolia
Ledum gronlandi
Artemisia
Tofieldea (Benbræk) i Blomst
Svovlgul Valmue
Saxifraga oppostifolia
Stellaria
Firkantet Lyng
Pyrola grandiflora.
Bølle
Cerastium
Oxyria rotundifolia
Kasiope tetragone 
•11• Magisteren Finn og jeg gaar op over Morænen til Gletscheren. Ligesom i gaar i Land finder vi ovenst. Planter i Kanten af Morænen.
Selve Bræen holder op omtr i Flugt med Fjældene, mens Bundmorænen strækker sig 3-400 Al ud i Fjorden ad den forreste Væg af Bræen hvis nederste Del er jordfarvet og hvis Ryg er dækket af Grus og Sten risler mange smaa Vandløb ned, som rinder videre og danner en lille flad Sø i Bundmorænen, der atter har mange smaa Afløb, der samler sig for at rende ud i Fjorden. De klint
•12• [Tegning] Det øverste af Bræen
•13• [Tegning. Højre side, lodret:] Bundmoræne ud mod Fjorden
•14• [Tegning. Derunder:] Hjørne af Bræen
•15• [ag]tige Sidemoræner løber i 3-4 Kamme, vifteformet ud mod Fj. Langs med Morænens V. Side løber en lille Bæk ned mellem Stenene, langs Siderne gror den bredbladede Gederams med de store prægtige lillarøde Blomster i tætte Klynger.
Jeg træffer Scheel og vi venter paa Mag og Finn, ror om Bord da de kommer og letter henad 6 ½.
Doctoren ser 3 Par Ederfugle 2 Skalleslugere
flere Schiøler skyder en
Fjældene bliver lavere og kullede paa N. Siden næsten klintagtige
•16• Mens vi spiser til Aften meddeler Møller at vi paserer Polarkresen og vi drikker en Snaps paa det.
•17• Vi passer[er] en Dal med en Elv paa S Siden
Kussuak
En Lom flyver over.
Aften.
Stegt Helleflynder Kartofler.
Ved 11 Tiden ankrer vi ved en lille Bugt Kangimuit Sangmisok
En Bæk løber ud i Bugten Fjældene ret stærkt skrammede med Vegetationen helt op over de kullede isskruede Toppe.
•18• [Tegning. Derunder:] Fra Angnyortafik mod N
[Tegning. Derunder:] Fra Angnyortafik mod S.
•19•

  1. Se side 146 (note 24) om Rosing-familien.

  2. Jordemodereleven Anna Katrine Olsen (f. 1906) fungerede som bærer, praktisk hjælp og fugleægsindsamler på ekspeditionen.

  3. Enoks Lyberth (f. 1889) var smed, og han fungerede som motormand samt tolk for ekspeditionen. Se Henning Scheels beskrivelse af ham på side 154.

  4. Lærerstuderende Peter Nielsen (f. 1907) fungerede som tolk for ekspeditionsdeltagerne, efter at tolken Jon Møller forlod selskabet i Atammik. Omkring 4. august måtte Peter Nielsen forlade ekspeditionen, som befandt sig i Sarfannguak, for at tage tilbage til Nuuk. Fordi han skulle tilbage til seminariet, måtte han ikke rejse med videre nordpå, hvor en kighosteepidemi rasede (Scheel s. 75). Johannes Larsen har tegnet PN ved roret på Angut i dagbog nummer 2.

  5. Kasiliak er formentlig lydskrift for qasigiaq: spættet sæl, i Grønland ofte kaldt spraglet sæl.

  6. Cassiope tetragona: kantlyng.

Fakta

PDF
24. jul. 1925
Dagbog, 1925, 4, side 1 recto - 9 verso + 66 recto - 71 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen