Menu

Fynboerne

26. jul. 1925

•1•

26 Juli 1925.
Rensdyrjagten
Tugtonisarnek 
Dr Holbæk
Scheel
Jacob Rosing
Peder Nielsen
Jeg gaar i Land Kl godt 9,½
1835-40 blev der skudt ca 65,000 Rener alene i Strømfjordsdistriktet Derefter tog de af i rivende Hast.
Omkring ved 50-60 forsvandt Renerne omtrent fuldstændig her mens de samtidigt optraadte i Tusinder
•2• paa Ø Kysten. Senere er de igen forsvundet fra Ø Kysten men de er taget til her.
•3• Mens vi pakker sammen paa Teltpladsen inde paa Stenene ror de andre, Finn Schiøler Magisteren Peter Rosing, Enos, Kata og Bolette i Konebaade over paa den N Side De skal gaa over Fjældet til nogle Søer efter Blisgæs og Mag skal fange Igler.
Paa Teltpladsen ligger mange Knogler af Rener et Par Brudstykker af Kranier og en Del Rester af oversavede Gevirer, bl. andet det øverste Krone af en stor Tyr, ogsaa
•4• ”Det varmt” siger Jakob ”det gør ingen Ting vi blive træt, naar vi morsomt”
Han har en Bog som han skriver op i, de danske Ord og Vendinger han kan faa fat paa.
Jakob har fanget 27 Sæler i Vinter og
20 nu i Foraaret
665 Kg Helleflynder ved Simutak for nylig
Dr spørger ham hvorfor han ingen Rener har, hvorefter han svarer: ”i Sandhed jeg ved det ikke” og lidt efter: ”jeg ingen Binge”
•5• flere Fugleknogler.
Resten af vor Helleflynder var skaaret i Strimler og lagt til Tørring. Lidt efter gaar vi i Oppakning. Jakob forrest med Teltet, vi andre med Rygsække Bøsser Kikkerter og Kosteskafter. Ved Vejen hvor Havlitterne laa i Gaar ligger der 7.
Flere Stenpikkere og Sisgener. Lidt efter møder vi en Rype der løber om med sine halvstore Kyllinger. 3 af dem letter og flyver et Stykke.
Paa en Klippe med Udsigt ind over Bun
•6• [Læses uafhængigt af forrige side]
Kløfte som Elven fra Søen løber ned i Fjorden [Tegning]
Revne i Fjældet Ø for Fjordbunden. Lavvande Revler.
•7• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
den af Fjorden holder vi Rast. Kl. 10 40
Snespurv
Kl. 11,4 hviler vi igen. Det er bragende varmt og Stille. Myggene er haarde, naar vi sidder saa længe vi gaar er de ikke nær saa slemme som nede ved Baaden
Stenpikker
Jeg er holdt op med at skrive da Jakob siger: Larsen er Du færdé
Og saa gaar vi igen
Kl. 12,45 stopper vi igen efter en noget mere anstrengende Tur end de 2 første, over mere blødt og mosset Terræn med Kær
•8• [Tegning] Vandrenden v. Randen af Lerskrænten
•9• [Læses i forlængelse af det næstforrige]
hist og her. Vi [har] gaaet langs Kysten og er nu naaet de[n] gam[le] Bundmoræne som skyder sig ud fra Fjordbunden, den er ganske plan med smaa Skrænter enten golde eller bevoxet med afsvedet Græs og overalt stenstrøet. Det er en dejlig ren og klar Luft Der kommer en Ravn og sætter sig paa Klippen lige over os ca 30 Al fra os. Ved mine Fødder gror en stor Morkel [Tegning] mørk brun
Dr sidder paa en Teltplads, firkantet, bygget op med Sten og Græstørv
•10• [Tegninger]
Teltplads
•11• Kl. 11,55 hviler vi os igen efter en jævn opstigende Marsch der dog lettedes betydeligt ved en Rensdyrjægersti som vi fulgte
Denne Gang stejlt op ad i 10 m, en varm Omgang, vi kommer forbi en Lapspurv ♀ der sidder og piber paa en Sten og lidt fra den sidder en lille ikke flyvefærdig Unge i Revlingerne. En Fandens Masse Myg.
Kl. 12,15 hviler vi igen efter en stræng Stigning et Stk ovenfor vor sidste Hvileplads opdager jeg at jeg mangler min Pibe og maa ned igen Gudskelov den er
•12• [Tegning] •13• der. Stien gaar et lille Stykke ned saa over et lille Kær og saa stejlt op i Zigzag. Det [er] et varmt Foretagende. Kl 1,36 hviler vi denne Gang var det mindre anstrengende, det lettede lidt, det er en modbydelig Fornemmelse af bevæge sig paa Grænsen af sin Ydeevne, en Del af Vejen lettedes ved at vi gik paa den bare isskurede Fjældflade, vi hviler os nu midt i en bred Dal. Vi skal nu op igennem et Hak der over for, og der oppe fra skal vi kunne se det Sted hvor vi skal slaa Lejr
•14• [Tegning] Nedenfor os ligger en lille dybblaa Fjeldsø omgiven af grønt, den tager sig mærkeligt ud som Kontrast mod det hvidgraa hvide Vand i Fjordbunden midt for den.
•15• Kl 1,50 atter en lille Hvil paa Skraaningen.
Nedenfor har vi den Fjældrevne jeg tegnede fra første Hvileplads.
Bjærget paa den anden har en vældig Sten og Grusmoræne som en Tagryg fra Toppen og ind efter. Der kommer nu en lille Smule Bris det køler og driver Myggene væk, men de er der strax igen
Kl 2,7 er vi oppe i Passet tværs af Kløften og Ø for denne en flad Slette med Kær og Smaasøer der har Afløb gennem Kløften ud i Fjorden
Snespurv ♂.
Her er ogsaa godt med Myg.
•16• Jakob traver foran med samme Lethed enten Vejen er plan eller næsten lodret med Bøsse, sin graa Bylt og Teltet der vejer omkring 100 Pund og det er vist nærmest af Medlidenhed med vi andre at han gør Holdt hver halve Time.
Doktoren fortæller at J er Distriktets bedste og dristigste Kajakmand Han gaar ud i næsten al Slags Vejr. Har en Gang været ude og fanget Sæl i saa haardt Vejr at Kajaken 4 Gange gik rundt med ham.
•17• Kl. 2,37 Hvil.
Vi er gaaet af en næsten horizontal Sti, først langs Kløften der ender i en stejl Fjældvæg som Bækken styrter sig ned ad paa denne Side Bækken er Væggen bevoxet med Mos der danner et stort tæt Tæppe i oliven gule og grønne Farver. Ovenfor den store Slette med Søerne, i den ene er Vandet ganske rødviolet. N Siden af Sletten begrænses af temmelig høje Granitfjælde der lige over for hvor vi sidder stiger lodret op næsten til Toppen. Her gaar vi ned paa Sletten der kommer en Dal fra S og
•18 – blank• •19• forener sig med denne. Den N Side af Dalen er ganske flad og optages af en Række Søer. Dalen gaar i V og Ø og den Del der ligger S for Søen er noget højere og ujævn bestaaende af lave græsklædte Morænebakker med Stenstrøninger.
•20• blomstrende Armeria
•21• Kl. 2,55 kommer vi til en lille Sø. Vandet svundet saa der er et Par m Sandbred/rustfarvet, og oven for dette paa N Siden af Søen en Meterbred gul Rabat af blomstrende Arnika Jakob og Peter gaar ned og ser om de kan finde Igler. Vi drikker af Vandet det er godt men ikke særligt koldt
Ibernat 
Kl 3,10 kommer vi til en lille Sø hvor der ligger en Havlit med en stor Unge, vi er midt paa Sletten og er gaaet ad en smal Landstrimmel mellem 2 Søer skraas over mod det Sted hvor vi
•22 – blank• •23• skal slaa Lejr Her er et rent Helvede af Myg, men ellers dejligt
Scheel er gaaet til en Nabosø hvor der ligger 3-4 Havlitter, der saa mere tilnærmelige ud Ah nu kom der et Vindpust. PN skyder med Riffel 3 Gange efter Havlitten, saa letter den og forlader Søen og Ungen. Det var en brun ♀ med mørk Kind og Pande.
Kl. 3 30 kommer vi til Lejrpladsen en stor flad svagt skraanende isskuret Klippe et Stykke over 3 Smaasøer, den V af dem er den hvor Scheel var efter
24• [Læses uafhængigt af forrige side]
Scheel skyder et Højdeskud efter Havlitterne for at lette dem. Det lykkes, den ene mister en Skulderfjer og de trækker Søen rundt og kommer hen forbi Scheel, fulgt af Graaandrik der slutter sig til dem paa Vejen
S. holder til Graaandrikken, men Bøssen klikker og den kommer hen forbi mig paa fint Hold, men min Bøsse er om Bord.
Vi er paa Rensdyrjagt
•25• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
Havlitter, den ved en lille Bæk ca 30 Al lang med et Par Fald i Forbindelse med den største af Søerne, saa vidt jeg kan se er her et Dusin, den har Kæruld ved Bredderne og langs med disse en Rabat af blomstrende Bukkeblad. Det er et henrivende Skel, men næsten umuligt at se for Myg, det er vist en særlig ondartet og energisk Rase her, de brummer som Bier og stikker værre en[d] Satan Paa Klippen er der 7-8 gamle Teltpladser af Græstørv og Sten og rundt omkring er der strøet Masser af
•26• [Tegning] Vandspir
•27• Renknogler og de Rester af Hornene som Grønlænderne ikke bruger. Jeg drikker Vand af Scheels Feltflaske og gaar ned til Afløbet for den øverste Sø for at fylde den igen der pylrede et Par Odinshøns omkring og den ene satte sig paa en Sten faa Al fra mig jeg kunde ikke nære mig men forsøgte at tegne den, men Vor Herre bevares hvor blev jeg stukket imens det stod paa. Det er delvis af den Grund det blev en daarlig Tegning. Fuglen rørte sig ikke imens, og sad der endnu da jeg gik. Da jeg kom tilbage
•28• [Læses uafhængigt af forrige side]
Høje gule Korsblomster med smaa lodne lancetformede Blade op ad Stilken og nogle højstilkede hvide Pragtstjerner med smaa Blomster i Toppen, mange Blaaklokker (Camp. Rotundifolia[)] Tjærenelliker
En ny Saxifraga med høje bløde Stilke hvide Blomster i Toppen og smaa rødbrune Knopper i Bladhjørnerne, haarede Stilke og Blomster som granulata
[Tegning. Til højre for denne:] Den groede ind i en Telttomt
[Under tegningen:] S. cernua
29• [Læses i forlængelse af det næstforrige]
var der tændt Baal og her i Røgen af det er der nogenlunde taaleligt at være.
Teltet er rejst.
Der gror en Mængde høje Saxifraga og Cerastium, en lille bred Fladstjerne og en høj gul Potentil med Jordbærlignende Blade her mellem Stenene. Vi gaar ind i Teltet og holder Maaltid. Jeg har mit tørre Sælkød med og snitter lidt af det, Grønlænderne faar ogsaa en Luns og Doktoren lidt, men Scheel ynder det ikke. Saa faar vi hver en Skive Rugbrød og lukker en
•30• [Læses uafhængigt af den forrige side]
Lige over for Teltet, Pladsen hedder
Aussiveralat 
det betyder Sommerlejr
er der store kullede Bjerge. Bjærgene fra N Siden sender mod Ø en Udløber mod S der lukker for det halve af Udsigten Ø paa, fra dette kommer den lille Bæk der paa sin Vej mod V danner Sørækken i Dalen
[Tegning]
mod Ø fra Teltpladsen
•31• [Læses i forlængelse af det næstforrige]
Daase Flæskesteg op, som vi deler og spiser koldt et lille Stykke Knækbrød. Peter gaar ned efter Vand og saa faar vi en Pibe Tobak liggende i Græsset under Teltet hvor vi er fri for Myg. Jakob gaar ud med Bøssen og Doktoren efter mere Vand Scheel og jeg ryger et Par Piber Tobak og Peter falder i Søvn Dr lægger sig ogsaa da han kommer tilbage. Kl 6 gaar Scheel og jeg en Tur ud og ser paa Landskabet.
Her er dejligt udenfor det lufter lidt fra
•32• [Læses uafhængigt af den forrige side]
[Tegning]
Den lille ”Hønsetarm” hedder Stellaria longipes. Den ny
Stenurten Cernua
den anden
En tredje med Tuer som smaa Husløg husker Mag. ikke Navnet paa En høj Gæslingeblomst med hvide og en anden med gule Blomster
33• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
Øst og der er næsten ingen Myg. Der sidder en Stenpikker paa en af Telttomterne. Scheel gaar en Tur med Bøssen. Jeg tegner udenfor Teltet, det flover og Myggene bliver atter utaalelige.
Scheel maler Aquarel Jeg gaar ind [i] Teltet Jakob er kommen han har set friske Spor af Gæs.
Doctoren læser op af Jakobs Dagbog, som han har ført over Fiskeriet i Semiotak. Den er kortfattet men giver klar Besked om Vejret og Fiskeriet hver Dag, baade hans egen
•34 – blank• •35• Fangst og de andres den fortsætter med vores Tur der føres a jour. Han har selv lært sig Dansk ved at læse i 100 Timer i Grønlandsk  Vi gaar ud og samler Græs til at ligge paa Saa spiser [vi] tørt Sælkød Knækbrød Smør og Kiks. Doktoren og jeg gaar ned og henter Vand. Odinshanen sidder og krakker paa en Sten. Da vi naar omtrent op til Teltet hører vi Gæs og ser 14 Blisgæs komme V fra op gennem Dalen og kaste sig i den øverste Sø. De andre prøver at skyde
36• [Tegning] 14 Septbr.
Frederikshaab
•37• [Læses i forlængelse af næstforrige side]
dem [med] Riflerne, jeg glemmer at min er sikret. De 13 flyver videre Ø paa men en gaar mod V.
Kl. var godt 9 da Gæssene kom og Kl 9,30 gaar vi til Ro. Jeg ligger og kan ikke falde i Søvn, efterhaanden kommer jeg til at fryse paa Knæene og Armene og Kl 11 ¼ gaar jeg ud og tænder min Pibe faar saa Lyst til at se mig lidt om og gaar op ad Fjældet N for Teltet, som sædvanlig medfører det flere Skuffelser hver Gang jeg har sat mig et Maal og naar det [teksten fortsætter under 27. juli på side 41]
•38• [Tegning] •39•

  1. Tugtonisarnek: Lokaliteten har ikke kunnet identificeres.

  2. Ibernat eller Iberriat: Ordets betydning kendes ikke.

  3. Aussiveralait (aasiveralaat) betyder de mindre sommerpladser.

  4. P.H. Sørensen: 100 Timer i Grønlandsk. En Lærebog i det grønlandske Sprog. København, 1900.

Fakta

26. jul. 1925
Dagbog, 1925, 5, side 1 recto - 19 verso

Det Kongelige Bibliotek

Johannes Larsen