Menu

Fynboerne

21. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

[Søndag, indsat fra forudgående side] 21 Maj Kl Solskin V fl. køligt
Gærdesmutter synger i Nabohaven
Kl 7 Løvsanger Over Alstrup
til Stauns
Ved Præstgd 2 Stillitser Bog
finke Solsorter – Paa Vejen
Lærker L canus Bomlærker
Svenskirisker Gulspurve
Gulbug. Jordsvale Forstuesvale
i Alstrup Graaspurve Stære
Gærdesanger Bysvale ved Gade
kæret Gulbug Bogfinke
Bomlærke Gulsp
Til Dæmninngen 2 Krager
Hejre
St macruara St Minuta
L canus L argentatus

Lærke synger Viber Stenpikker
Strandskader M serrator
♀x ♂[ulæselig]

Side 25
TEGNING
Det graaner fra NV
Side 26
Ovre under Hjortholm høres
Ederfuglene Hohov, der ligger
paa Fladvandet eller sidder
paa Sten godt en Snes Stykker
deraf 7 ♂♂. 5 M serr. ved

Dæmning, en enkelt ♂ ovre
mod Stauns Stenpikker ♂
Præstekrave (inddæng) Hvid Vipstj
ved en lille Dam S for Stauns
+ Rørsanger synger Solsort
Stauns Havesanger
Graaspurve Forstuesvale
Gærdesanger Bogfink
Gulbug synger. Svenskirisk
Stillitser Gra Fluesnapper
ad Vejen til store Vorhøj
Lærker Forstuesvaler Irisker
Bomlærker Gulsp. Stenpikkere
Da vi drejer op paa Hovedvejen
langs Str letter 20 – 30 L canus
og 6 – 7 Strandskade men sætter
sig strax igen. Jordsvaler
Lærke og Viber høres fra
Vorhøj til alle Sider
Over Toftebjerg og Alstrup
til Besser. I Toftebjerg fløjter
Solsorten fra en Skorsten og

Side 27
Balsampopler
I Læbæltet ved Gaarden
mellem Alstrup og Besser
synger 2 Gulbuge
TEGNING [med tekst]
PLANTET
AF
PROWST
N.I.WACTMAN
1871
REIST AF
PETLERMAND )x
Bøg Ædelgran enkelte Abelin
og Balsampopler. Runløn Ahorn
mange Forglemmig ejer Blaa
Anemoner. Hvid anemone
Hindbær Brændenælde og
Gærdekonet. Skvalderkaal
Nikkende Fuglemælk
. . .
)x Peter Mand
Har tjent i Præstegaarden

Side 28
Musvitten ”filer” i en Poppel
Bomlærker Lærker Gulsp.
L canus i Præstegaardsha
ven i Besser synger Gulbugen
Det begynder at Stænke da
vi kører ind i Gaarden
Efter Middagen gaar jeg uden
for, det er. Skylaget er ganske
let det er omtr stille Solsor
ten fløjter, Bogfinke og Bomlærke
synger og Gøgen kukker
Lærkerne synger rundt om
En Bomlærke har været nede
i Gadekæret og vaske sig og sidder
i et lille Pæretræ og ryster sig.
Spurven kvider flere L canus
paa en nysaaet Mark
Gærdesmutter Synger og Forstue
svaler kvidre Gærdesanger
I Lunden ved Præstegaarden
synger Løvsanger Gøgen kukker
Musvitter. + Sumpsanger
Gærdesanger Solsort Gulsp
Gulbug. Tilbage til Hind
bærkrattet for . høre paa Sump
sangeren. Sangeren minder
baade om Gulbugen Havesanger
og Nattergalen, mere brunstig

Side 29
Kokleare og Malurt i Mængde
inden for Strandvolden

Fra Beg. af Revet lang Stran
den V paa
Brokol
Flad Ø med en lang høj rund
Pold omtr paa NV Hj
Siden, her en Mængde gule
og blaa Reniner omt. lige
mange af hver Farve [ulæselig]
Kaninhullerne en lille rund
Dam. Pa V S siden Arme
ria i Mængde, paa Pollen
Stenbræk Paa S str Malurt
en Flok Faar.
Side 30
end Gulbugen, ingen Aftegn
paa Vingerne og en lys Stribe
over Øjet. Ved Præstegaarden
Svenskirisker. Gærdesanger
Graaspurve Syngende Have
sanger. Musvit Bogfinker
Tornirisk
Til Besser Rev kl. 3
Ved Holmgaarden Rødstjerter
Ved Revet Actitis Lærker
Hættemaage (1) Jordsvaler
Engpibere L canus
Vinden er gaaet om i

det trækker op tli Regn
Actitis og en til Forstuesvale
Præstekraver (2) St macrura
Stenpikkere St cantlaca
St mineria
vade over til Brokol
Stære (5) Gravgæs (2) Rødben
(2) Lærker L canus (2)+2
Engpibere paa den flade
Str N for Øen en Flok Smaa
spover (ca 25) Stenpikker
Tilbage til Cyklerne ved Revet
2 M serrator kommer ude
fra Bæltet og trækker inde i
Fjorden

Side 31
TEGNING

TEGNING

Side 33
L argentatus S for Holmegaard
Tornsanger i en Poppel og i en
lille Rørmose ved Vejen syng
ende + Sivsangere flere Par
Svenskirisker og [udstreget tekst]

 1. Larus canus: Stormmåge

 2. Svenskirisk: Gammelt ord for grøn irisk

 3. Jordsvale: Digesvale

 4. Forstuesvale: Landsvale

 5. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

 6. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifrons

 7. Larus canus: Stormmåge

 8. Larus argentatus: Sølvmåge

 9. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

 10. Sammen med Gråpoppel benævnes Sølvpoppel i Sønderjylland og på Fyn ofte Abel, der gennem nedertysk Abeel er kommet fra et fransk Aubel, afledt af latin Abellus = hvidlig. Også beslægtede navne som Abelin og Lavæl træffes af og til de samme steder (Sønderjylland og Fyn)

 11. Armeria maritima: Strand-Engelskgræs

 12. Actitis hypoleucos, Mudderklire

 13. Sterna cantlaca: splitterne, i dag Sterna sandvicensis

Fakta

PDF
21. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej