Menu

Fynboerne

2. jun. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne.

2 Juni fl NØ. Kl kom
ner ? Tejster svømmende
forbi lidt senere et Par Skalleslugere
Kl. 7 ¼ kom en Tejst flyven
de og satte sig paa V Spidsen
lidt efter fløj den hen
paa en Stenbunke hvor
den forsvandt. En svøm
mede V for Øen, S for Revet
lettede og fløj over Revet og
forsvandt bag Øen.
I Land med Friis Kl 7 ½ under
søgte Stenbunken der viste
sig at være Grunden af et
Markhus løst opstablede
Kampesten. fandt ingen
Tejste [ulæselig] men en Rede med
6 kolde Æg der lignede Graa
spurveæg. ” Tejster laa i
mens og svømmed lige
N for Revet. L canus
Skallesluger Jordsvaler.
Oppe i Ruinen store Stære
unger i et i Grunden
umiddelbart ved Jorden

Side 81
Slaaen Tjørn Roser
Brombær Brændenælder
Gærdekrone stor Storkenæb
mange smaa flade
runde Vandhuller
overvoxet med bl. Vand
ranunkel.

Grønne Frøer
lige indenfor en Stenfisker\

Side 82
nu kom den ene Tejste og
lagde sig i Str br, men for
svandt igen skræmt
af Friis der staar og fotogra
ferer. Forstuesvaler har Rede
inde i Ruinen
En Del L canus og 3 Tejster
N for V Spidsen
Strandskader 3 Ederfugle ♀♀
Viber Tornsanger Hættemaa
ger Bogfinke ♀ 2 Gravgæs
Krager (2)
L argentatus (2) + 3 ) Irisker
Mursvale. Gærdesanger
Gulspurve 2 Mursvaler
Paa den flade Strandeng
mod Bosserne 8 Viber
et Par Krager nogle faa L
canus Strandskader 2 Grav
gæs. 5 Ederfugle udfor Str
br lidt længere N paa L [ulæselig]
♀♀ lidt vestligere sidder 5
Gravgæs paa Strdbr Hvid
Vipstjert. Terne Actitis
Gærde x Tornsanger synger
overalt i Tjørnene.
Paa Sydsiden 3 Tejster i Strd
Kanten. Gulbug synger
fra Toppen af en Tjørn
Gulbug

Side 83
lyserødt af usædvanlig
store Engelskgræs Mareh
Strandkaal Melde
Stenurter paa Strandvold
en stor spinat eller Ros
lignende Plante i Rosetter
Røllike Tandrum Mælkebøtter
Vejbred.

Side 84
Paa den høje Skrænt midt
paa Nordsiden Koloni af
L canus Ved den V ligste
og største Dam L ridibundus

(nogle faa)

1,35 ankrer vi ved Bosserne
Fra Baaden ses en Del
l canus og en Vibe og en

Terne. , Land med det
samme 3 Graaænder ♂
+ ♀♀ vindtørrede afpillet Bryst
en til O. 2 Præstekraver
ny l[ulæselig] argentatus
Viberede med 2 Æg og
en Del canus Reder
afpillet Ederfugl O ad
[ulæselig] Havlit ♀ ad

2,40 sejler vi til Kyholm.
Over Lindholm ses Viber L
canus og Terner
Ved Kyholm fl St min
forbi

Side 85
Paa Kirkegaarden Slaaen
Syrener [udstreget ord] Kirsbær
Bukketorn paa Stendiget
Gærdekonel Brændenælder
Roser og Hyld Blomstren
de Vinea Guldregn
Hvidtjørn
Gamle Hylde (store Træer) og
Tjørne paa NV Skrænten
N for Skansen Tjørn og Slaan
paa N.SE og Roser, Benved
Tværs over Øen fra d. V Skanse
Øst paa 3 Rækker store især
mod V forblæste Træer
Aske Elm og Bævreaspe
østligst 3 store blomstrende
Pæretræer mellem de 2
sydligste Rækker har gaaet
en Vej op til Skansen
S for denne flere \NØ/
Rester af gl Haver til
Dels indhegnet af Sten
hegn med Tjørn og Bukke

Side 86
2 Gravgæs flyver fra Strdktn
Kl 3,25 ankrer vi SØ for
Havnen ved Kyholm
i Land Kl. 4 Øen rundt V
L canus 3 Ederfugle letter
paa V Siden 2 ♂♂ juv
og 1 ♀ 2 Gravgæs fl forbi
Irisker Jordsvaler
L arg. 2 Krager forfulgte
af L can. Actitis ved
Dammen paa Kirke
garden Tornsanger
St minuta (1) St hirondo
X (2) ved Skansen Paa N Skr
Tornsanger L marin juv
Strandskader Dvergterne
9 Stære 30 – 40 Irisker paa
Ø Siden fl Par Strandskader
og omkring 100 L canus
Fra Voldene paa SØ Hj
flyver 2 Gravgæs ud
I Hjørnet af en med Stentj
Hegnet Firkant paa SØ
. . . .
ca 50 Viber letter fra Engen mod Ø

Side 87
torn. En Sort hvidbliset
Kanin
I Hjørnet af den NØ Fir
kant en fyldt stensat
Brønde. I den SØ
en Række forblæste Pile
5 )x gl. forblæste Guldregn
med flade Kroner hvis
vestlige Del er fulde af
Blomsterklaser i Færd
med at springe ud,
ogsaa her en fyldt Brønd
S for Haven en rund
Fordybning og fra denne
en ½ Al bred paa begge
Sider Stensat Rende
ned til Stranden
mod S. I dens Udløb
en Stikkelsbærbusk og en
lille Slaaenbusk ved
den en Maagerede.
ca 40 Al vestligere en
lignende Grøft af større
Sten og bedre bevoxet
ca 150 V for en til
)x den ene udgaaet

Side 88
Siden i nogle forblæste Bukketorn
laa en Ederfuglerede, det kun
de se ud som Fuglen havde
ruget færdig skønt ingen
Skaller sas mulig har den
været plyndret af Mennesker
Gul Vipstjert ♀ + ♀ + ♂
Stenpikker Krager
afpillet Graaandrik
M serrator flyver forbi
Ligesom paa Vejrø og Besser
ne ses eller høres Lærker
ikke Stenpikker ♂ og Acti
tis er der igen. Ederfugl
♂ ad fl forbi Mange
Irisker Gravgaas ♂ fl
forbi. Ederfugl ♀ flyver
tæt forbi kredser helt
rundet om mig og gaar
anden Gang Ø paa og forsv.
Side 89
NV for denne 2 fyldte
Brønde 3 Al fra hinanden
i den ene gror Hyld og Stikkels
bær i den anden en lille
Stikkelsbærbusk. V for Kirke
gaarden i Læ af et Sten
hegn mod Stranden
staar en Del Blokke af
Pinseliljer Gækker.
I Haven ved Allen 5 Guld
rejn V Hjørnet og 7 i N Hjørnet
umaadelige Mængder af
Engelskgræs og Smørblomster
Pinseliljer i flere Haver

 1. Larus canus: Stormmåge

 2. Jordsvale: Digesvale

 3. Forstuesvale: Landsvale

 4. Larus argentatus: Sølvmåge

 5. Cypselus apus, Mursejler, i dag apus apus

 6. Actitis hypoleucos, Mudderklire

 7. Larus ridibundus: Hættemåger, i dag Chroicocephalus ridibundus

 8. Sterna minuta: Dværgterne, i dag sternula albifron

 9. Sterna hirundo: Fjordterne

 10. Larus marinus: Svartbag, ung

 11. Mergus serrator, Toppet Skallesluger

Fakta

PDF
2. jun. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen
Achton Friis

Nej