Menu

Fynboerne

1891-03-06

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen ønsker sin far tillykke med fødselsdagen. Hun har været til en fest hos Esther Hansen, hvor alt var meget åndfuldt og fornemt. En enkelt af gæsterne var direkte uforskammet mod Alhed, men hun klarede dog at være "verdensdame". Sjovere var et kaffeselskab på Regensen. Her aftalte man at gå i Det Kongelige Teater og se Aïda, og det var en fin aften.

Transskription

Kære Fader!
Allerførst en hjærtelig Lykønskning til Din Fødselsdag i Morgen! - Gid Du maa have det rigtig godt i det nye Aar og ikke blive plaget for meget af Din Hovedpine og Din Asthma! - Jeg har sparet en Del Stof o.s.v. Oplevelser sammen for at Du kunde faa et nogenlunde interessant Fødselsdagsbrev, og jeg vil nu begynde med Selskabet hos Esther Hansen, hvilket I vist slet ikkre have hørt noget om endnu! Jeg havde gruet en Del for det, da jeg nok tænkte mig, at det skulde være en større Festlighed. At more mig havde jeg nu ikke gjort Regning paa, men det var det heller ikke beregnet paa, at vi skulde! Det skulde derimod være en æstetisk Nydelse for os, hvor det blot gjaldt om at bevare Fatningen og tage saa overlegent som muligt paa Situationen. Og dette lykkedes over al Forventning! - Hverken det, at køre alene i Droske derind eller det at blive tagen imod af en Tjener i Livré, knækkede mit Mod! - Der var c. 35-40 ["35" indsat over linjen] unge Herrer og Damer af hvilke jeg dog kendte en Del nemlig: Frk. Plum, Frk. Thalbitzer, Stud. Morgensterne, Frk. Finsen, Frk. Niewenhuis, en frk. Petersen, Stud. Hein og endelig - Ida Hoppe og den I ["I" overstreget] vigtige Student, der bleve synlige ["e" sidst i ordet overstreget] forbavsede ved at se mig i saa godt selskab og saa pragtfuldt et Klædebon. Ida var for Resten meget venlig og naturlig, men den "vigtige" var over al Kritik storsnudet; han talte en Del med mig, men alt, hvad han sagde, var Uforskammetheder (f Ex "om min Malersport") som jeg for Resten ikke lod ubesvarede! - Den æstetiske Nydelse bestod i, at PA. Rosenberg læste et Stykke af Shakespeare, oversat af ham selv. I øvrigt gik Aftnen med "aandfuld" Konversation og en pragtfuld staaende Soupé, hvis Retter mere glimrede ved deres Udseende end ved deres Smag; dog maa herfra undtages en storartet Is og dito Champagne. - - Jeg tog hjem med den Følelse, at naar det endelig skulde være, saa kunde jeg nok optræde som Verdensdame, men at dette ikke var en morsom Situation! - - - Nu skal Du høre om et Gilde i en ganske anden Retning! - For nogen Tid [siden] var jeg et lille Svip oppe paa Regensen, - jeg skulde op og berette om Serenadens Udfald, - Onkel Jonas var imidlertid ikke hjemme, og da jeg lukkede Døren op ind til Balslev, laa der en Del fremmed Tøj, saa jeg trak skyndsomst Hovedet til mig igen; da jeg løb ned af Trappen, mødte jeg imidlertid Studenten og hans Kontubernal, der endelig vilde have mig ind til deres Kaffeselskab; jeg protesterede frygteligt, men det endte med mit Nederlag! - Da jeg først om derind, fortrød jeg imidlertid ikke paa det; det var et frygtelig morsomt lille Selskab; ja lille var det egentlig ikke, det bestod nemlig af 13 Personer: 3 mandlige og en kvindelig Balslev, Studenterne Rump, Schelder, Bredsdorff, Klausen Lorenzen, Nørregaard og damdrne Lorenzen Rasmussen og jeg! - - Vi fik Kaffe med afbrændt Cognak samt Kager til; Stemningen var upaaklagelig og det endte med, at vi besluttedede ["de" sidst i ordet overstreget] os til et storartet Aktieforetagende Til ["Til" overstreget] til Fredagen derefter. Det bestod i at gaa i det Kngl. Theaters Galleri til Aïda. Onkel Jonas og Frk. Leth sluttede sig den Aften til Selskabet. - vi morede os storartet. - Bagefter gik 6 af os ind i Caféen ved National og drak Kaffe. - - -
Vil Du sige til Moder, at Sækken først kan gaa af i Morgen, jeg har haft den største Besvær med at skaffe en saadan. - Da Frk. Høst for første Gang i de 5 Aar ikke kom paa Fabriken i Dag, maatte jeg, som den der havde bedst Tid gaa derned lige fra Fabriken at høre fra ["fra" overstreget] til hende, derfor har jeg maattet skynde mig saa ækelt med dette Brev. - Nu kun mine ærbødigste og kærligste Hilsner til Alle!
Bø - ø - ø - ø -!

6te Marts 1891.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Alhed Larsen var på tidspunktet for brevets afsendelse i lære som underglasurmaler ved Den Kongelige Porcelænsfabrik. Hun boede til leje hos familien Laudrup i København.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2125

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen