Menu

Fynboerne

30. maj. 1922

Resumé

Dagbogen er en natur og fugle beskrivelse af rejsen med sejlskibet "Rylen".
Rejsens formål er indsamling af materiale til Achton Friis, "De Danskes Øer", der på 1.200 sider i 3 bind beskriver livet, naturen, historien og kulturen på de danske øer i 1920'erne

30 Maj. køligt overtrukket
V.
Stenpikkere synger fra [ulæselig]
Graasp. Terner Maager (L c)
Ederfugle Skalleslugere
Lærker synger. Gøgen kukker.
Rødben Forstuesvaler Strand
skade Stære
Ror Øen Yderste og Mjelholm
til Karlskol hvor vi gaar
i Land 9,10 2 Krager flyver
bort og (Tornsanger og Gærdesanger
synger. Gulspurv 2 Ringduer
Broget Fluesnapper ♀
Kragerede i en [ulæselig] paa N Siden
plyndrede Ederfuglereder
S for Øen svømmer 4 Par
Ederfugle Lidt efter kom
mer 35 alle ♀♀ flyvende over
Toppen af Øen hvor
jeg staar kredse rundt
5 – 6 Gange og kommer
mig et Par Gange nær paa
ca en ½ Snes Alen. 2 Gravgæs

Side 63
I en lille Slaaenbusk
Mejlholm
Flad Holm med et Højde
drag)x i V+ Ø i den sydlige
Halvdel med Slaaen Tjørn
Roser og Ørnebregne)xx omtrent
midt paa den flade N lige
Del en lille Rund Høj hvor
paa er rejst en Baake. Slaaen
Tjørn og Roser. Anemoner

Ved Ettiden ror Friis hjem
med Petersen.
. . . . .
)x Højest mod Ø
. . .
xx) store kraftige under Roser

Side 64
Ved Siden af mig ligger en
Ederfuglerede tilsyneladende
pænt dækket, men der er
ingen Æg i den. Paa Ø Siden
letter en Ederfugl fra Buskene paa
Skrænten men gaar ned igen
med det samme, saa letter
den igen og flyver om
over Landet.
jeg saa efter Reden
og fandt øverst paa Skrænten
en ufærdig Rede uden Æg
Fordybningen skrabet i Jorden
og tørre Plantedele om Kan
ten.
Vader over til S enden af Mejlholm
i Strandrr et Par Gravgæs
Koloni af argentatus. Ovre mod
Hjortholm gaar en Strandskade
og 44 Kobbersnepper. Tegnede
og gik derefter med Friis hen
til yderste Holm
Paa Drejet mod Y H 2 Reder
af Ederfugl med
3 og 2 Æg som de overbesked
da de fløj af. Rederne laa
aabent i det korte Græs i
en koloni af canus og arg.
Agerhøne
Paa Y H mange Viber L can
og arg Strandskader Grav

Side 65
Yderste Holm. Flad stenet
omtr over Midten fra V – Ø
en Højderyg bevoxet med
Roser Tjørn og Slaan paa
Midten et Parti med Ørnebrg
ner.

4 Æg
Side 66
gæs (1 Par) . Rødben
Ederfugle ligger paa Stenene
eller svømmer om mellem
dem. Rede af arg under en
forblæst og tæt Tjørn der danner
et tæt Tag over dem. Indgang
fra V. 2 Stære En Flok Bom
lærker. Ringduerede i en Tjørn
ca 2 Al xx[ulæselig] J. Tornsangere
Kragerede med 4 Æg 2½ Al fra J.
En Ringdue fløj ud fra en Busk
i Nærheden. Fik Øje paa en Eder
fugl der rugede under en lav
Slaaen og stansede i ca 4 Al
Afst, saa snart jeg stod stille
gik den af Reden, bag ud ad
Busken og kom saa flyvende
uf forbi mig umiddelbart
over Jorden, lidt før havde
jeg hørt en anden lette og
saa den flyve ud i Stranden.
10 – 15 Al længere henne ligger
Dunene af en plyndret
Rede med 5 Æg (kolde) ikke
helt dækkede. (under Slaaen)
Ser eft Haanden adskillige
Reder af arg. under Buske
finder et af Krager tømt
Ederfugleæg

Side 67
Blank

Side 66
Hættemaager tilbage til
Mejlholm
Lærke Strandskade I SV Kan
ten af Krattet en af Krager plyn
dret Ederfuglerede ved Siden
af Dunene laa en Skal med
Hul paa Siden. Under Roserne
En Ederfugl flyver op, gaar
en halv Snes Al henne letter
strax igen, men flyver kun et
lille Stk gaar saa et Par Skridt
og letter og flyver bort. Der laa
en nydelig Rede med 4 Æg
flad skaalformet helt
udforet med Dun oven
paa visne Ørnebregne Stæng
ler og Græs
TEGNING
mens jeg teg - nede.

Side 69
Blank

Side 70
skreg en Krage over Hovedet
paa mig, saa den Rede bli
ver nok ordnet. De rugende
♀♀ som den paa Hjortholm
meget graalige og lyshovedet
Tornsanger. En Ederfugl flyver
ud under en stor tæt Tjørn
En godt skjult Rede med 5
Æg.
Omtrent jævnt fordelte fra
S Enden af Mejlholm til N
Enden af Yderste Holm ruger
mellem hinanden L argen
tatus og L canus, vist flest af
førstnævnte Jeg kan ikke vurdere
Antallet men der er da nogle
Hundrede af hver Art.
Under en stor Tjørn Ederfugle
rede med 1 Æg ingen Dun
ved Siden af Reden 2 Skaller
med Hul paa siden
Serrator ♂ flyver forbi
Gøg ♂ 2 Ringduer
Kl 6 kom Petersen
efter mig med Prammen
Strandbrokfugl flyver

forbi

Side 69
TEGNING
Hundsholm
Lille aflang ø med en Højde
ryg i N – S. i Læ af denne
har Ejeren anlagt en Køkkenhave
med Frugttræer og Buske mod
Ø skrænten paa hvilken store
Tjørne gror ved NØ enden
af Haven Faarehus tækket
med Tang. Oven paa Bakken
Indhegning med
Lucerne og Kartofler \St marc./
Paa NVestsiden tæt Krat af
Slaaen og Tjørn
TEGNING

  1. Larus canus: Stormmåge

  2. Forstuesvale: Landsvale

  3. Larus argentatus: Sølvmåge

  4. YH er Yderste Holm

  5. Mergus serrator, Toppet Skallesluge

  6. Strandbrokfugl, i dag Strandhjejle Pluvialis squatarola

  7. Sterna macrura, Havterne, i dag Sterna paradisaea

Fakta

PDF
30. maj. 1922

Det kongelige Bibliotek

Johannes Larsen

Nej