Menu

Fynboerne

1884-10-27

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsen har bedt om nogle portrætter af forældrene, og det skal han få. I A Larsen kommer til København i november.

Transskription

[Fortrykt på papiret:]
J. A. Larsen
Kjerteminde.
[Håndskrevet:]
den 27/10 84

Du længes min lille Ven efter Portrætter og bestemmer endogsaa Dagene, det er jo en voldsom Myndighed du der træder frem med, jeg maatte lee Johannes; men samtidig forstod jeg at Faders Hjærte blev rørt saa [tilføjet] Du avancerede dit Ønskes Opfyldelse, meget nær for din mageløse Ihærdigheds Skyld – Da han havde læst Brevet og seet kvalet, sagde han, nej skriv til ham at Madsen gaar vi ikke til, men han skal nok faa dem naar nu Fader kommer i November, saa gaar Du selv med ham, hen hos en Fotograf, det skal blive morsomt for saa faar Du et godt Billede og jeg følger saa ogsaa efter ved Lejlighed – bare taalmodig, saa gaar det alt sammen. Tak for Brevet igaar; men skriv lidt tydeligere lille Johannes for Fader klager over Skriften, at han knap kan læse den, det vil du nok huske. Det var dejligt at Hr Schwartz syntes om din Begyndelse, fortæl altid om Bedømmelsen af dit Arbejde ogsaa naar Du maa gjøre om eller faar Tilrettevisning for du gaar der jo for at lære min lille Skat hvordan gaar det dig hos Klingsaj fortæl ogsaa om det om alt muligt søde Barn – jeg kan ikke høre formeget jeg følger dig i Tankerne paa Dine Aftentoure især, - De lader dig vel dog gaa med Fred al slags Pøbel der gaar paa Gaderne vor Herre bevare Dig og holde sin kjærlige Haand over dig min elskede Søn
Det stormede ganske forfærdeligt igaar med Bygevejr, en Søn af Niels Voller, 17 Aar gammel var ene ude i en Jolle for at røgte Garn, og blev overfalden af en saadan Byge; der var intet Haab om Frelse for ham thi Søen gik saa høj at Sjælland kunde han ikke naa, og Vinden bar fra Land her, men saa kom her en Skonnert i Sigte som tog alle Sejl ned og gjorde en Vending, muligen den havde seet ham og frelst ham, men hvor skulde Skibet hen det vidste jo ingen; det kunde vare længe før der kom Efterretninger; men Gud Fader ske Tak allerede i Aftes kom her Telegram fra Nyborg, han var frelst af Skonnerten.
Johannes jeg har flere Gange glemt at sige Dig Fader ønsker at Du skal kjøbe 2 Hjortetakker til dit udskårne Arbejde – spørg engang paa 2 og sig os Prisen – Fader længes efter at faa det op paa Væggen, at han kan faa sine Bøsser op –
Det regner saa voldsomt idag kan du dog undvære din Overfrakke længere mit Barn, hvordan laaner Du en Paraply eller bliver du vaad saa skifter Du da Tøj. Henriksen faar jo Dit Snavsetøj med hjem ifald du ikke bruger dit uldne Sengetæppe saa lad det gaa med, men har du brugt det i fjors Vinter og er glad ved det saa maa du endelig beholde det. Johansen har faaet sig en Plads i Nyborg som vel er
Vi ere saameget glade ved vores hvide Ovn her er varmt om Morgenen saa jeg behøver ikke at fryse mere i den tidlige Morgen; naar jeg nu maa blive rask – og faa nogle flinke Piger i vort Hjem der vil arbejde og være flittige – saa haaber jeg paa en god Tid jeg har saameget Arbejde der venter paa mig – Dine Søskende ere raske og tænke med Glæde paa Juletravlheden som ogsaa skal bringe Dig hjem til os Gud give os Glæde til den Tid.- -
Jeg skal hilse dig fra Fader og fra alle de andre Farmor og Fastrene lille Peter Larsen er syg i Halsen – mange flere her i Byen Gud skaane os for den slemme Gjæst Fru Storm er ikke kommen herhen endnu
Jeg skal hilse dig fra Fru Lindberg hun var her igaar Lev vel Johannes og hils dine Venner fra mig
Du hilses fra din kjærlig hengivne Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København
  • Nyborg Slot, 5800 Nyborg

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien