Menu

Fynboerne

1898-02-20

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Vilhelmine og I.A. Larsen har solgt skibene Azela og Addy og også et par stykker jord. Olsen skal fremover sejle Fanny. Asylet er også solgt, og salgssummen går til afbetaling af gæld.
Jernbanen kommer til at gå ved Svanemøllen, så i den forbindelse får Larsen-familien også nogle penge.
Der har været brand hos Højrup, men den blev nemt slukket. Johannes Larsens elever stak af for at se branden.
Christine skal ikke bekymre sig for sin mor. En dame kommer hver lørdag og hjælper med vasken.
Vilhelmine og I.A. Larsen rejser til Sverige for at mødes med en mand, der skal bo i et af deres huse.
Johannes giver Christine lov til at arbejde med tusch.
Vilhelmine glæder sig til at se sine børn i påsken.

Transskription

Kjerteminde den 20. Februar 1898

Kjære lille Dinemor.
Her fandt Fader en lille fin Pen som jeg skal skrive med og naar jeg nu ogsaa skriver fint og tæt saa kan Du faa en hel Del at vide – forudsat her bliver Ro til 4Tiden Hvor skal jeg dog nu begynde for at faa en Orden i Sagerne – forrige Søndag skrev jeg jo til Dig; Mandag Eftermiddag kom Bager Becker med en jydsk Skipper der vilde se paa et Skib; det var en gammel Mand paa Alder med Fader men livlig og meget talende forresten et rigtig Naturmenneske, - han blev her om Natten og næste Formiddag gik [ulæseligt] med ombord for at tale med om Sagerne – han valgte ”Azela” men der var ikke Enighed om Priserne, der blev der ikke [ulæseligt ord] og vi spiste saa Middag i mellemtiden var Georg rendt ned til Banen Captainen ham er der anderledes Liv i Men han gjorde sig til Ærinde at kjøbe en Byggegrund af Haven oppe ved Laden saa hørte han jo om den anden Have der og ved Kaffen kom Handelen i Orden de 500 der var dem imellem blev bekræftet men saa Kjøbssummen er 4000,[overstregede tal]250 [tallet indsat mellem to linjer] Kr betalt ved Afsejlingen herfra inden Maj. – der blev saa telegraferet efter hans og Jens’ Arbejdstøj, han kom næste Aften og de laa paa Faders Værelse. Midt i al den Handel kom Farbroder Jacob men han laa hos Martins og blev kun 2 Dage – samme Dag som han kom ogsaa Hrr. Huilsom fra Kjøbenhavn med en svensk Skipper, som vilde købe ”Addy” paa 3 Timer blev den Handel afsluttet og Kjøbesummen er 5000 Kr, - var det ikke godt lille Ugle, og han mente naar Rigmor blev gjort sejlfærdig saa skulde han skaffe os en Kjøber til den med 7000, hvad siger Du ved den Historie det begynder at lyse op i Mørket. Nu tænker Du vist Olsen er kjed af det; men her er noget andet i gjære Fris vil sælge sin Mæglerforretning til Captajn Jørgensen – der fører ”Fanny” og saa skal Olsen have den at sejle med, saa bliver alle Parter hjulpen om det en Kæp. Du kan vel se Din Fader – lille Dine tale og fare omkring imellem alle disse Mennesker. Idag kom de to Mænd som har kjøbt Asylet og betalte 2.000 Kr, - vi faar rigtignok ikke en Øre det gaar til Afbetaling paa Gjæld, men det er herligt jeg er saa glad

Saa er her igjen tale om at Banen skal gaa op ved Møllen, det er inde ved Ministeriet, jeg troer nok de fleste Penge er tilstede og Folk er bleven meget ængstelige for Hestene ere alle sky for Tipvognene der er lagt ud ved Hyrdehuset, det kan ikke vare længe inden det maa komme tilbage for der er allerede begyndt ved Revninge med Gravningen, bliver det til Alvor lille Dine saa faar vi Penge Penge naada dada min lille Ven hav blot Taalmodighed saa skal du bare se, medens vi er oppe i det Nabolag saa fik saa fik vi en Forskrækkelse forleden Aften Georg kom meget hurtig det brænder hos Højrup Erik er rendt efter Sprøjten. Fader og Vilhelm kom snart i Tøjet men da de kom derop havde Hinke slukket Ilden og Vilhelm styrtede saa ned at stoppe Brandfolkene. Johannes kom grinende hjem, der var kommen Bud ned efter Kurer Petersen der var paa Tekniske da Drengene hørte Brand var Skolen (!) ryddet lige straks Fader var deroppe næste Dag Ilden var fra en Kakkelovn der brændte et Skjærmbrædt af ved at hælde Vand paa var Loftet i Salen spoleret det kan vel regnes for 50 Kr men Højrup havde meldt det til Assurandørerne for naar man assurerer skal man ikke give de Penge ud og saa selv betale Skaden det kan jo være rigtig nok.
Du maa ikke ængste Dig for mig lille Dine jeg gjør ikke mere end jeg kan magte, og den Kone der vasker hun er at faa til enhver Tid saa har jeg bedt hende engang for alle at komme ned Lørdag spise med os og saa hjælpe Maren, saa gaar det nok altsammen. Nu skal vi snart slagte lille Dine saa vil I vel nok have Pølse igjen. Vi har lige brygget og nu vasker vi i Ugen og saa slagter vi; for sidst i denne Maaned eller først i den næste maa vi afsted til Sverrig. Manden der skal bo kommer nogle Dage før den 14 Marts og vi maa jo være der før ham
Her var ingen Brev fra Marie idag, men saa kommer det nok imorgen saa venter jeg med at skrive til hende imorgen derfor faar du saameget. Adolph er hjemme og er glad han har Mandag med, Du kan ogsaa tro jeg længes efter Dig. Ja i Paasken der maa vi rigtignok sees søde Ven, pas paa Du ikke slider formeget. Johannes mener godt ”Du” kan tage dig den Fornøjelse at male lidt Tus gaar du saa meget lettere til Tegningerne oven paa den Glæde; men det maa Du nu selv lille Ven som Du vil. Christine kunde du ikke engang have Lyst at male et Par Blomster til Boisen han var dog saa glad da han saa dit Havehuset og jeg vil saa gjerne glæde ham vi har dog saa meget Udbytte af ham Det var Rigmor Sorterups Fødselsdag den 10 Februar og Fru Lindberg hende har jeg ogsaa havt Brev fra det sender jeg Marie saa kun du faa Margrethes er det ikke et glædeligt Brev. Christine vilde have været herud i Dag men saa telefonerede hun i Aftes, og er vist glad hun ikke kom ud i det Vejr det sneer forfærdeligt. Johannes er gaaet til Brolykke han skulde op at se paa nogle Udstillingsbilleder som vel skal over og kaseres.
Nu sødeste kjære Dine Farvel og glædelig Fastelavn hils alle fra din trofaste Moder som altid beder for sine Børn Gud velsigne Eder og gjøre Eder glade ak ja lille Dine det ligger mig saa meget paa Hjærte at faa dig glad, lille Ville er sød og trives godt kan du tro Din Moder

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Christine Larsen/Swane boede hos Anna og Fritz Syberg; fulgte Fritz' undervisning på Teknisk Skole og hjalp til i huset.
I.A. og Vilhelmine Larsen var godt igang med at gå konkurs med deres virksomheder.
Det vides ikke, hvem Jens, Erik, Kurér Petersen, Christine og Margrethe var.
Hyrdehuset ligger og lå ved Nordstranden i Kerteminde; for foden af Hyrdevej.
"Banen": Jernbanelinjen, som blev bygget netop 1898-1900.
"Møllen": Svanemøllen ejet af V. og I.A. Larsen og siden af Alhed og Johannes Larsen.
Johannes Larsen underviste på Teknisk Skole ("Tekniske").
Broløkke: En lille herregård nær Kerteminde.

Kerteminde

Bynavnet er skrevet øverst s. 1

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv

Nej