Menu

Fynboerne

1885-02-07

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Vilhelmine Larsen er meget glad for at Johannes har nogle fine bekendte, som kan styrke hans dannelse. Hun er glad for, at han skal høre Hostrup prædike.

Transskription

Kjerteminde den 7 februar 1885

Kjæreste Johannes!
Saamange Tak for dit Brev det blev ventet med Længsel kan Du tro vor Aftale var jo, at Du skal svare saa snart Du har modtaget Penge; men da der ingen Brev kom Søndag saa mente vi han venter at takke for Tøjet med det samme, da der heller ingen kom Mandag saa begyndte vi at ængste os og tænkte ja nu kommer der i Aften, ja saa i Morgen, tilsidst var Bestemmelsen ja kommer der nu ingen iaften saa telegraferer vi, naa Gud ske Tak Du ikke fejlede noget mit Barn men tværtimod havde moret Dig godt med dine Venner; saa fik Du da Klaumans Slægtninge at see, ja det er en fiin Mand den Borgmester er det en ældre Søster nej naar jeg husker ret saa er Klauman den ældste; er Hr. Mortensen kommen til Byen saa Du har begyndt paa franske Timer – hvordan gaar det paa Skolen, jeg længes umaadeligt efter at tale med Dig, skriv en hel Deel Johannes, naar Du nu sidder for Chatollet bild Dig saa ind at vi taler sammen, og lad saa Munden løbe, det maa ikke kjede Dig at skrive jeg er saa begjærlig efter at læse en lang Skrivelse, synes Du fremdeles godt om Mollerup – jeg antager Du har endeel Udbytte af ham i Henseende til Kurset, og hvor jeg gjerne vilde kjende ham, fordi mit Barn, jeg ønsker Dig den allerbedste Omgang og Gud give mine brændende Bønner for Dig maa gaa i Opfyldelse, at Du maa blive et sandt elskeligt Menneske og en levende Kristen ja Johannes nu næste Søndag har vi Fastelavns Søndag det er din Daabsdag maa det dog staa klart og levende for Dig at det er den bedste Fødselsdag da du gav Gud Fader Dit Hjærte
Jeg havde saa inderlig ønsket at gjøre en lille Rejse over til Dig til Fastelavn men saa tænker jeg igjen, Tiden gaar hurtigt snart har vi Paaske, lad saa hellere Johannes komme hjem saa har han godt af os alle sammen hvad siger Du dertil?
Nu skal vi see at faa Vilhelm i Skole imorgen; men tænk medens han nu har været hjemme er der skeet Omflytning og saa kom her Bud, Vilhelm kom 2 op det kvægede jo [udstreget] rigtignok; men nu kommer det jo rigtignok an paa om han kan klare sig til næste Flytning; naar han nu har været borte i 3 Uger – mange Børn har Kighoste 2 af Mejrs, jeg kan ikke huske om Vilhelm og Christine har havt den, men vi maa jo tage imod Børnesygdomme naar de kommer, Adolph har jo da havt den; han morer sig i denne Tid med Fuglefangsten ja Du skulde blot see et Spil og Liv der er over den lille Person i Forventning om den Fugl han vil fange og de maa da gaa i Vinduet Moer? Naar jeg saa trækker paa det, saa siger han jo saa rask jo, naar Johannes maatte, saa maa jeg ogsaa.
Her har været en Travlhed i denne Uge derfor har Du intet hørt fra Georg og idag sidder jeg i det lille Kontor til Gaden og skriver; men der er en Tummel i Boutiken saa det er langt fra roligt.
Det glædede mig saa meget, at Du gaar hen at høre Hostrup ja han er en god Prædikant, oh jeg er saa glad Johannes at Du er hos saadanne Mennesker der vil dele alt godt med Dig saavel aandeligt som timeligt; du vil være saa god at give Frøken Bendal dette Brev det er længe hun maatte vente paa Svar – hils- Hr Poulsen og Klaumann
Fuldmægtig Nielsen hilste os, Vilhelm havde talt med Dig, var han hos Dig? Du skal ikke [skrevet på tværs af brevet] besøge ham Johannes om han skulde bede Dig vi kjender jo slet ikke de Mennesker, Du har jo ogsaa nok naar du har dit Hjem og Mollerup. Det er bedre med Eckardt
Markussen er i Danmark til Svigerfaderens Begravelse Saa han kommer jo her, Hvordan gik det Dig hos Frøken Zahle
Kjærlig Hilsen fra alle Fru Storm er nu flyttet ind i sin lille Stue mest hilses du dog af din Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien