Menu

Fynboerne

1884-11

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der er store skader på skibet "Addy" i forbindelse med en storm. Skibet "Azela" er også skadet. Johannes Larsens far er bekymret.
Vilhelmine Larsen er bekymret for Johannes helbred. De har haft besøg af en lille fugl, som var svær at identificere.

Transskription

Lørdag Eftermiddag

Min egen kjære Johannes!
Det er længesiden der blev undt mig Tid til at skrive; men nu bliver jeg altfor misundelig paa de andre der stadig faar Breve at jeg ligefrem befalede, idag skriver jeg og her har Du mig.
Addy’s Forlis vil du jo gjerne vide lidt om, Telegrammet kom forrige Søndag og bedrøvede Faer meget den Mast der knækkede (for det var kun den ene) var den nye – den Side hvor Støtterne knækkede var den daarlige som skulde have været efterseet naar han kom hjem saa det var jo da et Held, og Olsen søgte jo ind til Arendal vel baade fordi han er kjendt i den By og fordi der er en ganske udmærket flink Konsul; men kjedeligt er det jo alligevel om det end er under saa heldige Omstændigheder som muligt. ”Azela” mistede under Englands Kyst 45 Favne Kætting og det ene Anker; men han mente nok at kunne sejle hjem Faer kom nu og fortalte at der i Nyborg skal være Aktion paa Onsdag over nogle Skibssager – saa der faar du ham vist at se han spurgte mig om jeg vilde med; men det vilde jeg ikke love for vi ere uheldige med Hjælpen i Huset, Frederikke rejser idag og den Malkepige vi fik var her kun en Dag saa gik hun til Doktoren som beordrede hende i Seng 1 Maaned han talte noget om en Hjærtefejl; foreløbig hjælper Maren – Anders’ Kone os, - Christine fejer Boutik og Kontor samt Gang, derfor er hun loved 50 Ø om Ugen hvorover hun er meget stolt. Marie og jeg skal jo lave Maden i Vinter gid Gud give os Helbred saa er jeg jo aldrig kjed af at arbejde og den Pige vi fik til Stuepige lader saa rar stille og flittig at jeg blot maa ønske hun vil blive ved som hun har begyndt det er en Datter af Anders Høj.
Johannes Du gjør Dig ingen Ide om hvor jeg ængster mig for den slemme Epidemi I har derude; men jeg kan jo kun bede for Dig at vor Herre dog vil spare dig for den slemme Sygdom, vær dog forsigtig mit Barn og sig endelig til straks om du skulde faa ondt i Halsen. Du spørger om hvad Vej du nu skal sende dit Snavsetøj ja nu faar vi jo Vagn derud paa Onsdag, mangler Du Strømper eller Trøje eller uldne Benklæder kan Du blot sige til saa skal jeg sende og Skjorter kan du jo ogsaa faa [overstreget] af Faders sendt ud af Faders, eller om du maaske hellere vil have noget vasket derude da vi ikke kommer til at vaske før i den næste Uge igjen.
Her ere vi Gud ske Tak raske og er jo svært oppe i dag med Gjæs – 4 dejlige og nu kom der en til som vel nok bliver solgt.
Her var en svær Halløj forleden Aften, der var set en lille And eller Vandhøne omme i Møllerkæret, [Gensoe] og Møller skjød en Masse Skud, men stadig dykkede den under Vandet
Sent om Aftenen fangede lille Hans (Oppermanns Model) Dyret, og da Kristian Norden mødte ham paa Gaden annammede han den og styrede ind i den lille Stue til os, der blev jo en Seen og Snakken om hvad det var for Een, Adolph begyndte kjøb den Faer! Det blev jo tilladt 35 Øre, og saa vilde vi næste Morgen sætte den ud paa Taarbystranden; ”Brehm Fugleverden” kom frem og den lille Lappedykker stod for os, det var en lille ilter klog skabning at se til; men da det ene Ben vist havde faaet et Hagel turde vi ikke tænke paa at sætte den i Fangenskab her inde Døre men ude i Hejlmanns Dam blev dens Hjem og der lever den som i Ægyptens Kjødgryde det er Faders Ord; nu seer de til den Morgen Middag og Aften og da jeg saa den igaar havde den kun det lille Hoved ovenfor med et Par mørke skinnende Øjne; nu kom Adolph og sagde den var der ikke – maaske er den fløjet bort; Manden sagde vel 15 Gange havde vi bare Johannes saa skulde han snart sige os det men da vi saa kom til Billedet med den lille Lappedykker blev alle enige.
Vildænderne har det godt min Ven. Rasmus har hjulpen mig i Haven i disse Dage – han har nu modtaget den Jord af Slængeriks – imod at give ham Grøden af de 2 Pletter der er saaet med Vintersæd og en Plet Jordbærs-Frugt; det lod til at Rasmus var vel fornøjet med det. Slængerik bygger saa oppe ved Møllen og har faaet al den Jord bag vores Have.
Bryggeren har frasagt sig Jorden af Byens – men Huset har han lejet af Slængerik paa 10 Aar uden Opsigelse fra nogen af Siderne hans Pengesager er nok daarlige men nu iforgaars døde Moster Hanne du veed nok hende fra Mejlgaard, der arver de maaske en Slump Penge, det er Laurits’ Forklaring
Vi har sukket for Grise saalænge nu har vi 6 smaa, 2 mellemstore 1 som kan slagtes; men vi maa selv til Sverrig først, saa kan du maaske faa Lov at komme med til Pølsegilde, Johannes veed du at Doktor Sckondel er ovre i Kjøbenhavn for at blive opereret for Steen, det er gaaet udmærket hidtil fri for Feber; der er Glæde da hans eget Haab kun var saa svagt.
Ja Johannes jeg synes der var saameget endnu at fortælle; men jeg ved ikke hvor meget de andre har sagt og faa 2 Gange lider du vel ikke Gud ske Lov Maden er god – Lev vel min kjære kjære Søn og Gud i Vold. Det beder din trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Udateret brev. Skibene "Addy" og "Azela" er skadet i forbindelse med en storm. Dette er omtalt i et brev fra d. 2. november 1884.

Der er nævnt flere personer i brevet, som det ikke har været muligt at finde: Vagn, [Gensoe?], lille Hans og Frederikke.
Bryggeren, moster Hanne og Laurits er muligvis forbundne i forhold til Meilgaard Gods på Djursland.
"Addy" og "Azela" er skibe, som tilhører Jeppe Andreas Larsen (Johannes Larsens far). Arendal er en kystby i det sydlige Norge. Kætting er et ældre ord for kæde.(j.marcussen.dk/maritim/ordbog). Annamme betyder at tage, tilegne sig (Den Danske Ordbog).
Der er muligvis en mindre epidemi af difteri i København.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien