Menu

Fynboerne

1884-10-17

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Ved branden på Christiansborg Slot mistede Christian Eckardt billeder til en værdi af 2000 kr. Johannes Larsen er bekymret, fordi han begyndte på den nye skole d. 13.

Transskription

Kjerteminde den 17 84
10

Kjæreste Johannes!
Løverdagaften da jeg kom hjem gik jeg ned hos Tornøes for at høre en norsk Højskoleforstander Ullmann og det var godt kan du tro naar Kjerteminde Avisen er læst saa skal du faa den sendt at baade Du og de andre kan læse og dog er det saa fattigt imod at høre ham, jeg har aldrig hørt et saa godt Foredrag.
Saa Søndagmorgen var min Tid saa knap at jeg kun lige naaede at sende Fr Bendal Pengene om Aftenen tænkte jeg nu skriver Johannes og saa er det bedst at vente saa derfor hørte Du ikke fra mig men nu i forgaar skrev Georg og da jeg nu kommer over og seer en Convelut ligge med Udskrift saa har jeg et Qvarteer til Dig Tak fordi Du skrev idag vi kan saa godt forstaa din Længsel for vi ere selv saa glade ved at see din Skrift
Du skal ikke være kjed af det fordi du begyndte den 13 mit Barn det er kun noget Du har faaet indpodet af din Fader alle Dage ere lige gode vor himmelske Fader har selv sagt vi ikke maatte være Dagvælgere gjør Din trøstig Din Gjerning i hans Navn saa skal den nok lykkes
Du blev meget rost af Fader fordi du spurgte om Du skulde betale for en heel Maaned hos Arkitekten, jeg forstaar tilfulde din Glæde over at Du er ene om Aftenen du har jo altid holdt af Ro naar Du arbejdede, men hvor Du nu maa spadsere sig mig hvorlænge Du er om at gaa Vejen til Skolerne saa kan jeg slutte mig til Vejlængden fortæl mig endelig en heel Deel Johannes, alt muligt interreserer mig. Det var dejligt Du var med i Vartou Kirke ja brug dog de par Formiddagstimer til at høre et godt Ord fra vor Herre der er aldrig noget der glæder en Moder mere end Børnene elske vor Herre
Du har vel nu seet Marie Eckardt og givet hende Farverne og huskede hun at faa Aviserne om Branden med hjem det skal kun være til Laans, men de har ingen danske Aviser i Sverrig paa Tiden; tænk Dig en stor Sorg mit Barn der brændte Malerier af Eckardt som henstod i Slotsmagasinet for 2000, Kr og Rammer for 200 K. et blev reddet men hvordan det seer ud ved de ikke endnu Forgylder Mogensen har skreven derover; vi vil haabe at den Action han nu skal holde maa gaa heldig Prokuratoren vil gjerne have ham selv derover for at ordne Malerierne og det er vel ogsaa det rigtigste
Det er et forfærdeligt Stormvejer her saa vi haabe lille Marie bliver nogle Dage i Kjøbenhavn til til Vejret bliver bedre - Alfred kommer rimeligvis med en Marstaller som først skal til Finland efter Træ og saa gaa sydpaa – Gud bevare ham den kjære Ven i disse Efteraarsstorme
Vi ere alle raske og tale om Dig hver Dag fortæl mig hvordan du hengte Dine Billeder og hvad De synes om Dem de andre Venner – men endelig hvordan det gaar Dig i Skolen min lille Ven som jeg daglig beder for om al Lykke og Velsignelse
fortæl Frøken Bendal at Marie har vunden 7 Pund, hun ellers bedrøvet nu Marie Eckardt er rejst
Din lille Fugl har det godt og vores Kakkelovn i Daglistuen er fuldkommen efter Ønske Stuen er lun om Morgenen 13 grader, er det ikke dejligt Johannes
Lev nu vel Kjære og hils Alle fra mig du hilses kjærligt af os Allesammen dog mest i Øjeblik af mig.

Omtalte genstande

Christian Eckardt mistede malerier ved Christiansborgs brand.

Fakta

PDF
Brev

Da

Dato i brevet

Christiansborg brændte d. 3 oktober 1884.
Familien Eckardt bor i Sverige.
Johannes Larsen begyndte undervisning hos Frans Schwartz d. 13.10.

Kerteminde
København
  • Vartov Kirke
  • Finland
  • Långaryd Sverige

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien