Menu

Fynboerne

1895 sidst i marts

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed har sendt violer hjem. Hun har længtes efter brev.
Det er trist, at Christine og Thomas har brudt forlovelsen, men det ville dog være værre, hvis de fik et ulykkeligt ægteskab. Og Johanne og Thorvald bliver jo gift, hvis de andre søskende ikke gør.
Alhed Larsen har været til Emma Hirschsprungs fødselsdag. Og hun har været på skovtur med madkurv. De fangede et stort firben, som Alhed vil tage med hjem til Bissen. Alhed, konsulens og Beckett har også besøgt et kloster, og de skal derop at spise en torsdag.
På en restaurant traf Alhed m.fl. nogle finske kunstnere, som inviterede dem til skøjteløb på en marmorbane. Man løb på ruller.
Alheds kopi er ikke færdig, og den ser ikke ud af meget.
Alhed skriver om sine pengeforhold/rejsepenge mm.

Transskription

Kæreste Mor!
Jeg afsendte end ["end" overstreget] i Gaar en Æske Blomster til Eder, skrev udenpaa til Elle, da det forekom mig, at jeg lovede hende det i sit Fødslsdagsbrev. Bare de nu komme godt hjem, jeg plukkede dem her i vores egen Have, er det ikke nogle henrivende Violer, saa store og langstilkede. - I maa endelig sende mig et Par Ord, om de er komne friske hjem, hvis I først ville skrive til min Fødselsdag, kunne I jo sende mig et Par ["Par" overstreget] Brevkort. Ja, Du kan rigtignok tro, jeg ventede med Længsel paa Brev denne Gang, fra den 4de og til den 21nde hørte jeg ikke et Ord. Vore Breve krydsedes nok baade denne og forrige Gang, men ["men" overstreget] og maaske det gaar ligesaadan denne Gang. - Dit Brev var jo temmelig trist, men alligevel kan jeg for Resten ikke sige andet, end at det lettede en Sten fra mit Hjærte, jeg havde troet, at det vilde vilde ["vilde" overstreget] blive et haardt Slag for Dig og Far og at I begge holdt forfærdelig meget af Th. Kedel ["l" sidst i ordet overstreget] af det ere I nu naturligvis ogsaa, fordi det nu er den anden Forlovelse og saadan, men i Realiteten ere I det d ["d" overstreget] jo ikke. Og jeg synes nu ogsaa, det bliver en Lettelse, naar det er forbi, og foruden alt, hvad der kan være med at de ikke passe sammen, er der jo ogsaa det, at Thomas er svag, saa det var vist aldrig bleven til noget rigtig lykkeligt. Ja Du har Ret i, at det er kedeligt, at ingen af os ere lykkelig gifte, men det var dog værre, hvis vi var ulykkelig gifte; og for Resten Joh. og Thorvald faa vi vel nok Glæde af. - Stakkels Christine, hun gennemgaar sandelig meget, og bare hendes Helbred ikke faar et Knæk i denne Vinter, hun gaar jo med stadig Hoste og tillige er hendes Hoved jo daarligt. Jeg haaber, hun faar en ordentlig Ferie at hvile sig ud i. - - Her er stadig straalende Foraarsvejr, jeg gaar i stadig Angst for, at det ikke skal vare ved men komme i Regnehjørnet den sidste Tid jeg er her. Der falder jo gærne en Del Regn hvert Foraar. - I Fredags var det Fru Hirschsprungs Fødselsdag og vi gav i den Anledning hinanden Gaver (en Skik i deres Familie) jeg fik et Par Handsker af Berta og Emma. Om Aftenen gav Emma Middag hos Melini. Hun er vældig sød den lille Emma, og forfærdelig begejstret over Florenz. I Søndags var vi en ganske dejlig Tur sammen med Konsulens, Beckett og Billedhugger Bondesen. Vi gik ud Kl. 10 med Madkurv og gik i det mest straalende Vejr højt til Vejrs op igennem Cypres og Pinjeskove forbi gamle Slotte o.sv. Vi holdt Frokost ved Siden af et gammelt ubeboet Slot og mens Konsulen og Beckett gik ned i en Bondegaard at hente Vin, tilbragte vi andre Tiden med at fange et dejligt, grønt Firben over en halv Alen lang, som vi tog med hjem i en Kurv. - Det gaar i en Kasse her paa Værkstedet og skal føres med hjem til Danmark og foræres til Bissen, der har flere gaaende paa sit Atelier. - - Vi gik om ad Fiesole hjem. - Det er sandt, jeg har nok ikke skreven at jeg forrige Søndag, da de andre var i Genua var inviteret med Konsulens og Beckett paa en Tur. Vi morede os udmærket, skønt det var noget blæsende. Vi var ogsaa den Dag i Fiesole og oppe at besøge Munkene. Damer maa der kun komme i et bestemt Værelse, derinde blev vi beværtede med Vin og saa blev vi alle ogsaa Fru Pelle og jeg inviteret derop til Middag en Dag. Det skal være en Torsdag, den Dag spiser de bedst. Det kan blive morsomt. I Mandags var det Helligdag, der var en ganske dejlig Kirkekoncert henne i Annunziatakirken, den smukkeste Musik, jeg har hørt i Italien. Bagefter var vi til Frokost hos Melini i Anledning af Becketts Mors Fødselsdag. Derinde traf vi nogle Finner, jeg ved ikke om jeg før har omtalt dem. En gammel Frøken Hiellén, en Maler Jærnfeldt med Frue og en Maler Enckell, som er den, vi kender bedst. Han inviterede os ned til sig om Eftermiddagen til Kaffe og - Skøjteløbning! Denne sidste foregik paa Ruller og et ["et" overstreget] en stor Marmorbane, der hører til Varietéen "Alhambra". Det var ude i en Have og vi morede os aldeles glimrende og kunde næsten strax, ingen af os Damer faldt. Det var forfærdelig grinagtigt at løbe paa Skøjter under grønne Trær og uden Overtøj. - -
Min Copi er jeg ikke færdig med endnu, ["endnu" indsat over linjen] det er et stort Arbejde og saa syner det desværre saa lidt, - det lille Billede, men jeg har vist lært umaadelig meget af det. - Hvordan mon Anna Hansen har det? ved I ikke noget om det? hun har jo faaet en lille Dreng. Jeg har skreven til hende men ikke hørt noget fra hende. - - - Nu vil jeg slutte med et lille Overslag over mine Pengesager. Sidst i Sept skrev jeg hjem, at jeg ikke havde flere Penge undtagen Romer og Hjemrejsen, som jeg for Resten havde lagt noget knapt til Side til, saa i de to Maaneder til Magdahls kom, og det blev bestemt, jeg maatte blive her, blev det næsten brugt; jeg brugte ogsaa meget til Tøj i den Tid. - Fra 1ste December har jeg brugt 50 Kr om Maaneden altsaa 250 Kr, 100 Kr til Romerr. 150 til Hjemrejsen og - dette er jeg ["jeg" indsat over linjen] mest betænkelig ved c. 150 Kr til Tøj. Det er jo vældig meget, men jeg var bleven saa derangeret, saa der maatte meget til at faa det i Orden igen. Og saa tænk paa Malersager og Frimærker. - Men jeg faar nu ogsaa lidt til overs kan jeg se nu ved at jeg kommer op til Konsulens lidt, men det er bedre at sige lidt for meget, og saa tage det med tilbage saa jeg har lidt rigeligt til Hjemrejsen for alle Tilfældes Skyld, for hvis jeg kommer til at rejse alene hjem. - - I det hele og store kan det vist ikke siges, at jeg har brugt for meget? Jeg synes da, jeg har sparet altid. - - Nu faar jeg vel et Brev til inden min Fødselsdag, hvis der ikke er et, der krydses med dette.
1000 kærlige Hilsner
Alhed.

Har I faaet en Puddel?

Omtalte genstande

Alhed Larsen maler en kopi. Hvad hun kopierede vides ikke.

Fakta

Brev

Da

Brevet er udateret. Det er skrevet sidst i marts 1895. Alhed Larsen skriver om sin forestående hjemrejse fra Italien. Man har netop holdt Emma Hirschsprungs fødselsdag, og denne lå 20. marts. Alhed håber på selv snart at fødselsdagsbrev, og hun var født 7. april.

Alhed Larsen var i Italien fra februar 1894 til april 1895.

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2143

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer