Menu

Fynboerne

1900-05-05

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Georg Larsens kone skal opereres i København. Det glæder Vilhelmine Larsen, at Christine Swane er tilfreds med sin lærer. Byggeriet går fremad på - formodentlig- både Lille og Store Kærbyhus.
Johannes Larsen skal til Faaborg med en akvarel. Han er ved at forberede en jagtudstilling.

Transskription

Kjerteminde den 5. Maj 1900
Kjære Christine!
Du vil jo ogsaa gjerne høre et lille Ord om Søndagen denne gang er det just ikke af de glædelige Georg og Marie kommer vistnok en af de første Dage til Kjøbenhavn hun er bleven bleven undersøgt af Gellerup og han raadede til en Operation hos Professor Levy der er skreven derover og de venter Brev i Morgen er der Plads saa rejser de, I kunde da for en [ ulæseligt ord] se ud paa Banegaarden Søndag ellers skal jeg nærmere skrive Dagen det gjør mig meget ondt for dem, godt er det at vi er her, og Børnene holder saameget af os vi kommer over det om vor Herre vil hjælpe os at Operationen maa gaa vel det er en Svulst der trykker paa Blæren saa hun lider meget naar Vandet kommer – men det kan jo være det ikke er saa slemt naar Professoren kommer tilstede, I kan nok tænke at det er Alvor, et Gode at Marie er sygeforsikret saa hun faar daglig Hjælp; men det er jo ligefuldt en dyr Historie.
Georgs skal faa din Trøje med for nu bliver det jo varmt. Hils Eckardt saameget sig Dem jeg blev saa glad at Onkel solgte det andet Billede, men er her ikke Tid for mig at skrive mere end til dig.
Med Bygningen gaar det godt frem men der vil da gaa en 14 Dage endnu inden vi kan komme derop; men nu er vi jo ogsaa nødvendige her saalænge
Det glæder os at du mærker Fremgang og er fornøjet med din Lærer – det var da godt for ham at han fik de 1000 Kr i Præmie -.
Nu skifter jeg for Marie vil skrive med Hils Alle du hilses saa kjærligt fra din Moder –

Kære lille Ugle!
Nu vil jeg med det samme skrive et Par Ord. Vi sidder jo endnu her paa Soveværelset, med det gaar da godt fremad med Byggeriet, jeg var deroppe med Faer og Moer i Gaar, 2 Værelser er nu fuldstændig færdige med Undtagelse af at lægge Gulv,og det kan jo gøres i en Fart, vi har 3 Tømrere, de 2 andre Værelser bliver færdige paa Tirsdag, de 2 Gavlværelser er ogsaa omtrent færdige, der bliver en storartet Udsigt især paa det ene, man ser baade Vandet, Klinten og Verringelandet, hvor det bliver yndigt at komme derop og hvor jeg glæder mig til at faa Dig hjem, det har været saadan en lang trist Vinter, saa jeg haaber at vi nu skal faa det lidt fornøjeligt naar Du kommer, men Du kommer til at finde Dig i at gaa smaat, naar jeg skal med ud at spasere , jeg kan ikke faa Benene med, det har været dårligt en Tid igen, men i Gaar og i Dag synes jeg dog det er det bedste det har været, saa jeg maa ikke klage; i Dag er det 3 Maaneder siden jeg havde Docktor første Gang, sommetider bliver jeg saa angst for at jeg aldrig kommer mig rigtigt, men saa ler de andre af mig og siger at det er noget dumt Snak. Bare dog Operationen maa gaa godt for Marie, det er saa ængsteligt at tænke paa, men nu om Tide kan Lægerne jo gøre det utroligste med Hensyn til Operationer, saa maa vi haabe paa det bedste. Er Ingeborg saa kommen? Hils dem alle fra mig, der glædede os saameget at Onkel igen har solgt et Billede. Sig mig har du hørt eller set noget til Lindbergs i den sidste Tid, jeg talte i Gaar med Amalie Lindberg og hun fortalte mig at Susse havde faaet en Søn allerede i Marts Maaned, jeg blev meget forbavset da jeg ikke troede at det var saa snart det skulde ske og det undrer mig ogsaa at Susse ikke med et Ord har ladet mig det vide, hils fra mig naar Du siger Farvel derude. Johannes tager til Faaborg i Morgen med den Akvarel som Lars Larsen har købt, han kommer tilbage igen i Morgenaften for han har saa travlt med sine Billeder til Jagtudstillingen. Gaien er bleven en Del tykkere nede paa Haabet, han er rigtig sød. Nu maa Du endelig skrive op alt hvad Du giver ud i disse 14 Dage og lad os i god Tid vide hvor mange Penge Du skal have inden Du rejser fra Byen, Du er nok sød og sparer saa meget som muligt, der gaar en frygtelig Masse Penge til nu vi har Haandværksfolk hver Dag, Jeg glæder mig til Brevet i Morgen. De kærligste Hilsener fra Din hengivne Søster Marie.

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Anna Marie Larsen blev muligvis opereret i København på "Røde Kors Klinik" for ubemidlede. Her arbejdede Frits Levy fra januar 1896-december 1900.(Den Danske Lægestand 1907-1915 Jacob Lunds Forlag 1915).
Christines lærer på dette tidspunkt er J.F. Willumsen.
Haabet = Erikshaab - Alhed Larsens barndomshjem, som ligger nord for Faaborg på Fyn .
Alhed og Johannes Larsen bor på Feden i Kerteminde i et af IA Larsens huse.

Kerteminde

Fremgår af brev

København

Fremgår af kuvert

  • Rørholmsgade
  • Hverringe Gods
  • Fåborg Museum
  • Assensvej 198
  • Klintevej 5300 Kerteminde
  • Vilhelminevej

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv