Menu

Fynboerne

1884-11-02

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Johannes Larsens mor vil gerne have, at han skriver noget mere om, hvordan han har det og hvad han tænker på. Flere af farens skibe har været ude i voldsom storm. Der er kun materiel skade.

Transskription

[Trykt tekst]
J.A. Larsen.
Kjerteminde. Den 2 November 1884

Kjæreste Johannes!
Nu kom Henriksen med Vadsækken; men jeg har ikke Tid endnu i dag at aabne [indsat] den dog vi skal nok hurtigt vadske Tøjet, nu sendte jeg med Madsen en ren Skjorte og 1 Par Strømper saa det hjælper jo om du skulde blive forlegen, jeg haaber jo dog at ”Rhea” kommer saa hurtig derover at ”Raadmændene” maa være gode og smage Eder godt Æblerne kan nok taale at ligge, men søde Ven maa Bøtten komme med tilbage er jeg glad, Du skal dog ikke blive bedrøvet, om det ikke sker, saa kan den komme en anden Gang
Jeg blev meget glad ved Dit Brev, og da jeg læste Du havde været oppe at see Vermehrens Udstilling saa tænkte jeg nu kommer en Beskrivelse om det Indtryk Johannes har faaet af Billederne; men saa kommer! Jeg gik hen med mit smudskede Tøj til Henriksen; jeg blev saa flad;
men fik Oprejsning i Eftermiddag ved at læse om den i Illustreret Tidende, og saa der ”Hvedebrødsmanden” og ”Hyrdedrengen fra Heden”, sig mig ligefuldt hvad Du synes Johannes, fortæl mig ogsaa hvem de andre ere der gaar hos Hr Scvartz – hører Du – og hvad Du bestiller maa jeg ogsaa vide, Du maa huske jeg følger Dig i Tankerne, og er meget begjærlig for at faa meget at vide I morgen skriver Fader med Pengene og vil samtidig give Dig en Formaning om at skrive pænt, han er bedrøvet over at Du josker med din Haandskrift skulde han nu glemme det for alle sine andre Tanker saa ved Du det nu alligevel, og vil nok glæde ham med, at Du gjør Dig Umage for Du kan jo skrive pænt
Det har dog været en forfærdelig Storm idag fik vi dog Telegram fra ”Addy” ”Azela” kom ind til Helsingøer med Tab af Anker og 75 Favne Kjæde og ”Spillet” brækket men Gud ske Tak ingen Tab af Mennesker, maatte vi snart høre fra Alfred at han er kommen vel i Havn inden Stormen, han er i en svensk Havn; men vi antager at han skriver først hjem dennegang, at vi saa senere hører fra ham.
Portrætterne af Mormor og Morfar skal nok komme med det første ja jeg kan tænke Du glæder Dig til at faa Væggene gjort hjemlige du lille Ven du maa saa gjerne kjøbe Dig et Par Blomster, kjøb nu nogle du kan have Glæde af men ogsaa nogle der ere sunde at have i et Soveværelse raadfør dig med frøken Bendal min Skat
Ja Johannes nu glæder jeg mig til næste Brev at faa en ordentlig Pose Nyt at vide; der er en Bog anmeldt om Perspektivlære, spørg Hr Scvartz om ikke det var godt du fik den Johannes – Forfatteren er en Hr Nielsen
Ja nu er der Bud om mig igjen for du veed jo af Marie, at jeg fik 3 nye Piger paa en Gang og de skal jo alle have Besked om enhver Ting saa jeg er glad naar Spisetiderne ere forbi kan Du tro, men nu i Aften skal vi hen at flytte for Henriksen og Knud skal bo oppe paa Kvisten til Gaden; dit Chatol skal jeg faa flyttet ind saa du kan faa dine Sager i Orden naar du næste Gang kommer hjem – hils alle kjærlig fra din trofaste hengivne Moder

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde raadmænd er røgede flyndere af god kvalitet, som er fanget i en fjord. (ODS - ordbog over det danske sprog, historisk ordbog 1700-1950)
Illustreret Tidende var et dansk illustreret blad, som udkom ugentligt 1859-1924 (Den Store Danske)
Addy, Azela og Rhea var skibe tilhørende Jeppe Andreas Larsen, Johannes Larsens far.
Portrætterne af mormor og morfar er muligvis de billeder, der er malet af J.P. Bless (indsat).

Kerteminde
København
  • Helsingør

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien