Menu

Fynboerne

1886-03-16

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der er uorden i Johannes Larsens snavsede flipper. Man venter spændt på resultatet af Christian Eckardts auktion. Den gamle valgmenighedspræst i Kerteminde er død, og det er vanskeligt at finde en ny.

Transskription

[Påtrykt tekst]
J. A. Larsen
Kjerteminde. den 16. Marst 1886

Kjæreste Johannes!
Mandagmorgen fik jeg Pakken, tog straks fat paa Trøjen vaskede den og idag er den hos Skræderen for at blive kantet og præsset den skal nok blive pæn min Ven hermed følger saa Mærker, Slips, Sæbe og om her ingen Penge bliver at faa saa vil jeg putte 1 Kr jeg har i Lommen paa Trøjen der hvor Mærkerne ere fæstede paa du modtog vel i Søndags Benklæderne Strømperne og 10 Kr som Du skulde bruge til Skolepenge
Flipperne begriber jeg ikke du fik 11 med Dig og her er kun 4 af Linnigerne, de 2 andre ere jo fremmede Menneskers hvor faar du dem fra Johannes nu vasker vi dem og gjør saa Rede for at give dem til Ejeren, min Ven vi skal vaske imorgen og skal om alting gaar som vi tænker afsende Pakken med det rene Tøj Fredagmorgen; Vejret er ellers slemt i dag ingen Kjøbenshavnspost i dag Togene sidde vist fast i Nærheden af Roskilde vi vente med Længsel for at see Udfaldet af Eckardts Auktion, Billederne stod saa godt omtalt baade i Politikken og Nationaltidende, vor Herre forbarme sig dog over ham den flittige Mand, at der maa komme nogen ordentlig Indtægt ind for nu kan Fader ikke blive ved i disse daarlige Tider for Handelsmanden imorgen er det Valdemars Fødselsdag og Fredag er det Alfreds tænk dog han er 20 Aar og er ikke kommen i nogen Stilling endnu, det er ogsaa tungt at der ikke er bleven en Plads for ham havde han dog blot havt Lyst til Søen saa kunde han jo godt have gaaet ind efter og derved tjent Overskud men raade dem noget vilde vi ikke for det maa jo dog komme fra ham selv hvad han afgjort har Lyst til hvor det er godt at Valdemar er saa fornøjet med sin Gjerning og tilfreds hos de Mennesker han er hos.
Der kommer ingen af os til Revninge for at høre Begtrup jo Henriksen og han hørte at Folk spurgte om han ikke vilde være Præst men Svaret lød nej dertil føler jeg ingen Kald, idag prædiker her en Pastor Lassen fra Asperup og mulig kommer her i næste Uge en Pastor Brun fra Levring som seer ogsaa er paa Listen, rigtignok er her Ængstelse, for hans Gjæld er 11,000, og det er Menigheden bange for, her bliver vist et uroligt Møde for her er nu saa mange Partier der har en Candidat, skade at vi ikke fik Pontoppidan for der var omtrent Alle enige, men vor Herre har vel nok en til os, [tilføjet i margen] Onsdag

for Fru Lindbergs Vedkommende er det jo godt for hun faar da Ro til at gaa ud af Hjemmet hun er en lille stærk Kvinde, vil ikke holde fast Pige – nu 1 Marts rejste Marie Hansen og saa har hun en lille Bypige – i Sommer skal hun saa blive her i Byen, deres Huslærer Erik Jensen har meldt sig som Stifter af en Skole, om han faar tilstrækkelig Antal jeg vilde ønske det for han er bestemt en dygtig Mand Sløjdskole vil han ogsaa have
Din Trøje er rigtignok ikke kommen endnu; men om lidt naar Anna faar fejet skal jeg have hende derhen igaar fik vi ingen Kjøbenhavns Post vi blev ved at vente i Aftes om der ikke skulde komme en ridende Post.
Nu kan Du tro her seer ud som Vinter de kan gaa til Romsø og Isen er over 1 Alen tyk ved Langeland skal der være høje Isbjerge det var interessant see dem
Vilhelm var med Fader paa Scelenborg i Søndags og saa der Vildænder de havde fanget med Hænderne saa forsultne og udmattede var de; men nu var de blevne plejede og befandt sig overmaade vel; mange Bønder havde gjort lignende Fangst, naturligvis spist dem [overstreget]igje
Vi fik igaar til Middag smaa Dykkere de smagte dejligt ja hvor har vi det godt lille Barn tak dog Gud Fader og bed af hele dit Hjærtes Godhed den Bøn giv os idag vort daglige Brød saa beder Du for alle fattige Stakler, jeg skal fortælle Dig et lille Træk af Nøden i Odense
Fragtmand sagde det til Fader igaar, der er en Brygger Jørgensen som havde lagt mærke til et Barn der daglig kom efter et Fad Mask og da han spurgte hvad de brugte det til vilde Barnet ikke svare ham, han gik da en Dag bagefter for at se selv og da han kom ind sad de og spiste af Fadet, hvilken en Nød kjære Barn, Manden sagde til Forklaring jeg kan ikke sende mine Børn ud at tigge og vi ejer intet, Jørgensen gav dem 10 K og lovede at have Omsorg for Hjælp til dem – ja det er noget der kan blødgjøre et Hjerte, vi se i de mindre Byer dog bedre hvor Trangen er - Fader er saa glad i Aar ved Bespisningen der faar 150 Mad 3 Gange ugentlig og den private Godgjører er virksom i Vinter
Her skal jo nu spilles af Dilletanter naar Vandal kommer og lige før Paaske igjen da skal Margrethe spille med Du faar kjøbe dig en amerikansk Flip min Ven Pigen sagde ikke til igaar at hun var uheldig med Tøjet saa nu maa vi sende dem med næste Post – nu er Klokken saa mange at jeg maa stoppe men saa skal jeg skrive igjen imorgen

Lev vel nu min egen Ven og Gud glæde Dig alle Dage
Din trofaste Moder
glem nu ikke at see Lommerne efter det ene Slips er til daglig og det andet kun til Søndag

Kjære Johannes,
Du glemte igjen hvad jeg Skrev til Dig om at sende mig den Dukkelampe naar du sender Dit Snavsetøj, men glem det nu ikke igjen for jeg vil saa gjærne have den til at sætte i min Dukkestue det vil Du nok ikke sandt. Kjærlig hilsen fra Din Søster Christine

Omtalte genstande

Malerier af Christian Eckardt, som er på auktion i foråret 1886

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Familien Larsen er medlem af valgmenighedskirken i Kerteminde.
Dykkere er ænder.

Kerteminde
København
  • 4000 Roskilde
  • Revninge 5300 Kerteminde
  • 5466 Asperup
  • Levring 8620 Kjellerup
  • Scheelenborg 5390 Martofte
  • 5000 Odense

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien