Menu

Fynboerne

1885-01-14

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Christian Eckardt er kommet til skade efter et fald fra en vogn. Johannes Larsen er begyndt at tegne efter levende model.

Transskription

Kjerteminde den 14 Januar 1885

Kjæreste Johannes
Du havde allerede igaar faaet Brev fra mig med Tak for Quitteringen men vi fik en sørgelig Efterretning fra Sverrig Eckardt havde været i Halmstad og kjørte fra Stationen med en Vogn der havde været nede med Planker og da Vejen var meget haard og klumpet, stødte den saa stærkt ved Strømdals at han faldt af Vognen og Kudsken mærkede det ikke før lidt efter, da saa han tilbage og saa noget mørkt og da han kom derhen var Eckardt besvimet, havde i Faldet slaaet Hul i Panden og Næsen flænget; men Gud ske Tak kjære Barn nu er han oppe igjen det meste af Dagen; det er jo langt at hente Læge; men Fru Jungberg blev der hele Natten og Stine og Nielsen ere trofaste Hjælpere Doktoren roste Nielsen meget Moster laa selv syg saa det var strenge Dage for de kjære Pigebørn, nu er dog ogsaa hun begyndt at være oppe saa med Guds Hjælp kommer han sig snart det er da godt at Næsebenet ikke har taget Skade. Du kan tro vi blev saa bedrøvede igaar, at jeg slet ikke sandsede at skrive før det var for sent, i dag kom gamle Skomager Steen ned for at see til os – det opliver jo noget han er livlig som han plejer og har nu solgt sit Huus til en Arbejdsmand for 4,000 Kr saa giver han 1000 Kr til en Stiftelse for gamle Haandværkere og faar saa fri Bolig saalænge han lever – jeg skal hilse Dig fra ham han rejser nu igjen iaften med Posten.
Hermed sendes Dig saa lille Ven de 30 Kroner, for Fader mener at Du maa have saamange til Rest fra Rejsen og nu Resten af de 70 K lægger Du tilsammen at Du saa kan betale [overstreget] sende Frøken Bendal Pengene for Januar hils mange Gange Johannes jeg har hver Dag tænkt nu skal Du skrive men der har været saameget at gjøre jeg har haft Syjomfru og alt andet men der skal snart komme et langt Brev
Gud Ske Tak din kjære Fader har det meget bedre nu er han snart sig selv igjen jeg har det ogsaa godt der er travlt i disse Dage med at lade en stor Skonnert med Byg 2200 Tdr her er mange Folk i Arbejde
Dampskibet er her vist Fredag saa skal din Ejendele nok komme med, du glemte jo ogsaa Skoene alt skal følge som er glemt, Farveladen gjorde stor Lykke der males af Adolph alle mulige Ting nu maa jeg da sige Dig at dit Tøj er ikke kommen endnu, men iaften skal han purres at jeg kan faa pakket ind i morgen, jeg tænker From hjælper mig tilrette
Du skal nok faa Brev hver Søndag det lover jeg Dig vist for kan den ene ikke saa skal den anden og nu faar Du jo dette midt i Ugen og saa er vi jo saa mange at der nok falder 2 om Ugen til din Glæde da foreløbig.
Det glædede os meget at høre Du allerede er med til at tegne efter levende model, fortæl os endelig hvordan det gaar Dig og hvad Hr Zartmann siger for godt det er lang Vej Johannes men det har Du vel godt af Du kjære Barn mine Tanker ere hos Dig Dagen igjennem vor himmelske Fader velsigne og bevare Dig alle Dage og holde dit Hjærte aabent for alt Godt og Skjønt Du hilses 100 kjærlige Gange fra os Allesammen dog mest fra Din trofaste Moder som stadig tænker paa Dig

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Kerteminde
København
  • Halmstad

Det Kongelige Bibliotek

Nej

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien