Menu

Fynboerne

1885-04-24

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Det var godt, at Johannes Larsen sendte en undskyldning til faster Thrine og fru Storm. Hvad syntes han om Chr. Eckardts billeder på udstillingen? Fik han afleveret frøken Zahles billede? Otto Bache har solgt et maleri for 7000 kroner. Alfred Eckardt tvivler på, at han kan komme til sine forældres sølvbryllup.

Transskription

Modtaget den 23 April

[Påtrykt:]
J. A. Larsen
Kjerteminde. [Håndskrevet:] den 24 April 1885

Min kjære lille Ven!
Jeg har det saa godt i Eftermiddag at Brevet maa straks igang. Du var ikke saa bedrøvet som jeg var fordi der ingen Brev kom afsted Løverdag for Tiden løb saadan fra mig og jeg var ene hjemme saa jeg kunde ingen raabe an til at skrive, her kom en Fru Petersen Moster til Urbans Kjæreste og vilde tale med din Fader og han kom ikke saa Tiden gik altfor rask jeg blev ved med at høre paa hende og tænkte du naaer det nok men nej det slog fejl saa om Søndag Eftermiddag maatte jeg skrive op til Farbroder Jacob Faster Thrine er nemlig bleven meget svag og kan ikke sove om Nætterne, der var saadan en Kjedsomhed med dem begge at jeg fik den Tanke at Ida Larsen kunde komme herover og løse Faster ad med Huusgjerning og saa kunde Thrine kommer derop og ligge paa Landet og faa Kraften det venter vi nu Svar paa, for at hjælpe paa hende foreløbig er hun flyttet ind at sove hos os, ligger nu om Natten paa det Værelse ved siden af vores og sidder om Dagen paa Fru Storms Stue, det har hjulpen nu sover hun godt og det er kjendt paa hende, Madsen støjer jo i Bageriet om Natten og her er jo stille saa det gjør vel meget, med det samme jeg er ved de to skal jeg hilse dig fra dem, de sagde da Du kjørte forbi, det er værst for ham selv for vi veed han bliver saa kjed af det; og da saa dit Brev kom kunde de saa godt forstaa at Duderne havde optaget dig saadan at du glemte at sige Farvel kjærlig Hilsen fra dem begge med Tak for din Opmærksomhed at give dem en Undskyldning ja det var rigtigt Johannes man skal altid erkjende naar man gjør Fejl.
Det var det saa skal Du høre lidt om Alfred her var Brev fra ham igaar han var 28 Dage om Rejsen fra Spanien til England, megen Modvind, han fortæller om en Orkan der kom bag paa dem de vare nede at skaffe da Styrmanden kaldte alle Mand op. 5 beslog Sejl hvad de nu hedder allesammen, men Røjlen blæste fra dem og Storsejlet var beslaaet, ellers var Stormasten gaaet, der var ikke Tale om Hvile medens Stormen rasede men næste Dag var det godt Vejr igjen, han har kun svagt Haab om at blive afmønstret paa Kjøbenhavns Rheed for de skal gaa til Kønigsberg og derfra have Planker til Frankrig eller England og saa hjem til Danmark med Kul, det vil jo medtage en 3 Maaneder han vil jo saa inderlig gjerne hjem til Sølvbrylluppet maa Skipperen forbarmer sig over ham og lader ham slippe ved Kjøbenhavn saa faar I ham at see for da tager han lige hjem, der er deserteret 5 Mand, de to kom tilbage igjen, en Hollænder laante en blaa Trøje at gaa iland og blev borte med det samme var det ikke lumpent, Kokken er deserteret, saa maa Alfred som yngste Mand gjøre Tjeneste ved Gryderne men kjedeligt er det siger han for de gjør altid Vrøvl at Maden skal være bedre ogsaa fra Valdemar skal jeg hilse han glæder sig saa umaadelig til Hjemrejsen i sidste Deel af Maj ja maa de samles alle Børnene saa bliver det rigtignok en glædelig Forsamling
Johannes har du bragt Frøken Zahle sit Billede - og hvordan gik det Dig? og hvad synes Du om din Eckardts Billeder paa Udstillingen? siig mig ogsaa hvad Du synes bedst om af det altsammen; Otto Backes Malerie Køer der drives af Stalden er solgt til 7000 Kroner Det kan blive til noget - oh maatte Eckardt dog sælge - bed dog med os kjære lille Johannes
Jeg kan udmærket godt lide Hr Zahrtman fordi han vilde raade Eder til at kjøbe nyttigt for Pengene istedet for Sold. oh Johannes drik dog aldrig noget som kan gaa i Hovedet fortæl mig hvad Du maler og hvad Du tegner og hvad du tænker og glæd mig med alt hvad du veed der interesserer mig og det gjør alt hvad der vedrører Dig vi venter ogsaa at faa at vide hvad Grisens Indhold skal bruges til om det er Skovtour
Nu begynder Foraaret at gjøre sig gjældende og vi har voldsomt travlt i Haven der bliver anlagt et 30 Alen langt Aspargesbed oppe i Haven der hvor de gamle Stikkelsbær stod der blev 5 Buske tilbage at plukke endnu i Sommer, Vilhelm græd ellers over dem kan Du tro - tænk nu paa ham i næste Uge skal han til Eksamen det er første Gang i den Skole gid det maa gaa ham godt den lille Ven han har i denne Tid gjort saadan Forretning med Frimærker han kjøbte hos Georg og solgte i Skolen tjænte sig en Krone og kjøbte saa Georg Seglsamling og er meget glad desuden har han tjænt en Krone til sin Sparekassebog. Lammene har det det godt og lille Adolph kom nu ind saa brun som en Tater og skal med ud at hente dem hans lille Træhest staar paa Græs derude og den skal nu hjem i Nat igjen - jeg skal nok passe paa Urtepotten og Frøken Minden har lovet mig den med den gamle Frederik paa saa har Du 2 gamle der en til med en rød Bordt med en sort Tegning vil du have den med kan du faa lad nu Rasmus give dig Skud der er grønne om Vinteren ogsaa
Jeg blev forstyrret ved at en Gig fra Brocdorff væltede her i Porten og baade Drengen og Kudsken blev kastet ud heldigvis blev Hesten staaende og de slap med at Mixturen blev slaaet itu der er nemlig 3 Thyfus Pasienter derude nu, det er kjedligt naar saadan en Sygdom faar Indpas i et Hjem saa gaar den gjerne rundt
Du kan tro jeg faar spadseren paa Markvejen nu Fader kommer og henter mig og saa afsted vi haabe det skal hjælpe rigtig godt, din kjære Fader har det rigtig godt og alle dine Søskende ere ogsaa raske det er Mejers Fødselsdag idag Farmoer er derude
Naa min lille Skat nu lider det mod Enden og saa ønsker jeg dig alt muligt Godt Held og Velsignelse til dit Arbejde og Glæde af Gjerningen saa skal Du se naar du arbejder i Jesu Navn vil hjælpe saa Evnerne han har givet Dig kan komme paa rette Hylde Lev vel og Kys fra din Moder Hils Alle

Omtalte genstande

Billeder af Christian Eckardt, som blev udstillet på Charlottenborg i foråret 1885.

Fakta

PDF
Brev

dansk

Dato i brev

Duderne er nok duerne. På fynsk er der mange stumme d'er. Muligvis tror VL at der skal være d i midten af duerne.
Madsen støjer i bageriet: Familien Larsens købmandsgård lå/ligger i Langegade 50, Kerteminde. Naboejendommen, som Larsen også ejede i 1885, Langegade 48, var Bagergården.
Røjlen: råsejl på skib (wikipedia)
Beslå: pakke sejl sammen på mast/bom for at hindre fremdrift (encyclopedia_danish.enacademic.com/2173/ Beslå)
Kønigsberg hedder i dag Kaliningrad
Christian Eckardt og hustru har sølvbryllup d. 1.6 1885. Den omtalte udstilling er på Charlottenborg.
Den gamle Frederik er Frederik d. 7 (1848-1863)
Hvad grisens indhold skal bruges til: Sætningen refererer formodentlig til den sparegris, som Larsen-familien havde stående ovenpå deres bornholmerur. Den står stadig på dette sted i Alhed og Johannes Larsens røde stue på det, der nu er Johannes Larsen Museet.

Kerteminde
København
  • Hull England
  • Spanien
  • Kaliningrad
  • Prøvestenen København
  • Frankrig
  • Brockdorff Alle 42 5390 Martofte

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien