Menu

Fynboerne

1892-6

Afsender

Alhed Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen har hentet sin mormor ved toget. Nu er Bedstemor og Emil i skoven, og Alhed passer bedstefaderen, som konstant kalder på hende.
Alhed kan vist godt tage med til Sverige, for hun får løn inden da. Hun kan ikke være på Værnehjemmet efter den 5. Hun skylder penge på Værnehjemmet og må også have nye sko og handsker.
Aspargeskrukken kommer ud af ovnen den følgende dag. Krukken med løvetand gik i stykker, og Alhed har lavet en ny, som hun har fået 10 kr. for.
Lægen synes, at bedsteforældrene skal tage en tur til Fyn, men de to finder det ikke muligt at rejse.

Transskription

Søndag Form.

Kæreste Moder!
Mange Tak for Dit lange Brev i Gaar; i de sidste Dage har jeg saamænd da ikke kunnet klage paa Breve! Vil Du takke Fader for hans Brev som jeg blev meget glad ved! Jeg var i Aftes henne ved 10 Toget for at tage imod den gamle. Hun var øjensynlig glad ved, at jeg var der, og overrakte mig strax mine Sko og den brilliante Julekage, som jeg gjorde et godt Indhug i, da jeg kom hjem; Resten skal føres ind paa Fabriken i Morgen. – Jeg sidder nede hos Bedstefader og skriver dette; Bedstemoder er i Skoven med Onkel Emil; men jeg vil ikke paastaa, at her er videre Ro til at skrive, for Bedstefader vaagnede strax efter at de vare gaaede, og nu kalder han mig hvert Øjeblik derind, mest for at gaa paa Fluejagt. For et Øjeblik siden kom der en Herre (Strøm) e[udstreget t]n vældig Buket Roser, som jeg nu har stillet i en Skaal. – Bedstefader har det ganske godt; men Bedstemoder mener ikke at han kan tage Turen til Banegaarden den Morgen, I kommer; for det første skulde han saa tidlig op og for det andet kan kan ikke taale at køre i Sporvogn. – Jeg vilde meget nødig gaa Glip af at ”støde til” Eder i Kjbn. og strax følges med til Sverig; men jeg tror ogsaa godt, at det kan lade sig gøre, selv om det skulde blive før den 1ste. Vi faar nemlig Betalingen fra Onsdag til Onsdag (den Dag skriver vi Regning) og kun for en Ordens Skyld er der Udbetaling om Lørdagen. Saavidt jeg husker fik de andre deres Penge den Torsdag de rejste, men dette skal jeg forhøre om derude. - - Jeg kan vist desværre ikke være paa Værnehjemmet efter den 5te, jeg tror de lukker helt efter den 5te, men det [det udstreget] forandrer maaske Sagen, naar jeg ikke skal spise der; hvis jeg kan være der, kan det vist godt lade sig ordn[udstreget bogstav]e med Johanne, det kan jo ikke genere nogen. – Jeg vil gærne have min Nederdel i Din Koffert, saa kan jeg jo godt have Resten i min Vadsæk. Det har desværre sin Rigtighed med de Penge. – Jeg var jo hjemme første ["r" i ordet indsat over linjen] Halvdel af sidste Maaned, (derfor hævede jeg saa sent), men desuagtet maatte jeg betale fuldtid; af Resten fik c. 30 til 2 store J [J udstreget] Syjomfruregninger, og Resten er nu næsten gaaet i den Maaned. Jeg skylder altsaa for denne Maaned 36 Kr og et Par fine Sko (5 Kr.) bliver jeg ogsaa nødt til at have, dem jeg havde i Vinter bleve helt dansede op til Sølvbryllupet, - og hvis vi skal se noble ud, maa jeg vist ogsaa have et Par Skindhandsker.! - - Degnen besøgte mig allerede Torsdag Morgen; i Dag Kl 7½ kom han igen, men jeg var ikke oppe, da Portnerkonen meldte ham – vi drikker først The Kl. 8 om Søndagen. Det var meget kedeligt, jeg Tænker næsten at han vilde have foreslaaet, at vi skulde gaa en Tur sammen; jeg kunde ikke gaa derhen bagefter, da jeg havde lovet en af de unge Piger (Frk Rasmussen) at hjælpe hende hendes Kuffert hen paa Banegaarden strax efter The! I Eftermiddag er jeg bedt ud til Caspersens i Taarbæk, Svend har taget en rigtig god Præliminærexamen – (86 Points), hvilket der er stor [lille g udstreget] Glæde over - - - - Jeg ved næsten ikke om det er værdt at jeg faar Tøjet sendt til den linnede; det er da urimeligt at jaske en ny Kjole af hjemme og naar jeg kommer her ligen [l udstreget] igen [e udstreget] er det vel for koldt til linned Kjole. Men er den pæn nok til Sverige, var de[t] jo rart at have den med der; og selv om jeg ikke fik saa meget Brug for den i Aar, kunde jeg jo gemme den til næste Aar; jeg vil naturligvis gærne laane den, men gør nu som Du synes. - - - - Min Aspargeskrukke kommer først ud i Morgen, jeg er meget spændt paa den. Løvetandskrukken var Glasuren saa velvillig at slaa i Stykker, men jeg var ikke synderlig ked af det, da det var før min Regningtid; nu har jeg lavet den om igen med flere heldige Forbedringer og tjent 10 Kr paa den; i Morgen gaar den i Branden. Jeg laver nu paa et nyt Aspargesmotiv og et nyt Løvetandsmotiv; det er to smaa, meget stiliserede Vaser, som Arkitekten synes rigtig godt om; de lader sig imidlertid ikke let forklare skriftlig. - - - - Nu er Christine nok kommen hjem; jeg skrev til hende og Tante i Fredags, men hun naaede vist ikke at faa det mens hun var der; det er et dejligt Vejr, de har i Svendborg i Dag. - - Nu er Klokken snart 2 og de ere mærkelig nok ikke komne; Bedstefader er snart lidt utaalmodig, han vil ikke staa op, før Bedstemoder kommer; jeg er af og til inde at snakke lidt med ham, og jeg har da faaet to Stykker Rugbrød med Boeuf til at glide i ham. Doktoren har snakket lidt ["lidt" udstreget] for dem om at komme lidt til Fyn, men det synes de begge er umuligt. - - - Vil de sige til Dis, at nu faar hun vist ikke Brev fra mig, før jeg kommer hjem. - - - - - Nu kun mange Hilsner til Eder alle hver især! Bedstefader beder hilse mange Gange. - - - Jeg glæder mig som sagt forfærdelig til Festen; nu er vi kun 3 paa Værnehjemmet, og alle mine Bekendte ere rejste, [det følgende skrevet op langs venstre margen] saa jeg er ["er" indsat over linjen] snart ganske utaalmodig efter at komme af Sted. Din Alhed.

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Søndag Form."
Et meget forsigtigt gæt på datering er juni 1892, for Alhed nævner sin krukke med aspargesmotiv, og en sådan arbejdede hun ifølge andre breve på i denne periode.

Alhed Larsen arbejdede på Den Kongelige Porcelænsfabrik.
Det vides ikke, hvem Strøm var.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2186

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen