Menu

Fynboerne

1900-01-08

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Johanne håber ikke, at forældrene vil være kede af, at hun forlader sin stilling på Hotel Phønix. Hun kan ikke holde ud at være der og regner i øvrigt med at kunne leve af at undervise i klaverspil, nu hvor hendes teknik er blevet forbedret. Når lillebroderen og lillesøsteren m.fl. til næste sommer skal bo i København, vil hun desuden lave "et lille Hjem" til dem.
Johannes cykel eksploderede for nogen tid siden. Cykelhandler Steffensen har opstillet regnskaber for reparation, indkøb af ny cykel og byttehandel hvad angår den gamle cykel, og Johanne beder om et godt råd.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr. Godsforvalter Warberg
Erikshaab
Højrup St.
Fyen

[Håndskrevet i brevet:]

Hotel Phønix
Mandag 8-1-1900.

Kære Far!
Nu gaar det ellers kvikt med Brevskaben hjem til, men det er i alle Maader en bevæget Tid, vi lever i, saa der er stadig noget at skrive om. - Bare nu du og Mor ikke er kede af, at jeg har taget den Bestemmelse at rejse herfra; det maa I endelig ikke være, for det er saa sikkert og vist, at det er det fornuftigste, man maa dog ikke med koldt Blod spolere sig selv. - Det hele ser ogsaa helt tiltalende ud, synes jeg; dersom vi kunde være saa heldige at faa en betalende ung Pige, en der kunde give 50 Kr. om Mdn. ligesom Frk B. - deraf kunde jeg saa lønnes - - jeg forlanger ikke meget, bare saa rigeligt, at jeg hveranden Uge kan tage en Time hos Fru Rosendal, hvilket nu, da jeg har faaet en saa grundig solid Undervisning hos Ida vil være mig til stor Nytte; hun har jo nemlig den Force at bringe sine Elever til Vejrs i en farlig Fart, og det vil jeg godt kunne taale nu, da min Teknik er bleven saa grundmuret, at den ligefrem vækker Christines Beundring. Naar saa Dedde til September om et Aar skal bo i København, saa danner jeg "et lille Hjem" for ham og dem, der til den Tid kan være - Pan, Lugge, Grethe - - vi finder nok nogen. Saa meget maa jeg vel turde vente at faa ud af det i Fortjeneste, at jeg kan bo og spise gratis, og med det som Baggrund begynder jeg saa saa faa mig Musikelever - - Du siger maaske "Konen med Æggene", men oprigtig talt synes jeg ikke det lyder saa vildt.
Saa maa jeg gaa over til den egentlig Grund, f ["f"overstreget] hvorfor jeg denne Gang adresserer Brevet til dig i Stedet for til Mor - hvilket jo i Virkeligheden er aldeles ligegyldigt, Brevene er jo altid til Jer begge to. - Som du vist kan huske, var jeg før Jul ude paa en Cycletur, da min Cycle eksploderede; jeg sendte den til en Cycklehandler Cornelius Steffensen, der er bekendt for en ualmindelig solid og retskaffen Person. Jeg var hos ham straks efter, men da var Cyclen endnu ikke kommen og saa har jeg Smølehoved først i Dag været der igen. Jeg talte med Manden selv, der var svært tiltalende, men hvad han sagde var ikke videre rart. Han viste mig - hvad jeg før havde lukket mine Øjne i for, at begge Dækslerne var saadan - ubrugelige, at Ventilerne var ude af Stand til at holde paa Luften og at jeg næppe kan bruge den herinde uden ny Fornikling; det vil altsammen - lavt regnet - blive en 50 Kr, kender jeg de Reparationer ret, bliver det en god Del mere. Det er knusende ærgerlig at ofre saa meget paa en gammel Cycle; hvor meget han vilde give mig for den som den stod der? - 20 Kr! Men hvis jeg købte en ny hos ham, hvad saa vilde [han] give for den? Saa vilde han beregne den til 50! - - Han viste mig saa en ny Cycle til 240 af udmærket Konstruktion; paa Grund af den døde Vintertil giver han Procenter, [komma overstreget] og vælger den for 200; saa var det 50 for min gamle Cycle - altsaa 2 ["2" overstreget] 150, vilde den komme mig paa. - Jeg har nu talt med Louis og Edmond Frederiksen; de kender begge den Forretning, roser den meget, siger at det lyder til at være et godt Bud, og de har lovet mig at hjælpe mig at se paa den saa jeg ikke skal gøre noget ufornuftigt.
Saaledes staar Sagerne! Hvad skal jeg gøre? 1) Helt opgive min Cyclesport, hvilket jeg især nødig vil, naar jeg kommer hjem, 2) betaler ["r" i slutningen af ordet overstreget] mindst 50 Kr for at faa den nogenlunde repareret eller 3) give 150 Kr og faa en ny Cycle. - Det andet Punkt vil være dumt, er jeg bange for, det første fornuftigt men meget kedeligt, det 3die - - -?
Du holder jo ikke af, at vi angriber Sparekassebogen, men mere end 40 Kr kan jeg ikke vente at spare op fra nu af og til Maj og saa er der jo 110 igen. -
Ja, hvad mener du nu? Hvis du ikke har noget imod det, vil jeg helst tage den nye, men jeg regner ikke [med], at jeg har Ret til at disponere over Pengene uden at faa dit Samtykke. Hvis du har Tid, vilde jeg svært gærne have Svar snarest, for han var ikke glad ved at have den til ["til" overstreget] Cycle staaende.
Jeg har meldt mig ind til Fru Hirschsprung; jeg mødte hende paa Gaden i Dag og spurgte om de var hjemme i Aften. - Tiden er rendt fra mig, derfor er jeg nødt til at slutte kort af.
Hilsen til hele Haabet
fra Junge

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Frk B må have været logerende hos Johanne. Det vides ikke, hvem hun var.
Johanne forventer, at hendes mindre søskende Frederik Andreas/Dede og Louise/Lugge skal bo i København fra den følgende sommer for at tage uddannelse.
Haabet = Erikshaab; Warberg-børnenes barndomshjem.

Hotel Phønix
Højrup St. Fyen, Erikshaab

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2038

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen