Menu

Fynboerne

1886-02-20

Modtager

Johannes Larsen

Dokumentindhold

Der er en mild mæslingeepidemi i Kerteminde. Der har været to aftener med oplæsning på norsk af Ibsens stykke. Måske bliver Morten Pontoppidan den nye præst. Christian Eckardt skal have billeder på auktion.

Transskription

Kjerteminde den 20 Februar

Kjæreste Johannes!
Allerede er det Lørdag og saa kan det ikke udsættes længere med Brevet – Vilhelm har jo faaet sit færdigt saa du ved han igjen har maattet være hjemme i denne Uge men nu haaber jeg da vi skal faa ham i Skole paa Mandag; her er Mæslinger i Byen i denne Tid men i en mild Grad saa Skolerne ere ikke lukkede. Mejers Pigebørn ligger – alle Martin Larsens Børn ere sengeliggende.
Vi her ere raske paa [papir mangler] Hovedpine nær, jeg har ligget [papir mangler] Uge kun en Dag, men [papir mangler] Du nok hvordan[papir mangler] er.
Det er da glædeligt at Frøken [papir mangler] saameget bedre; her er [papir mangler] glat, en gammel Kone er [papir mangler] Hoftebenet – vi maa strø Sand i Gaarden omkring Vandtruget for Hestenes Skyld.
Endelig saa haaber jeg da at faa en 10 Kr til at poste i Brevet iaften, men deraf [papir mangler] Dig bruge de 60 Øre til [papir mangler] Frimærker for Vilhelm da jeg har [papir mangler] Penge hos ham men dem skal jeg senere sende med Tøj eller andet. Du skal med det samme vide at vi skal vaske i næste Uge, igjen denne kommende Uge skal vi nemlig slagte, Johannes husk ogsaa at sende de brune Muffedisser med om Du ikke selv bruger dem. En Ting vil jeg nu endelig bede Dig om at du saasnart dette Brev kommer Dig ihænde du straks skriver mig tilbage. Jeg er nemlig bange da det ikke er bemærket udenpaa, og vi længes ogsaa meget efter at høre fra Dig, jeg troede jeg skulde [have] faaet [papir mangler] til at skrive idag men her er [papir mangler] Folk i Anledning af Mødet [papir mangler] idag om Valget af en [ny præst] Stemningen er for Pontoppidan [papir mangler] nu huske at fortælle for Frøken [papir mangler] her skal vælges 3 Mænd til at [papir mangler] til ham og efter en Udtalelse [papir mangler] til Pastor Poulsen antage vi [papir mangler] at han siger ja Margrethe overværede Mødet og der var meget faa som ikke rejste sig og tilkjendegav - ham ønsker vi helst –Gud lede det til det bedste for os; han er vist en meget alvorlig Mand –
Børnene holde en [Virk] [papir mangler] i denne Dag med Billeder [papir mangler] trækker for en Knap til stor [papir mangler] for Adolph han bliver rig og fattig paa et Øjeblik – han er en morsom en kan du tro. Pas nu vel paa dine Breve
Fortæl os nu endelig noget mere om Skolen og hvad du arbejder [med], har du ikke besøgt Zartman fornylig – Eckardt maa om en lille Tid igjen holde en Aktion det er nødvendigt for ham at skaffe Penge – ja Johannes, det er svære Tider – min lille Ven spar paa Pengene det er vores daglige Valgsprog [fortæl] os hvad Du synes om det store [papir mangler] Billede i Udstillingen, og [papir mangler] hvad Du seer; vil Du [gøre mig] en Tjeneste, ifald at en [Tegning af] Vergeland er kommen i [papir mangler] her, du da vil forhøre [papir mangler] og sige os det. Tegning [papir mangler] funden, han ligger paa sit [papir mangler] med sin Pen i Haven troer jeg – [papir mangler] Siden Medicinflasker en Krukke med Blomster – og et Vers – under Billedet, det er fortalt at Tegningen er mangfoldiggjort og er den ikke kommen hertil, saa kommer
[papir mangler] Hr Mollerup mange Gange fra [papir mangler] ja jeg vil tro du har nydt Bogen ”Peer Gynt”, men opsæt med at see den mit Barn til lidt længere hen, ifald du ikke har gjort aftale med de andre
Frøken Gunnerus har i 2 Aftener af denne Uge læst ”Brand” for os. Hun havde selv valgt den lille Kreds hun vilde læse for – begge Fru Lindbergerne, Elisabeth, begge Dragsteder med en Fru Birk og saa os selv, Fader holdt sig ovre i det lille Kontor med de mindre Børn, for her skulde jo være fuldstændig Ro. Det var virkeligt fornøjeligt at høre det læst [op af en norsk] Kvinde, og storslaaet er rigtignok [papir mangler] Nu lev vel kjære Johannes [Gud Fader] bevare Dig og give dig [papir mangler] af din Gjerning gaar du [papir mangler] i Kirke lille Ven du taler [papir mangler] det fortæl mig noget om [papir mangler] er sandt at Hostrup er saa syg.
[Hils] nu Frøken Bendal og alle de andre. Fortæl os hvem den Frøken er der boer hos Eder og hvad I synes om hende. Du og Poulsen har det vel godt sammen. Kjærlig Hilsen fra Fader og din trofaste Moder

Fakta

PDF
Brev

dansk

Brevet er dateret d. 20. Februar. Årstallet vurderes til at være 1886. Der skal vælges en ny præst til valgmenigheden i Kerteminde. Den gamle præst døde i januar 1886. Vilhelmine Larsen synes, at Johannes Larsen skal vente med at se teaterstykket Peer Gynt. Det blev opført på Dagmarteatret d. 15.1 - 32.8 1886. ( Dansk Forfatterleksikon)

"Brand" og "Peer Gynt" er dramaer, som er skrevet af Henrik Ibsen i 1866 og 1867. Det er uvist, hvem fru Birk og pastor Poulsen er.

Kerteminde
København

Det Kongelige Bibliotek

Indleveret til Det Kongelige Bibliotek af Larsen-familien