Menu

Fynboerne

1893-03-02

Afsender

Johanne Larsen

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Johanne takker for de mange ting, som moderen har sendt: Chokolade, en rype, strømper mm. Hun og Christine har haft en læge på besøg, og han sagde, at Johanne ikke må gå til sit kursus de næste 14 dage. Fru Rørdam har så tilbudt at læse tysk og fransk med hende. Christine har sin første klaverelev den følgende dag.
Søstrene kan ikke få pengene til at slå til og beder om flere.
Alhed Larsen har været hjemme fra Porcelainsfabriken, og hun har tegnet Johanne samt malet en blommegren.
De tre søstre skal til karneval, og de har lånt kostumer af flere venner.
Christine har købt et kloset for 10 kr. Fru Rørdam har sagt, at det ikke er sundt for dem at gå i gården ad den kolde køkkentrappe.

Transskription

Torsd. 2-3-93. Waldemarsgade 30 [ulæseligt]tv

Det er jo Synd at slide paa dit nydelige sorte Silketørklæde! -

Kære Mor!
Jeg gentager, hvad jeg har skrevet t. Elle i Brevbogen: jeg er imponeret i højeste Grad over alle de indholdsrige Sendinger hjemmefra. Tusind Tak for det altsammen, det dejlige Skørt, Klokke, Strømper, Madvarer, Rype, Chokolade ["a'et"i ordet indsat over linjen] og det altsammen. Fru Rørdam siger, at det er jo næsten som om vi havde Juleaften inde hos os. Chokoladen drikker jeg med stort Velbehag. Alt det bøder svært paa den Hjo ["Hjo" overstreget] Jobspost, jeg har faaet i Dag Dr. Klee har neml. været her henne, undersøgt mig og sagt, at jeg ikke maa gaa til Kursus før om en 14 Dags Tid, og det er jo lidt haardt. Han var voldsom flink og rar, sad her længe og snakkede med Chr. og mig om vores kroniske Sygelighed. Jeg fortalte ham, at du mente, det var af Uforsigtighed el. ogsaa at det laa i Lejligheden; han mente det lå i Kjøbenhavnsluften, paalagde os altid at skifte, naar vi havde været ude i vaadt Vejr og anbefalede mig at være meget forsigtig. Jeg maa nok gaa en Tur midt paa Dagen, naar det er kønt Vejr, men kan ikke taale endnu at trave i Skole i al Slags Vejr - Aftenluft kan der ikke være Tale om. Han er mageløs rar og interesserer sig saadan for os. - Da Fru Rørdam hørte, at jeg ikke maa gaa i Skole endnu, tilbød hun at læse Tysk og Fransk med mig, hvilket jeg med Glæde tager imod; hun taler jo Tysk og er vist meget dygtig. Ja, hun er mageløs imod os, Fru Rørdam. - I Morges var Johanne Lund herhenne; endelig bliver det da til noget med Musikelever; i Morgen skal hun have den første Time. Chr. vil nu spørge Ove, hvad han mener, hun skal tage for Timen. Sikken Sjov for Chr. at faa en Indtægt der. Ápropos om Penge! Nu skal jeg nok lade være med at ærgre mig men, det nytter jo i Grunden ikke, vi bruger jo ikke færre for det. Men de 400 Kr. faar jeg vist ikke til at stemme; nu faar I snart Regnskabet og samtidig Begæring om flere af de - kortsagt - Penge. - - Alhed er hjemme i Dag for at tegne og male; hun har tegnet mig lidt og maler nu paa den Gren af det kinesiske Blommetræ, som Bredsdorff kom med. Hun beder mig sige dig, om du ikke skulde vide en Pige til lille Frk. Jørgensen, der skal giftes til Maj; hun skal bo ovre i Svendborg, og vilde gærne have en derfra. Hun vil give 10 à 12 om Mdn., vilde meget gærne have en flink og rar. Husk endelig at svare herpaa. -
Tænk, Chr. skal ogsaa med paa Karneval, naar hun bliver indtegnet som en af Medlemmernes Dame (det gør mig meget ondt at skulle sige at det bliver som P. Hansens, eftersom det skal være en Overraskelse for Lud; men det er jo kun en Formsag) faar hun Billetter for havlv [det første "v" i ordet overstreget] Pris, 2 1/2 Kr; hun og Alhed splejser til den, og da hun laaner Dragt hos Ingrid Lange - italiensk Bondepige - er Udgiften jo ikke saa farlig. Vi sagde allesammen, at hun vilde fortryde, hvis hun ikke tog med og så ["og så" indsat over linjen] overvandt hun sine mange Betænkeligheder. Det er voldsom morsomt, synes jeg; det bliver jo noget aldeles storartet. - Comtessen var her henne forleden Morgen med Alheds Dragt, som hun jo laaner hos Kammerherre Bøjesens, og samtidig for at visitere mig. Kl. var ikke 10 ["10" indsat over linjen] endnu, da hun kom; Chr & Alh. var gaaede og jeg var knap færdig med at klæde mig paa, heldigvis var der da gjort rent i Stuen. -
Skal sige fra Alhed, at Lud synes godt om hendes Blommegren; hun var bedt ud til Anna Thorup eller Arndrup som hun jo nu hedder, i Aften, men har faaet Afbud, da ["da" overstreget] hvilket hun er ret glad ved, da det jo er Aftenen for Karnevallet! Tænk, i Aftes kom Marie Sperling og forærede os en nydelig Skammel, som hun selv har syt; vi blev meget overraskede; den er nydelig og pynter meget foran den store Stol - Chr. kommer nu hjem med Dragterne fra Ingrid; oppe hos den unge Fru Dotsch - Datter af Moths, hende fra Amerika - har ["har" indsat over linjen] hun laant et hvidt Liv, Sommerliv, oven paa hvilket der skal være et lyseblaat Silkelivstykke Alhed har ogsaa laant saadan et hvidt Liv, og til Gengæld skal de op og præsentere sig i Dragterne. - Ved du, hvad Chr. har været ude at købe i Dag - det meget omstridte, stakkels Kloset. Fru R. holdt forleden en Tale for os om, hvor forkert det er af os ikke at have en saadan Genstand; hun troede, at vi fik meget Kulde og Træk ved de Vandringer ned ad den sludfulde Køkkentrappe og Opholdet i det alt andet end Hyggelige Paulun dernede; hun mente ogsaa, at det var aldeles forkert, naar jeg nu skulde til at begynde de Vandringer. Saa nu er det gjort og der er ikke mere at sige til det. Det kostede 10 Kr (!) - - -
Ja, nu har jeg ikke mere at skulle have sagt; nu skal jeg hen at skrive til Frk Jensen. - Vi har i Dag f ["f" overstreget] haft 8 Sider fra Tante Mimmi. -
Endnu en Gang ["Gang" indsat over linjen] Tak for det det tilsendte og for alle de morsomme Breve, jeg har faaet i denne Tid. -
Chr. gaar og prøver Dragt; hun bliver en aldeles nydelig romersk Bondepige. -
Nu mange Hilsner til Jer alle sammen ogsaa paa Gjelskov, ogsaa Clemensen, hvis du ser dem. De andre skriver ikke denne Gang, men mange Hilsner fra dem og fra Junge.
[Indsat øverst på side 1, på tværs:]
Vil du hilse Elle, at jeg skriver dygtigt op i Brevbogen hver Dag.

Omtalte genstande

Alhed Larsens tegning af Johanne kan være den her indsatte.
Alhed Larsen maler desuden en gren af et kinesiske blommetræ.

Fakta

Brev

Da

Datoen optræder på brevet

Søstrene Alhed, Johanne og Christine boede sammen i lejligheden i Waldemarsgade 30, København.

Adressen står øverst side 1

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB 2009

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer