Menu

Fynboerne

1962-01-23

Dokumentindhold

Laura/Bibbe vil komme på besøg og hjælpe Johanne med at sortere hendes gamle breve.
Adolf og Laura/Bibbe var med til Johannes Larsens begravelse, men Johanne var ikke. Alfred/Dalle Thygesen har fortalt, at Jeppes kæreste var kommet til Møllebakken, efter at Johannes Larsen var gået i seng, men han bad om at se hende, og derefter faldt han i søvn og vågnede ikke mere. Johanne har altid været ked af, at hun og Johannes ikke kom hinanden nærmere, for han var et dejligt menneske. Else og børnene vil gøre alt for at bevare hjemmet. Måske vil Jeppe indrette et autoværksted i Pufs bryggeri. Johanne håber på et besøg af Else, som hun i øvrigt takker for alt det gode, hun gjorde for Johannes Larsen.
Johanne vil gerne sende begravelsestalen.
En Rasmus Peter Hansen er død, og Johanne spørger, om det mon var en legekammerat til Astrid, da hun var barn.
Laders er også død og uden forudgående sygdom.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]

[Skrevet af ukendt:]
modt. 24 jan’ 1962.
besv. 8’ febr. 62
(om Skagenprojekter.)
[Skrevet med Johanne C. Larsens skrift:]
Fru A. Warberg Müller
Bakkevej 10
Hareskov St.
[Skrevet med rystende håndskrift:]
22-6-2000

[Skrevet på kuvertens bagside:]
JWLarsen, Bjørnhøj Kjerteminde
[Label fra Dansk Sømandskirke i fremmede havne med tegning af skoleskibet ”Danmark”]

[I brevet:]
Kære lille Dis!

Bjørnhøj 23-1-1962
Endelig faar jeg overvundet min Dovenskab og ”griber Pennen”. Man er ikke saa aktiv naar man har Tungsindets sorte Sky over sig - jeg skrev vist til dig om den – det er snart på Tide, at den letter sig, men endnu er den der. Er det dog ikke gaadefuldt, hvorfor man er saa fortvivlet, naar der ikke er spor at være fortvivlet over.
Lad mig – for ikke at glemme det – hilse dig fra Bibbe, som lige har ringet, og takke dig for dit Brev, som hun blev meget glad ved. Den forbandede Telefon, som er bleven saa dyr, at vi næsten helt har lagt af med at ringe; kun naar der er en Besked. Hun ringede for ar spørge mig, om det kunde passe mig, at hun kom her paa Fredag fra Morgenstunden, kørende med Lauritz, som skal til Møder i Odense. Saa vil hun hjælpe mig med at ordne og magasinere alle mine gl. Breve, hvor vi længe har talt om, at det passede mig? Jo, selvfølgelig.
Tak for dine to Breve! Du spørger mig saa meget om Lases Død, som jeg ikke kan besvare, fordi jeg ikke ved det, og hvor skulde jeg vide det fra; jeg har ikke set nogen fra Møllebakken siden min Fødselsdag, da var Else her, et Besøg jeg skønnede meget paa. Da Las var død, skrev jeg straks til Else, et Brev hun var bleven saa glad ved; det havde hun sagt til baade Agraren og til Bibbe paa Begravelsesdagen. De var til The deroppe sm. m. mange andre efter Begravelsen; og paa Takkekortet havde hun skrevet lidt til mig. Hun vilde komme herud og snakke med mig, naar den værste Travlhed var ovre. Vi kan ikke være Else taknemmelig nok for som hun var for Las i alle hans sidste Aar. Af alt dette ser du, at jeg ikke var med til Begravelsen. I Forgaars var Dalle her, og jeg hørte Agraren fortælle ham noget jeg ikke vidste: Jeppes Pige var kommet op til Møllebakken efter at Las var gaaet i Seng og saa sagde Las til Jeppe: ”Gaa ned og hent hende, jeg vil se hende”. Det var faa Timer, før Las sov ind for ikke at vågne mere. – Jeg deler fuldkommen dit Syn paa [”paa” indsat over linjen] og din Beundring for Las, og Otto Gelsted havde Ret i, hvad han skrev i sine Mindeord: ”Der var ikke en ond Blodsdråbe i ham” – Jeg har altid sørget lidt over, at der ikke var den aller mindste Kontakt eller Bølgelængde mellem Las og mig. – Jo, det er rigtig nok, at det Fotografi var taget ud for hans Mors Fødehjem, men den Avisfotograf har vel næppe vidst det, men naturligvis er der en Mulighed for det. – Een Ting ved jeg gennem Lugge. Else skrev til L., at hun og Børnene vilde gøre alt, hvad de kunde for at bevare Hjemmet, og nu har vi senere hørt, at Jeppe planlægger at lave om paa Pufs Bryggeri til et Værksted for Bilreparering, hvad han er dygtig til, det maatte jo hjælpe paa det hele, for den Slags er jo godt betalt, men der er, saa vidt jeg ved, ikke noget bestemt om det endnu, mulig er Planen allerede forandret. Fra Dede havde jeg Brev for et Par Dage siden; han skrev, at han var meget ked af at han ikke kunde komme til Lases Begravelse, hvorfor ved jeg ikke. Han skrev, at han 2 Dage før den havde Besøg af Lysse, som vilde have ham til at repræsentere sig nu ved Skiftet, hvad Dede frabad sig (jeg tænker p.Gr.a. Hørelsen) men han anbefalede en Kollega, som var en fin Mand. Om det med Arvesagerne er gaaet i Gang, ved jeg intet om, men vi baade haaber og tror, at det vil gaa mere fredeligt, end vi før har tænkt. Du spørger om Jeppe var kommen hjem den samme Dag, som Lasse saa døde ud paa Natten Ja, det var ham; Lasse Swane havde kørt ham hjem fra Kbhv, saa Else havde begge de to den Nat, som jeg ellers ikke ved noget om i Detaljer. Gid Else vilde gøre Alvor af at komme herud, jeg længes efter at tale med hende og saa kan jeg give dig lidt fyldigere Besked.
Tak for din Interesse for Tinge og for dine varme Ord om Bibbe. Selvfølgelig ved jeg jo nok, at du føler saadan, men derfor gør det alligevel godt at se det sort paa hvidt.
Jeg læste forleden i Fyens Tid. en Annonce om et Dødsfald. Det var: Rasmus Peter Hansen, og han var død paa Alderdomshjemmet i Hillerslev Fødselsaaret stod nævnt, og saa vidt jeg husker har han været paa Alder med Tutte. Mon det skulde være ham I legede med, da I havde Topedeaborg? Der stod kun ”Familien” under. Ved du om jeres Rasm. Peter hed Hansen til Ba’navn? – Mere om Las. Har du nogen nogen Steder læst Præstens Tale i Kirken, ellers skal jeg sende dig den til Laans. Den var god og egentlig overraskende. Lases Mor var født Bless og ikke Pless, som du skrev, men det var maaske kun en Skrivefejl. - - Nej, Laders var heller ikke syg forud; han vidste vist ikke, at han skulde dø, men sov bare ind; jeg fik Indtryk af, at de havde været hos ham, ellers var det vist blevet nævnt; det var Lisbeth der talte med Henrik i Telefonen, jeg sov endnu, men gid hun havde kaldt paa mig. Jeg skrev straks til Henrik og fik Svar fra ham, med et par gamle Fotografier fra Karnevallet i Kbhv. 1892.
Hvilken misundelsesværdig Død de to fik.
Nej, jeg kan ikke huske, at jeg den Gang læste: Størst Udbytte af Sjælsevnerne, men har vel gjort det, siden jeg husker Titelen, Derimod ved jeg bestemt, at jeg aldrig har læst Bogen om Erasmus Rotterdamus og Luther, men fra noget, jeg engang læste om Luther, vidste jeg nok om det store Sammenstød. Mon ikke der i Luthers senere Aar gik Politik i ham? i hvert Fald holdt han ikke Fanen højt, som han gjorde i sin Ungdom.
Forøvrigt er min Hukommelse frygtelig paa Retur, snart katastrofalt. Og i det hele taget - - naa ja, man bliver jo gammel.
Jo, lille Dis, du har sandelig Grund til at glædes over den Fjer, som alle dine Venner kappes om at sætte i din Hat; det er enestaaende, og du kan tro, jeg glæder og fryder mig over at læse om det Liv, du fører, det er sandelig et rigt Liv.
Her staar alt vel til – uden store Sving.
Tusind Hilsner fra din Junge.

Fakta

PDF
Brev

Da

Datoen er skrevet øverst s. 1

Topedeaborg var Warberg-børnenes legehus på Erikshaab.
Det vides ikke med sikkerhed, hvem Henrik var, men muligvis Martin Henrik Balslev.

Kerteminde, Bjørnhøj

Adressen er skrevet bagpå kuverten

Hareskov St., Bakkevej 10

Adressen er skrevet på kuvertens forside

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0736

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer