Menu

Fynboerne

1905-03-01

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Johannes og Alhed Larsen skal have billeder på udstilling i København. Johannes Larsen skal til at male på det store mågebillede fra Taarup Strand. Badehuset skal være værksted. Johannes Larsen og Anna Syberg har hver fået et legat på 500 kr af Raben-Levetzauske Fond. Der er auktion d. 6. marts.

Transskription

Kjærbyhus Tirsdag

Kjære lille Ugle!
Saamange Tak for dit Søndagsbrev, jeg er saa glad, at det er gaaet saa godt fremad med Dig, saa haaber jeg paa et godt Brev naar du er undersøgt, det er saa behageligt at skrive naar vi har Brev, og jeg vidste jo, at Du fik Maries med Tvebakkerne; nu troer hun rigtig nok, at Du maaske først kan faa dem Mandag; men saa har Du dem da nu og en Uldtrøje og et Par Skilling skal Du ogsaa nok faa i denne Uge, Marie gaar nu ned i Byen og seer om der er nogen hun synes om, vil det dog nu blive ved med Foraarsluft, vejene ere saa gode og tørre at Cyklerne de hjuler afstedmed en rasende Fart, her er 3 Brøndgravere der kommer hver Morgen de graver ovre i Kjøbmand Jørgensens Løkke de er kommen 20 Alen ned, men nu laver de 10 til inden de sætter videre, kommer der ikke rigeligt Vand saa skal de nok dybere ned for skal her drives Gartneri saa maa der jo rigeligt Vand.
Igaar var det Lysses Fødselsdag han var helt rød i Kinderne for alle de smaa Gaver Fru Varberg og Andreas havde sendt 1 Krone derfor fik han et Flag og Arken med Dyr. Lille Bøttern og Agrar og Far gav ham Appelsiner Marie bagte 1 Kone og jeg fandt en Deel Julekort som fornøjede ham meget, gamle Steen var at pakke nogle Billeder ind for Johannes – det var nogle Rævestudier og et Par Ande Ditto, en graa Krukke med Blomster og Studiet til det meget store Maagebillede fra Taarupstrand, det skal for resten kjøres ud nu saa han skal vist snart til at male Badehuset skal være hans Værksted derude endnu har han ingenting solgt i Gøteborg men vi vil haabe han vil faa nogen Indtægt der – meget er jo solgt men det har Du vel seet i Bladene – har Du faaet at vide han og Fru Syberg fik hver 500 Kr af Raben Levetzauske Legat det er da en Hjælp meget faar han jo ikke paa Udstillingen i Foraaret for det store Billede bliver jo ikke færdigt, det er nok just i den Tid han skal male paa det.
Las var selv i Kjøbenhavn men kun borte i 2 Dage vi talte om han kunde kigge ind til Dig men han skulde være hjemme til bestemt Tid saa de mente at de maatte være til Udstillingstiden naar de begge skal med det bliver fornøjelig for Dig lille Dine til den Tid kan I spadsere, du skriver vi maa være belavede på at Kuren skal bruges den næste Sommer ja min Ven det kan vi nok forstaa og har ikke tænkt andet men hvor længe Du skal blive paa Sanatoriet det maa da Doktoren bestemme Du maa ikke sætte Dig imod at blive der til over den bestemte Tid hvis det nødvendigt men det ordner sig nok altsammen jeg har saadan en god Tro og godt Haab for Sommeren; men det er fortidligt endnu at gaa i Haven jeg nøjes med at pusle lidt med Blomsterne i Vinduerne og de retter sig godt naar der ingen Is er paa Ruderne saa er jeg glad, nu kom Marts Maaned saa skal mange have ny Jord. I Søndags var vi bedt ud hos George til Aften gransaltet Andebryst og Rosenkaal og ellers fint Bord, Kaffe og Kager Fromage og Daler [dadler] det var lige Slag i Slag for vi skulde jo tidlig hjem – Du kan ellers tro Kjerteminde er med her var 2 Foredragsholdere og en Hr og Fru Guntzmann paa Hotellet det var Haandværkerforeningen der havde forskreven dem men der var ikke Folk nok – de skulde have 100 Kr – og der kom vist ikkun nogen og 70 ind det sagde Steen
Alhed var dernede hun sagde der blev sungen kjønt – her er ellers intet Nyt jo imorgen aabner den nye Manufakturhandel hos Anna Andersen Huset hvor Butikken er det er malet højrødt og rødt Skildt med hvide Bogstaver. Nu maa jeg nok indstille Skriveriet det skal med til Byen saa kun de kjærligste Hilsner fra os alle og god Bedring
Den 6te Marts skal Auktionen være og det store Billede er sendt over

Din Moder

Omtalte genstande

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel på kuvert

Christine er stadig indlagt på sanatoriet i Haslev.
Johannes Larsen havde flg. studier på auktion d. 6. marts i Fri Udstillings lokaler: Studie af skallesluger (akv.), studie til bygevejr i april (= det store billede), forårsdag (akv.), tulipaner og pintselilier, en sneppe(akv.), Forarbejder til billedbog:ræve (akv.), en ræv, studie af graaænder (pen)
Taarupstrand er markeret ved Nybro Frugtplantage

Kerteminde

Fremgår af brev

Haslev

Poststempel

  • Göteborg
  • Nybro Frugtplantage Kerteminde
  • Rådhuspladsen København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv