Menu

Fynboerne

1886-11-20

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Det er 22 år siden, at Laura og Albrecht skrev det første brev til hinanden.
Det glæder Laura, at Albrecht skal mødes med Conrad og Else.
Hempel Syberg har talt med greven om en ny centrifuge.
Laura vil tage returbillet til København og besøge sine forældre.
Sadelmageren har ordnet gulvtæppet, så det dækker gulvet. Det gamle kom ind i Albrechts stue.
Børnene tegner ikke om aftenen, for de kan ikke uden hjælp. Fritz Syberg har hentet gipsornamenter til at tegne efter.
Thora har fået et dukkekomfur, som hun og Charlotte skal lege med.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr. Godsforvalter A C Warberg
“Tre Hjorte”
Vestergade
Kjøbenhavn K.

[På kuvertens bagside:]
Poststempel.

[I brevet:]
[Fortrykt logo]
[Håndskrevet:]
Erikshaab d: 20de (Aften)

Kjæreste Abba!
Paa Mandag er det 22 Aar siden jeg fik det første Brev fra Dig og skrev det første Brev til Dig; gid jeg inden i dette kunde sende et rigtig eftertrykkeligt Kys! Men vær vis paa at Du har det tilgode til vi sees paa Fredag! Jeg længes i mellem Stunder saa latterlig meget efter Dig og efter at kysse Dig Kjæreste! Jeg vil da haabe at Din Lune forlængst er overstaaet; dette forresten sagt i Alvor og ikke for Kyssets Skyld.
Det glæder mig at Du træffer sammen derinde med Conne og Else; hun skrev saa beskedent, om jeg troede Du vilde tage Dig lidt af hende, til Conne kom fra Sverrig. Jeg har iaften skreven 4 Sider til hende i det Haab at hun faaer det inden hun rejser; hun bad mig nemlig sende sig Din Adresse. At jeg ikke træffer dem er derimod ikke saa uheldigt; jeg har jo nylig været hos dem og Du veed nok! for mange Bekjendte for nogle faa Dage i Kjøbenhavn, det elsker jeg ikke. Lille Visse var her i Eftermiddag, hun har slet intet hørt fra Vejle Mølle siden vi var der, stakkels Skind! – Sybergs var i Odense i Torsdags; Dagen før var han paa Arreskov for at bede om at stille Centrifuge op. De Grevens [oven over linien er skrevet: ”Grevens”] havde beklaget at jeg var rejst forgjæves derover; imorgen Formiddag gjør jeg det om, saa fortæller jeg Grevinden, at Fader og Moder har bedt mig derind og at jeg gjør Rejsen med Returbillet og for mine egne Penge. – Torsdag og Fredag havde vi Sadelmageren; han syede i Spisestuen, mens der var rykket ud af Kontoret og dette fik en tilgavns Rengjøring. Paludan sad i et grufuldt Roderi i Din Stue, han var flink til at hjælpe med at støve af og ordne alt igjen. Nu er der saa yndigt, Tæppet naar over hele Gulvet og seer ganske nyt ud. Af det gamle blev der et temmelig stort under Sofa og Bord i Din Stue. Jeg glæder mig til at min egen Ven skal komme hjem og finde det saa hyggeligt. Paa Mandag kommer Balslev med Tilbehør, jeg maatte skrive efter ham. Imorgen tænker jeg Styrtebadet kommer repareret tilbage fra Frost. – Børnene tegner ikke om Aftenen, de kan ikke paa egen Haand. Kunstneren medbragte i Lørdags nogle gl. Gibsornamenter fra Maler Hansens Loft at tegne efter, naar han kommer tilbage; de glæder sig meget dertil. Alhed var igaar spadserende hos Komtessen, der har det nogenlunde og lod til at være glad ved Alheds Snak. Jeg vil derover en af Dagene. – I morgen – Søndag – skal de 4 og Frøken Løngren til Høstgilde hos Margrethe Jokums, jeg skal over til Gjelskov. Mimi fik sig da en ny Kaabe i Odense til min store Glæde og hendes egen med vil jeg haabe! Tutte kjøbte sig et lille Komfur som Muk skal om i morgen Formiddag at koge paa med hende. Nu bliver dette vel nok mit sidste Brev til Dig kjæreste Abba! Jeg skal nok huske Degnens Fødselsdag paa Mandag. – 22 Aar! Jeg kan næsten komme til at græde ved at tænke tilbage paa de mange sorgfulde Timer jeg i Løbet af de 22 Aar har voldet Dig. Jeg vil haabe Du selv tænker mest paa de lyse!
Og saa Farvel min egen Ven! Børnene hilser! Elle og Muk, - de andre er jo paa Sollerup, kjørte Kl. 3 i den lille aabne Vogn.
Din Smaa.

Fakta

Brev

Da

Datoen ses af poststemplet

Det vides ikke, hvad degnen og sadelmageren hed.
Kunstneren er Fritz Syberg, som i denne periode gave Warbergs børn tegneundervisning i hjemmet.
Warberg-familien kendte mange fra Balslev-slægten, så det er svært at vide, hvilken Balslev, Laura W skulle træffes med.
På Arreskov boede Albrecht Warbergs arbejdsgiver.
Sollerup Skole for Unge Piger var en kombineret husholdningsskole og et uddannelsessted, hvor kvinder kunne blive småbørnslærerinder. Flere af Warbergs døtre var elever ved denne skole.

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0354

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen