Menu

Fynboerne

1874-04-17

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg skal sejle fra Rudkøbing kl 8 om morgenen, så hun og to af børnene må meget tidligt op. Laura er ked af at rejse fra Alhed.
Laura har sunget i kvartetter i kirken, og hun har været til fødselsdag på slottet. Hendes far kommer løbende i frikvartererne og ser til børnene. Hun og børnene er på en del besøg. Børnene kører i en vogn trukket af en ged.
Pastor Hansen vil komme på besøg hos Warberg.
Albrecht skal give diverse piger og kvinder besked om rengøring, tøjvask mm.

Transskription

Tranekær D: 17de April

Kjære Abba!
Er det ikke kjedeligt, at Dampskibet der ellers gaar over hver Middag, fra Mandag af standser sine Farter, da det skal repareres? Vi skal saa seile fra Rudkjøbing paa Torsdag Kl. 8 om Morgenen, jeg gruer for, hvordan vi skal komme saa tidlig afsted herfra, vi maa lade Børnene komme i Seng Seng [”Seng” overstreget] Kl. 6 Aftenen før, for at faa dem op Kl. 5. Det bliver haardt at reise fra lille Alhed, naar hun ligger og sover, jeg gruer for hvordan jeg skal kunne det. Men nu til Sagen! Jeg skriver for at bede Dig om at lade ham kjøre hjemmefra saa tidligt som muligt paa Torsdag Morgen, for at vi ikke skal gaae længere end høist nødvendigt i Svendborg, der vil jeg rigtig gaae og længes efter Alhed. Jeg har beregnet, at naar han kjører Kl. 4, saa kan han nok være parat til at kjøre hjem Kl. 11, vil Du saa bede ham om at være paa Skibsbroen lidt før 9 med en Trillevogn til Tøiet. Saa kan I spise lidt senere Frokost den Dag for at vi kan spise til Middag sammen. Tænk Dig vi har næsten ingen Steder været endnu, vi lader Tiden gaae med Snak herhjemme og med Sang. De har faaet mig til at synge med i nogle Kvartetter; igaar var det Frøken Holsts Fødselsdag, i hvilken Anledning Hanne, Mea og jeg samt Pastor Hansen og Frøken Andersen var bedt til Middag paa Slottet, hvor vi havde det rigtig rart, jeg har aldrig været der før en daglig Dag. Om Eftermiddagen havde vi sungen i Kirken for Grevens og nogle Flere, efter a vi nogle Timer før havde sungen der over Jhs. Jacobsen. Iaftes var Børnene hos Fader og Moder til The; Fader kommer gjerne løbende herned i Frikvarteret og seer til Ungerne. Frøken Schindel var virkelig herinde imorges for at see, om jeg var syg, da hun slet ikke har seet mig, vi blev bedt derned iaften, Børnene ogsaa; dem er hun saa indtaget i, og det er Alle. Kaammerraad K[…]høftes var her igaar, Hanne siger for at hilse paa mig, han har glædet sig til at see mig siges det; jeg var ikke hjemme og gaaer derfor derind et Øjeblik med Børnene, skjønt der hersker det allerdødeligste Fjendskab mellem ham og Fader. I Eftermiddag gjør Hanne Børneselskab med Chokolade og Kommers. Imorgen Aften agter vi os til Gartner Rasmussens. Hansens kommer vi ikke til en Aften, vi har jo ikke Tid, det gjorde jo saameget at jeg var halvt daarlig de første Dage. Længere end til Torsdag kan jeg ikke blive, da jeg jo har en Mængde at gøre naar jeg kommer hjem. Du længes vel ogsaa snart meget efter Ungerne. De morer dem mageløst herovre. De kjører hver Dag en Tour med Geden og spadserer ogsaa med Marie. Vi har Bagerens Vogn til Johanne og deres Vugge har vi ogsaa, da Maes er altfor lille til hende; jeg har isinde at forære deres 2 Smaadrenge en Smule Legetøj for det. Pastor Hansen har stærkt isinde at besøge Dig i Sommer sammen med Caspersen, men denne vil have ham afsted med Fader, eftersom I vil udgjøre et smukt ungt Trekløver, hvorimod han vil forstyrre Harmonien; han og Pastor H. disputerer jo som bekjendt altid, mest om Politik, men det kunde da netop være morsomt. Pastor Hansens er Potte og Pande hos Grevens, det var ganske morsomt at see og høre iaftes. – Jeg antager at Du faaer dette Brev Tirsdag Morgen; vil Du sige til Dorothea at hun skal sætte Tøi iblød til Storvask paa Onsdag og bestille Kirsten og en Kone til, helst Line Træskomands, til at komme og vaske paa Fredag ganske tidlig. Dernæst skal de bære Foret ud fra det lille Gæstekammer og gjøre rent der vaske Vinduer og sæbe af og skure samt gjøre rent paa det pæne Gæstekammer, pudse Kakkelovnen over, polere Vinduer, og skure Vil Du hilse Conne, Carl og Sybergs. Fader taler ikke om Carl uden med Taarer i Øjnene. Lev nu vel kjære Abba! Venlig hilsen fra Hanne og Din egen Smaa.
[Det følgende skrevet ved papirets venstre kant, lodret:] Christine bad mig før om at kysse hende fra Dig

Fakta

PDF
Brev

Da

Der optræder ikke årstal på brevet. Det er formodentlig skrevet i 1874. På dette tidspunkt er Laura Warbergs tre ældste børn, som alle nævnes i brevet, født, og den yngste af de tre, Johanne, som er fra 29. september 1873 har haft en alder, så hun har kunnet bruge den omtalte vugge. En anden omtalt vugge var for lille til hende, hvilket passer godt med et barn på 3/4 år.

Laura Warberg og børnene var under brevskrivningen hos hendes søster (Jo)hanne Caspersen og dennes mand i Snøde på Langeland. Laura og Hannes forældre boede i nærheden.
Hvorfor Laura var nødt til at rejse fra Alhed vides umiddelbart ikke.
Slottet er formodentlig Tranekær.
Laura Warbergs bror, Carl Brandstrup, mistede sin kone og gik efterfølgende selv helt ned med flaget, hvorefter også han døde. Det er formodentlig i denne sammenhæng, at Lauritz Brandstrup får tårer i øjnene.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB0323

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg P., som var en niece til både Alhed og Johannes Larsen.