Menu

Fynboerne

Maj 1896 eller 1897

Modtager

Laura Warberg

Dokumentindhold

Alhed Larsen og hendes far har været i Heden og få en liste over, hvad de skulle købe til nogle mennesker der. Derefter besøgte de Drude Vesterdal Jørgensen i Odense og var på pensionatet hos Louise (Lugge) og Andreas (Dede). De havde fået mange blomster i forbindelse med Louises fødselsdag. Dagen efter tog Alhed til Heden med varerne.
Christine og løjtnant Lassen meldte pludselig deres ankomst den følgende dag, og Alhed fik travlt med at lave mad. Samme dag skulle hun til kaffe hos Amstrups, og Tante Visse (Fru Amstrup) var overraskende venlig.
Alhed glemte at få Louises vasketøj med fra Odense, så vasken er ikke så stor.
Frk. Petersen skal holde ferie på Erikshåb en måned mod en betaling på 50 kr.
Astrid skriver, at hendes mor hellere må komme til Branners den 21. end den 20.

Transskription

Kære Mor!
Du venter vel snart med Længsel efter et ordentligt Brev herfra, men her er saa meget hver Dag, at det næsten er svært at fsaa Tid og i Gaar var her ingen post. Joh. skrev nok, at Far inviterede mig med til Odense, men saa kom vi i Tanker om, at vi hellere maatte køre til Heden og faa at vide, hvad de manglede i Gaarden og saa faa det købt med det samme. Dis, Joh. og jeg kørte D ["D" overstreget] derover og fik en Liste paa det altsammen. Vi rejste til Odense med 1/2 11 Toget og overraskede Lugge, der ikke kunde forstaa, at hun ikke havde faaet Brev hjemme fra. Kl 12 1/2 gav Far Chokolade i Elevatoren, derefter gik han til Stiftsprovstens, jeg Ærinder og Kl. 3 mødtes vi til Middag i Pensionatet, hvorfra vi telefonerede til Tante Else. - Da vi kom ind var Dede kommen. Lugge skulde i Skole og Chr. have Timer, saa gik Far, Dede og jeg ud til Vesterdal, hvor vi blev til Aften. Da vi kom tilbage til Pensionatet var der kommen nogle Stykker for at fejre Lugge, Tante Dry, Leutnant Lassen, Ernst Brandt og en Hr [ulæseligt]; deres Stue var propfuld af Blomster fra de to Fødselsdage, 3 Potteplanter, hvoraf de to pragtfulde gule Roser og c. en halv Snes Buketter. - Der blev drukken et Glas Portvin til Lugges Hæder. - Næste Dag kørte jeg over til Heden med Varerne, Dede var med, han kom med Iltoget! De var henrykte over at faa noget ind i Huset, saa de nu baade kan lave Mad og gøre rent. De gav os Kaffe med Kager. Om Aftenen var vi til Gymnastik. I Gaar vilde vi sove længe, men Kl. 9 kom der Ilbud om, at Christine og Leutnant Lassen ["Lassen" indsat over linjen] var kommen cyclende, saa Du kan stole paa at vi kom op i en Fart og fik lavet Kaffebord til dem og Huset gjort i Stand. Joh. passede Gæsterne, mens jeg lavede Maden. De fik klar Suppe med Melboller samt godt Pevrodskød med Røræg og Asparges og paa de smaa røde Tallerkener Rhabarbercompot med Svedsker uden om. Tante mener maaske, at det var "ro'rig" Mad, men den gled udmærket i dem, Far gav et Glas Rødvin. Kl. 3 1/2 cyclede de igen, Chr. skulde regisstrere [det andet "s" i ordet overstreget] til en Kirkekoncert Kl 6. Den Leutnant er rigtig flink, beskeden og nydelig af Væsen, men ustyrlig grim Vi andre skulde desværre til Ølstedgaard til Kaffe Kl. 4, jeg var for Resten hellere bleven hjemme for at puste lidt, vi have ["have" indsat over linjen] haft 4 Haandværkere og en Sadelmager i denne Uge, i Dag er der 3 Haandværkere, en Sadelmager og Erhart, der skal sy for Joh, der ["der" overstreget] som skal til Odense at spille i Eftermiddag, og Anne og jeg vadsker jo, saa jeg har egentlig ikke Tid at sidde her og skrive. - Vi havde det for Resten rigtig rart i Gaar derovre, Tante Visse var Elskværdigheden selv mod mig, hun havde "glædet sig saadan til at se mig"! (Joh. blev hjemme.) Nu glæder jeg mig selvfølgelig ogsaa til at se hende i Morgen! Far bad dem. - - Jeg ser først nu i Dis' Skrivelse, det om Taasinge, hun har ikke talt om det, Du kommer der vel slet ikke nu? men følges med Tante og Max til Korsør. - Vi har heldigvis glemt at faa Snavsetøj fra Odense; saa det bliver en dejlig lille Vadsk, saa kan de lade vadske derude for en Gang og vi kan betale Lugges af Husholdningskassen. Dede havde sit med; han gaar og morer sig storartet han og Carl har noget Sejlads for nede ved ["ved" overstreget] i den lille Aa. - Hvis jeg ikke faar den kemiske Opskrift nu med Posten, [ulæseligt ord] vi alt og vadsker det paa gammeldags Maner. - I Juni Maaned faa vi Pans og Dis' Veninde Frk. Petersen for 50 Kr., hun skrev og spurgte om vi vilde have hende en Maaned for 60 men Far vilde kun have 50 da hun var saa flink mod Dis. - Dette er skreven i lynende Fart. 1000 Hilsner til Tante, Max og Dig selv fra Alhed.
[Skrevet øverst på side 1, på hovedet i frhold til resten af brevet:]
Kære Mor! Forleden fik jeg Brev fra Tutte, at Du maatte helst ikke komme d 20de, da de den Dag havde stort gudeligt Møde, men d 21de var Du velkommen, og Du må endelig ikke gøre Besøget for kort. Sidst havde de ingen andre Anstalter gjort end at rengøre Værelse til Dig, og det skulde det vel ["vel" overstreget] alligevel. Jeg kan vel nok på egen Hånd lade Povlsen sy den lyseblå Kjole til Præstekjole? Tøjet må vel være i en Kiste el lign? - Jeg er rengørende [teksten fortsætter øverst side 4, på hovedet:] og må derfor slutte med mange Hilsner til Dig - Tante og Max! Dis

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er udateret. Det er formodentlig skrevet i maj måned i 1896 eller 1897. Louise og Frederik Warberg bor begge på pensionat i Odense og går i skole der. Christine bor ligeledes i Odense. Louise har netop haft fødselsdag, hvilket hun havde 12. maj. Man spiser rabarber og asparges.

Det vides ikke, hvem der boede i Heden på Fyn. Eftersom både Albrecht Warberg og hans datter, Alhed, var født på gården Ensomhed i Heden, må man formode, at der var tale om familiemedlemmer.
På Ølstedgaard boede familien Amstrup.
Den Tutte, som Laura Warberg skal besøge, er muligvis en anden end Thora Branner, der oftest blev kaldt Tutte.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB 2128

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen