Menu

Fynboerne

1905-03-17

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Johannes Larsen skal udstille akvareller. De skal sættes i rammer og sendes i dag. Syberg og Rohde skal hænge dem op.
Johannes Larsen har haft billeder på auktion. Fik solgt en tegning til 20 kr. Intet andet.

Transskription

(Kuvert stemplet Haslev 17.3.05)
Kjærbyhus Fredag
Kjæreste Ugle!
Nu er det saa Fredag igjen og sidste Dag jeg kan vente med at skrive, naar Du skal have den Glæde at faa Brev i morgen og ikke ængstes for, at vi ere syge
nej, det er rigtignok ikke det der har afholdt mig, men lille kjære Ugle det var de Penge jeg vilde have med til Dig, hav Taalmodighed min lille Pige saasnart jeg kan skal der komme – en Glæde hørte jeg da i gaar at Du har faaet Kattebogen sendt, saa har Du da den at glæde Dig over, og Du er forhaabentlig saa rask, at Du har faaet Lov at arbejde lidt med Dine egne Glæder
at jeg længes efter Brev fra Dig kan Du vel mærke efter Dine egne Fornemmelser naar Ugen slutter – godt er det at Tiden gaar saa hurtig, naar vi gaar imod den lyse Tid
Ellers vil jeg nok have den skal gaa langsom – Blomsterne Du sendte rakte saa godt, at der blev til hele Pladsen under Birkene de knejser godt, at Regnen kom, syntes de vist om under er nogen af de smaa blaa Blade erkjendt, det vil se nydeligt ud, naar der kommer gule imellem, hvad skal vi gjøre med det Stykke hvor Du havde Evighedsblomsterne? Træpionen skyder godt, men røre sig noget videre i Haven tør jeg ikke endnu
det nytter heller intet saalænge Hønsene gaar der, de har ikke begyndt at lægge Æg endnu baade Mejers og Alheds – har længe givet Indtægt, saa slagtede vi da en forleden Dag, vi vilde se om den fejlede noget. Nej ikke det mindste og saa fik vi os en dejlig Suppe og Vished for at vi kun skulle have Taalmodighed, men Ventetiden er jo altid lang. Potteplanterne har jeg givet en Del frisk Jord, den første det blev din Rosengeranie og Nillikerne, den italienske synes mig for svag ud den lod jeg staa, men en af Dagene kommer den nok ogsaa ud af Potten, at jeg kan se om der er noget ivejen, skulde jeg give din Mynthe frisk Jord? alle Pelargonier knoppes og Fuksierne bryder om det saa er Buskene i Haven viser de Blade,- det gjør saa ondt paa mig om der skal komme en kold Vinterhaand og dræbe dem, men det vil jeg nu ikke sørge over for tidlig –
Der er Travlhed i Villaen de har vasket og havt Faster Thrine der er jo tænkt paa attage Puf med, men de har endnu ikke faaet Svar fra Fru Varberg der er jo kommen Brev at Christine fra Amerika kommer, hun er paa Vejen og skal være her i længere Tid
Johanne bliver saa derovre saa ved de ikke om hun kan have Puf ogsaa.
Det bliver alle Aqvarellerne Las udstiller, dem har du jo seet – vi skal derover naar nu Rammerne kommer saa er der jo 2-3 store ingen Oliebilleder det store er kjørt paaTaarbystrand Badehuset er Atelier og Vand er nok af paa Tiden
naar mon vi kan faa høre om Bedømmelsen af Eders Arbejder? Vi hørte ikke hvordan det gik med Aktionen, Las fik 20 Kroner for en Tegning og ellers intet
Vi fik ingen Brev fra Echardt saa Telegraferede Georg derover. Svar, meget sløjt – intet Bud – vi ventet nogle Dage paa Brev derfra endnu ikke et Ord jeg maa skrive derover.
Vilhelm har jeg lige faaet Brev fra han havde det godt men Travlhed – og her er Marked i Byen idag der er Adolph inde Faer er ovre hos Las at læse Aviser og Marie er i Kjøkkenet men jeg skal naturligvis hilse
Marie vil hellere vente med at skrive til dit Brev er kommen og det er jo ogsaa bedre Faer kom nu meget begejstret over Billederne de skal rejse iaften Syberg rejser, han skal hænge op tilligemed Rhode
100 Kr vil han for hver Aqvarel –
Du skal nu af Marie faa fuld Besked naar vi har seet alting i Eftermiddag – jeg skal presse Adolphs Tøj han skal kjøre for Groserens’ til Gilde paa Søndag i Dræby –
Saa Farvel lille Ugle og hav det godt

Kjærlig hilsen fra din Moer og Faer og de andre

Omtalte genstande

Kattebogen "Lille Mis", som er illustreret af Johannes Larsen, udkom i 1905.

Fakta

PDF
Brev

Da

Poststempel på kuvert.

Christine Swane er indlagt på sanatorium i Haslev.
Taarbystrand=Tårup Strand (vist som Nybro Frugtplantage)
"Det store" [billede] af Johannes Larsen er "Bygevejr i april"
Johannes Larsen udstiller på Den Frie i foråret 1905. (Danmarks kunstbibliotek - kataloger)
Christian Eckardt og Alhed Larsen udstiller på Charlottenborg. - "-

Kerteminde

Kjærbyhus

Haslev
  • Nybro Frugtplantage Kerteminde
  • Dræby VVS
  • Boston USA

Kerteminde Byhistoriske Arkiv