Menu

Fynboerne

1895-08-27

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg vil tage til sin søster (Jo)hanne i Snøde. Sønnen Dede får gode karakterer og meget ros i skolen.
Mens Laura læste i en god bog, blev hun afbrudt af Frøken Jensen.
Fr. Berg og Laura har været i kirke, og den nye præst var god.
Christine vil flytte.
Gamle Breinholt har holdt stor fest.
Frederik/Dede har været spændt på invalidefesten med fyrværkeri.
Laura beder Albrecht hente nogle forføddede strømper.
Alhed kommer samme aften. Hun er begyndt at male. Et billede af havre har Johanne/Junge købt. Laura og Thorvald Balslev har begge bestilt malerier.

Transskription

Erikshaab - Tirsdag d: 27de.

Kjæreste Abba!
Tak for Brevet; nu vil jeg gjøre det til en Regel at skrive Dagen efter hvert Brev, jeg faar fra Dig det næste maa Du vist adressere til Snøde pr Lohals jeg tager nemlig imod Hannes Indbydelse i indlagte Brev og rejser derned paa 8 Dage paa Lørdag. Synes Du ikke det er kiederligt, at jeg altsaa rejser fra Dedes Besøg næste Lørdag og Søndag; ja mulig at han bliver dernede, naar han hører, at jeg er borte. Alhed rejste i Lørdags til Tarup og vilde strax fra Banegaarden gaae ud og sige til Dede, at han kunde godt blive i Odense og gaae i Fruens Bøge til Invalidefest, men hun kom for sent, saa han var allerede væk. Jeg ventede ham altsaa ikke, blev derfor højlig glad, da han glad og livlig indfandt sig. Han var saa overvældet snaksom, fortalte om alt dernede han forstaar saae godt Matematik, Latin er heller ikke saa svært, Læreren havde rost ham for Skrivning, han var den eneste i Klassen, der vidste rede paa kunde og kunne skulde og skulle, han var hørt i Fransk hos L[ulæseligt] og ”(havde) sagde ikke en Fejl”,["sagde" indsat over linjen] og saadan gik det i en Uendelighed. Nogle Drenge havde sagt til ham ”ja Du kommer nok oven for den og den og den. Der er mange grulig daarlige Drenge siger han. Han fortalte Dig vel, at Rektor kom ind i B og sagde ”Hvor er Warberg?” Dede med snøvlende Rektorstemme! Saa blev han nederst i A, saa der er nogen at rykke op over, de er 23. Fru Nielsen er glad ved ham og han ved hende og Johanne. I Søndags Efterm var Frøken Berg Astrid og Dede oppe hos Hanne og Hans Jørgen, fik Blomster med hjem og Dede sagde, at Fru Nielsen skulde have nogle af dem. Paa Turen til Sallinge gik han ogsaa og fortalte hele Tiden, saa Fr. Berg var helt forbavset over ham. De gik over Mosen dertil, Fr. B. sank dybt i, stod næsten i samme Situation, som Trisse ved sin Cycle i Snøde; saa Dede i en Fart vendte Ryggen til, hun mente at kunne træde de samme Steder, som de smaa. Mens de var der, sad jeg og læste i en meget spændende tysk bog blev til min Sorg afbrudt af Frøken Jensen, der kom spadserende uventet. Da saa hendes Tøj skulde hentes i Højrup, kjørte vi alle med ned til Toget og fik Dengse afsted med det samme. Om Formiddagen var Fr. Berg og jeg i Lyndelse Kirke, det er vist en god Taler den unge Præst og han ser godt ud. I Lørdags fik vi indhøstet. Dora ved jeg intet om, den staaer paa Græs i Engen og bliver ikke brugt. I Fredags kom Thorvald og Junge cyclende fra Faaborg, havde ikke været andre Steder, blev her til Lørdag, da kom Christine cyclende helt uventet for at fortælle, at hun havde sagt til Jenny hun vilde flytte, dersom Leutenant Basse vilde have hendes Værelser, (hvilket jeg endnu intet har hørt om), men hun troede det. Fru L. var bleven kjed af det, men kunde nok forstaae, at hun vilde boe billigere. Hun havde ingen nye Elever faaet. De cyclede saa alle tre sammen hjem [oven over linien er skrevet: ”henad”] Kl. 3, paa samme Tid som Alhed gik til Højrup. Syberg kom hjem Lørdag Aften, de andre Søndag. Der havde været 3 Dage Gilde i Esbjerg voldsom flot allsammen: gl. Breinholt holdt 70 aarig Fødselsdag med stort Knald. Igaar skulde Dengse til Invalidefest; bare der er bleven noget af, da Vejret var saa slemt, han var meget optaget af at skulle see Fyrværkeri. Gustav er han vred paa, han slaaer og driller ham og er saa uartig, siger Dede og saa kræsen og saa muggen mod Fru Nielsen. Iaften kommer Alhed, Pigerne gaar ned efter hende til sidste Tog. Naar Du en Gang kommer i Nærheden af Nørrefarimagsgade, vil Du saa ikke i Trikotagefabriken ”Norden” hente et Par forføddede sorte Strømper, som Muk leverede ind og som de skulde have sendt. Den er et Par Huse ind i Gaden fra den (Side) [oven over linien er skrevet: ”Ende”], der vender til Banegaardene. Et Par nye af samme Slags vilde være velkomne, det er saadan et godt Strømpested. } De forføddede er til ca. 85 Øre, nye til 1½ Kr. Baron Otto – Ny Adelgade No 5 – 2 Sal. Den stakkels Feilberg. Vil Du hilse Emil og hvem Du ellers ser af bekjendte. Tænk Alhed har begyndt at male! Har lavet et pænt Stykke med Havre, som Junge og Thorvald var meget begejstrede for, Junge kjøbte det. Jeg har bestilt et hos hende, nu maa hun opmuntres! Thorvald har ogsaa bestilt et ved Tarup. Her er saa koldt og uhyggeligt, regner hver Dag.
Alhed gaaer nu i Skole.
Kjærlig Hilsen fra Din Smaa.

Omtalte genstande

Alhed Warberg har malet et billede af havre

Fakta

PDF
Brev

Da

Brevet er kun dateret "Tirsdag d: 27de. Året er 1895. Gamle Breinholt holdt 70års fødselsdag, og han var født 23. august 1825. 27. august var en tirsdag i 1895.

Det brev, som Laura Warberg omtaler, findes i Kerteminde Egns- og Lokalhistoriske Arkiv: Johanne Caspersen til Laura Warberg, BB0333. Det ligger ikke i KTDK.
Warberg-familien kendte flere, der hed Gustav og flere med efternavnet Feilberg, så det kan ikke afgøres med sikkerhed, hvem af disse der omtales i brevet. Hvem fru Nielsen er vides heller ikke.
I årene efter Treårskrigen og krigen i 1864 blev der afholdt Veteran- og Invalidefester i København, Odense og Århus. Således også i 1895. Grænseforeningens hjemmeside (lokaliseret maj 2022).
Dora var en hest.
Det vides ikke, hvilken skole Alhed gik i.

Warberg Kerteminde egns- og Byhistoriske Arkiv BB0347

Nej

Testamentarisk gave fra Laura Warberg Petersen til Østfyns Museer