Menu

Fynboerne

1900-04-26

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Malerne deltager i udstilling. Alhed Larsen har solgt billedet med flox til Hempel Syberg. Chr. Eckardt har også solgt et billede på udstillingen. Der er en forespørgsel til Johannes Larsen, om han vil kopiere evighedsblomsterne.

Transskription

Kerteminde d. 26 - 4 1900
Kære Ugle!
Tak for Dit sidste Brev, jeg sender Dig her Din Trøje, nu lader det jo til at det bliver varmt igen, det har ellers været meget koldt her de foregaaende Dage Vi har nu faaet Køerne paa Græs og i Dag skal Hestene flyttes om i et Baghus som Faer har lejet, det ligger omtrent henne ved Ole Bagers, der er ogsaa et Kammer som Karlene kan ligge i, saa nu er vi snart herude af med alt muligt; Bøttern har jo lejet Staldene og han har haft meget travlt med at faa os bort. Oppe i Laden arbejdes der flittigt, Faer mener at vi paa Mandag kan begynde at flytte derop, i det mindste faa Køkkenet og stuerne i Orden, saa kan vi jo godt gaa herned og sove en lille Tid endnu; der kan ikke være tale om at opsætte flytningen en eneste Dag, saasnart det er færdigt deroppe, Du kan nok forstaa at vi har det meget knebent for Tiden, med Sovekammer Spisestue og Dagligstue i et Værelse og desuden er det ogsaa dyrt at faa Middagsmad i Byen til Folkene, vi har foruden Karlene tre Tømrere paa Kosten, saa vi længes bare efter at faa vor egen Husholdning igen.
Naar det bare maa blive godt Vejr igen tænker jeg ogsaa nok at det skal gaa med mine Ben, de var bleven rigtig gode, jeg var jo ude at gaa i Søndags og Mandag og Tirsdag var det ogsaa godt, men da saa Vejret slog om Tirsdagaften kunde jeg straks mærke det og i Gaar og i Dag har det været daarligt, men i Dag er Vejret jo godt igen, saa jeg haaber paa at de skal være bedre i Morgen.
Alhed har solgt billedet med Floxene til Onkel Syberg, der var Brev i Dag fra udstillingen at Pengene laa til hendes Disposition men hun vidste det nok i forvejen; Johannes har haft Brev fra Overretssagfører Henrichsen, at han forleden Dag havde set Evighedsblomsterne ude hos Philipsen og saa vilde han gerne spørge om Johannes ikke vilde copiere dem, saa vilde han have det i stedet for Akvarellen han har købt; jeg tror nok Johannes vil gøre det for 200 Kr. men han har ikke svaret ham endnu, saa du skal ikke tale om det til nogen. Forleden Dag talte jeg med Klaks i Telefonen, han fortalte at han nu er bleven Assistent dernede, lille Larsen er rejst, jeg kunde ikke forstaa hvorhen og saa havde Klaks faaet hans Plads, han skal foreløbig være der til Efteraaret og hvis Holm faar noget andet kan det jo være at han slumper til at faa Pladsen. Vi har haft et Par Breve fra Agraren, han er naturligvis mør i alle Lemmer nu i Begyndelsen; han er ikke videre begejstret over Soldaterlivet, han skrev sidst at naar han fik at vide hvad Dag Du kom kunde det være at han kunne komme ned til Færgen og hilse paa Dig, Moer og jeg har talt om at du maaske kunne tage med et tidligt Tog og saa opholde Dig nogle Timer i Nyborg. Kærlig Hilsen Din hengivne Marie

Kjære lille Ugle
Mange Gange tænker jeg paa at skrive men derved bliver det, her er saa meget der tager min Tid og Kræfter at jeg er saa træt om Aftenen for jeg maa jo tidlig op Kl. 6 skal Tømrernes Kaffe staa skjænket, vores Petroleumsapparat er i Brug og det gaar helt godt men jeg længes jo snart efter at vi var oppe hos os selv, Vejret er kjølt dog kan vi jo ikke tænke os bedre Byggevejr for det trækker ind igjennem Vinduerne saa det er en Lyst Ruderne er ikke sat i endnu for Tørringens Skyld.
Ida Olsen var herinde hun rejser til Kjøbenhavn i morgen med Exprestoget herfra, bliver derovre et Par Dage skal bo i Stokholmsgade og vil da besøge Margrethe vi sagde det var bedst imellem 2 og 3 sig dog til Onkel at jeg blev saa glad ved at han solgte sit ene Billede det andet gaar ogsaa nok inden Udstillingen lukkes det maa være dejligt. Hils nu ogsaa Dumpe mange Gange det skal blive morsomt at faa en mundtlig Hilsen fra de kjære Børn.
Her er saa koldt i disse Dage – hils nu ogsaa Olga Lau mange Gange hils ogsaa Frøken Rosenørn og tak hende rigtig godt lille Dinemor for den Tid du har været der dennegang.
Ja nu begynder Foraaret, det tegner til mange Blomster paa Pæretræet i Aar og Guldregn men hvem der skal holde Orden i Haven det ved jeg knap for det lader ikke til at nogen vil gjøre Arbejdet der bliver fint i Bagergaarden nu der er sat Plankeværk over Gaarden saa der er ingen Mødding at se paa mere den Kasse er brækket ned og al Gjødning puttes ind i Faarehuset, nu fortrækker vi snart med alle. Karlene flytter i Aften de skal sove i et Huus vi har lejet Fru Storm spiser hos Georgs fremdeles – det er nemt og der faar hun god Mad i dag er det nok Astrids Varbergs Fødselsdag vi har plukket de Hyacinther der er i Haven de skal vist ned til hende naar nu Marie kommer ned hun er oppe at leje sig lidt
Gud ske Lov Du er rask min lille Pige Gud føre dig sund og vel hjem til os igjen inden ret længe og velsigne al din Gjerning
Du fik vel dog Brevet med 10 i du maa altid svare straks – for min Skyld jeg er meget urolig for at de komme i rette Hænder
Din Moder

Omtalte genstande

Alhed Larsen: Et maleri af floks.
Johannes Larsen: Maleri "En buket af evighedsblomster".1895. Olie. 48,5 x 59. SMK

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Man er ved at gøre Kærbyhus klar til indflytning, samtidig med at man rømmer Købmandsgården.
Christine Swane bor midlertidigt hos familien Lau i Næstved.
Den omtalte udstilling er på Charlottenborg.

Kerteminde

Fremgår af brev

København

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv