Menu

Fynboerne

1903-01-29

Modtager

Christine Swane

Dokumentindhold

Christine Swane har fået solgt to malerier. Det glæder familien, at hun er flyttet ind hos Astrid på Bülowsvej. Christine venter på at få betaling for nogle låger, hun har malet til Dr. Faber.

Transskription

Kjærbyhus Den 29/1 1903
Kjæreste lille Dine!
Der gjorde Du mig rigtignok glad ved at sende de 10 Kr.- Dit Brev kom om Aftenen og Brevet til Svendborg skrev jeg næste Morgen saa er det Hul lukket og det gjør saa godt at glædes. Havde vi ikke hørt af Junge som kom om Søndagen at Du skulde bo hos Astrid saa havde det været en bedrøvelig Ventetid. Faer var utrættelig med at løbe til Byen og spørge om Brev fra Uglen, endelig kronedes det med Held men han kunde ikke lade være med at drive Løjer med mig, jeg spurgte jo straks – kjøbte de saa Billedet nej sagde han dog da han saa min Sorg skyndte han sig at sige de kjøbte 2 i stedet for 1 oh Christine hvor blev jeg dog glad, at det var Kalaerne bidrog meget, saa kunde jeg dog virkelig engang hjælpe dig med Penge, hvor er jeg dog taknemlig ja det kan du ikke gjøre Dig nogen Tanke om; Billedet er saa kjønt at de faar daglig Glæde.
Jeg saa den hele Szene for mig med Eders gjensidige Henrykkelse for Dis holder meget af Dig, og mener at Du boer hos kjendte Mennesker – de mente ogsaa at du blev Middagsgjæst hos hende og det var jo det allerbedste at du kan faa noget ordentlig kraftigt Mad -, men vær nu fornuftig kjære Barn og spar paa Dine Penge naar Du nu faar betalt dem Du skyldte bort men maa Du nu saa godt Arbejde hos Frøken Fram og har faaet denne Støtte saa klarer Du Dig nok i Vinter. De var ogsaa glade hos Warbergs at hun fik Dig i stedet for en Fremmed – fortæl os nu hvad Læge Faber syntes om Laagerne og ellers hvad der møder Dig - er det hver Aften Du sidder for Lange Jensen?
Havde du nu bare Flytningen overstaaet godt er det at det ikke er saa langt paa Søndag kan vi da tænke dig i det nye Hjem. Marie har været ovre at hente lidt Æbler til Dig og Vilhelm, de har vist nok været frosne men de smager Eder nok godt alligevel vi er ude at høre om Dit Tøj Marie hængte lidt ud igaar for om vi kan faa det afsted ellers maa vi vente til i Morgen. Johanne Warberg rejste nu i Formiddag hun har sovet her dennegang, hun kom med Palm i Søndags Agraren var saa derovre den dag, de smaa Drenge var med paa Hotellet og drikke Kaffe de var saa søde begge to de var her lidt i Aftes deres Moder er ikke vel i disse Dage men det er vel nok Forkjølelse fra de Dage hun var uden Piger, det var saa heldigt at Laura kom nu til hun skal ligge
Johannes var her med en Tegning som skulde sendes til Astrid men vi vidste jo ikke No endnu husk nu endelig at sende os Adressen
Her er en frygtelig Storm igjen vores Sverigsrejse kan vi ikke bestemme endnu paa Lørdag skal Faer mødes Hr Birck. i Odense maatte det dog blive til Forlig med de to Mennesker at vi kan faa den Byrde kastet fra os. Faer gaar spadserende op og ned af Gulvet saa ved Du det lufter godt i Stuen
Allerup og Frk. Fibiger var her forleden Aften Junge var meget tilfreds med Besøget de blev kjørt hjem saa Marie og Junge tog Touren med det gik i en Hurtighed kan Du tro
paa Lørdag skal han til Odense med Hø –
Nu fik jeg Besked om dit Vasketøj men det er kun halv tørt saa maa Brevet afsted i Aften og saa kommer Tøjet og Æblerne i morgen
Jeg skal ogsaa have skreven til Faster Thrine i Aften og saa er der ikke lang Tid derfor Lev vel kjære Barn og Gud velsigne og bevare Dig alle Dine Dage
Hilsen fra Alle Din Moder

Kære Ugle!
Til Lykke med Salget af Billederne det var rigtignok rart for Dig at faa saadan en Slump Penge paa en Gang, og saa Laagerne, jeg er meget spændt paa om Docktoren saa giver Dig mere end 30 Kr. for dem. –
Jeg skal hilse Dig fra Julie Mohr, hun kom over til Lases i Søndags var der om Natten og rejste hjem Mandageftermiddag, hun var herovre lidt, jeg saa kun et Glimt af hende da jeg passede Køer den Dag, Agraren kørte nemlig Tang til Mejeriet; Julie bad mig derud en Dag nu skal jeg se om det kan lade sig gøre en Eftermiddag, mens Moer og Faer er hjemme, naar de først rejser kan jeg jo ikke komme herud af Huset. Hils Dis mange Gange fra mig, vi er saa glade over at Du skal bo hos hende, saa er det da ikke saa ensomt for Dig; ”nu er Tante Ugle rejst over til lille Tante Dis”, sagde Puf i Aftes han var saa sød han sad og fortalte os Historier baade Snehvide og de 3 Bukke Bruse.
Bare Æblerne smager godt en Del af dem har været frosne. Mange Hilsener Din Marie

Fakta

PDF
Brev

Da

Fremgår af brev

Christine Swane har malet nogle låger for dr. Faber.

Kerteminde

Fremgår af brev

København

Fremgår af kuvert

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv