Menu

Fynboerne

1894-09-02

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Christine har fået flere klaverelever. Julie Brandt har meget tegnearbejde.
Skal Laura bo hos Albrecht eller på et andet hotel i København?
Laura og Albrecht skal give Ludvig og Berta en bryllupsgave.
Laura m.fl. har været på besøg på Gelskov.
Christine har bedt Drude Jørgensen skaffe flere klaverelever.
Gundestrup har tilbudt at have Frederik det følgende år, men det vil Laura ikke have.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr Godsforvalter Warberg
Tre Hjorte
Vestergade
Kjøbenhavn K.

[På kuvertens bagside:]
Poststempel

[I brevet:]
Erikshaab d: 2den

Kjæreste Abba!
I Gaar var Elle og jeg paa Vej til Fru Blom og til P. Nielsens Kone, da vi lige ved Skoven blev overraskede ved at se Christine komme cyklende. Hun var meget glad over at kunde melde, at hun i Torsdags fik 3 Elever, en ung Pige og begge Gundestrups Drenge, hvoraf især den ældste skal være flink og musikalsk, deres Mor har spillet med dem, men er meget glad ved nu at blive fri. Chr. sagde strax, at nu kunde jeg da nok blive noget længere i Kjøbenhavn, det har trykket hende, at jeg skulde ofre den Fornøjelse. Hun har nu 48 Kr. om Maaneden og 12 tilgode hos nogle af Eleverne, som nu har bedt hende sende Regning. Hun er ved rigtig godt Mod og mener nok, hun faar flere nu. Hun fortalte ogsaa, at Brandt har faaet saa meget Tegnearbejde, at hun tjener 62 Kr. om Maaneden. Jeg har nu tænkt at rejse paa Lørdag, da jeg jo gerne vil være et Par Søndage derinde, naar Du er [”er” indsat over linjen] fri. Gid Du nu en af dem havde en kjøn Tur for et eller andet Sted hen. Men naar jeg saa kun bliver en lille Tid, og altsaa rejser hjem før Dig, saa veed jeg ikke, om det er værd Du flytter ud af Dit Værelse, Du kan sige mig hvilken af følgende Ting jeg skal vælge, enten boe paa Missionshotel eller faae et lille Værelse paa Tre Hjorte; jeg har tænkt mig, at naar Lud er rejst igjen, saa kunde jeg være 3-4 Dage hos de gamle og saa i dem helt ofre mig for dem. Jeg morer mig bedst, naar det ikke koster for meget at være derinde. Har Du et stort Værelse, kunde der maaske ogsaa sættes en Seng ind, de Dage jeg er der. Men som sagt, lad mig nu vide, hvad du raader mig til, jeg skriver saa reppetere, men kommer paa Lørdag d. 8de, haabende at finde Dig vel tilpas uden Asthma. Eline fik jeg Brev fra nylig, det lader som hun mener vi nok kan give Brudegave til Lud og Berta nu, de giver Fotografi og de gamle har en Gave. Alt staaer godt til her hjemme. I Fredags var Fru Juul og Marie her en Visit, jeg tog med dem til Gjelskov, hvor Præsten var, vi havde en rar Aften. Hempel kom og tog bagefter herned, vi drak Kaffe og sludrede til Kl. 11½. I Dag er vi bedt til Gjelskov til Kaffe og Aften. Junge drog saa lidt melankolsk afsted i Fredags. Hr. J. kjørte hende ned og Astrid og jeg fulgte hende. Christine mødte Fru Berthelsen igaar i Odense, men hun gaaer altid rask forbi hilser kun. Hvor hun dog er kold. – Idag er Paludan i Odense. Christine har været hos Fr. Jørgensen, som var meget venlig og lovede at gjøre, hvad hun kunde, for at skaffe hende Elever, Hun spurgte, om nogen af Søstrene skulde til Sollerup iaar!! Tro mig, det vilde hjælpe paa hendes Evne til at skaffe Chr. Elever om vi havde en at sende til hendes Skole. Det er uheldigt, at vi ikke netop i Aar skulde have Muk ud at lære noget, saa billigt vi kunde have hende sammen med Christine. Gundesttrups har sagt, at de kunde godt have Dede til næste Aar; men det vilde ingen godt Sted være for ham de Drenge ser dog ud til allehaande.
Ja nu er det Middag og derefter skal jeg see at faae Bud til Højrup efter Breve og med dette, jeg længes snart efter et fra Dig. Christine og Elle hilser. Mange Hilsner fra Din Smaa.

Fakta

Brev

Da

Datoen ses af poststemplet

Warberg-familien kendte flere med navnet P. Nielsen.

Erikshaab

Gårdens navn er skrevet øverst side 1

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0329

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen