Menu

Fynboerne

1894-08-27

Afsender

Laura Warberg

Modtager

Albrecht Warberg

Dokumentindhold

Den nye skolefrøken er kommet til Erikshaab. Hempel Syberg har været syg. Ellen og Johanne har været på besøg hos familien i Snøde på Langeland. Nu er Johanne syg.
Christine har fået fem undervisningstimer om ugen i dansk på en skole i Odense samt musikelever, og hun tjener 36 kr. månedligt.
Alhed har det så godt i Firenze. Hun opholder sig på et bjerg med Bacci, spiser godt og bader i en bæk. Ludvig Brandstrup er rejst til Danmark, og Alhed vil savne ham.
Laura Warberg har hørt, at der er meget svir på Odense (Katedral)skole, så hun har overvejet en anden skole til Andreas, men Vesterdal siger god for Odenseskolen.
Familien har drukket kaffe udendørs i det gode vejr.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Hr Godsforvalter Warberg
“Tre Hjorte”
Vestergade
Kjøbenhavn K.

[På kuvertens bagside:]
Poststempel

[I brevet:]
Erikshaab – Mandag
Kjæreste Abba!
Vi har egentlig oplevet ikke saa lidt, siden Du rejste, saa det er bedst, Du strax faaer en lille Skrivelse. Torsdag Eftermiddag kom Charlotte kjørende med Frøken Petersen, den nye Lærerinde og 2 af Børnene. Marie K! er rejst til Nygaard for et Par Uger og gl. K. skal ogsaa et Par Dage derover; han var i Gaar alene paa Gjelskov, Christine og jeg gik derover, Sybergs var i Kirke, vi sludrede saa med den gamle en Timestid og morede os kosteligt over hans Fortællinger om hans Kone, hvordan hun ”tilvender” sig masser af Pakker, naar hun skal rejse og saa smider dem og Rejsetøjet rundt omkring paa Vejene. Syberg har endnu ingen Kræfter, var saa anstrengt af en 5 Timers Visit Visit ["Visit" overstreget] af Smidt i Lørdags, at han ikke kunde sove om Natten og Mini troede, han skulde blive syg igjen. – I Fredags kom der Brevkort fra Junge og Elle, de var kommen godt til Snøde, uden større Træthed skjøndt de havde gaaet hele Turen, ikke en eneste velvillig Vogn. Tante blev umaadelig henrykt over deres Besøg, men hun kommer ikke herover, da Thora kom i Lørdags og hun bliver der 8 Dage. Hende var Børnene med at hente i Aasøe, kjørte Kl. 9 dertil, var hjemme 12½, spiste til Middag og gik saa samme Tur!! var nær kommen for sent til Dampskibet, da de troede, der var en 10 Minutters Vej fra Tranekær til Aasøe!!! Kl. 12 Lørdag Aften kom de tilbage, havde kjørt et Par Mil fra Svendborg om ad Kværndrup. Junge har Blegner og vældig ondt i Halsen, hun gurglede igaar hele Dagen med chlorid Kali, var ilde tilpas, men holdt sig oppe, da Vesterdal og Christine var her. De to kom Lørdag Efterm, Chr. var kommen til Odense Tirsdag Aften sent, havde Timer hele Onsdagen, var hos Frk. Jørgensen, men traf hende atter ikke, fik af Vesterdal 5 Timer om Ugen i hans Skole, Dansk med 9 smaa søde Drenge, Christine er meget glad over det, han spurgte, om hun vilde have en Dreng at regne med, og det havde hun nok Lyst til, hvis hun kan. Vil Du fortælle Thorvald alt dette, han og jeg var saa enige i, at Christine burde have noget mere at bestille, ikke alene for at tjene noget, men ogsaa fordi et saadant Driverliv er en Ødelæggelse for hende. Af Musikelever har hun faaet Sagfører Jacobsens lille Dreng og Rimse, denne en Gang om Maaneden. Hun mener nu at tjene 36 Kr. om Maaneden og hun har lovet mig at lægge alt hen; jeg faaer saa noget hos hende til en Rejse derind paa et Par Dage; det klemmer hende jo en Del, at jeg vil hjælpe hende paa min Rejses Bekostning. I Fredags fik jeg Breve fra Christine, Thomas, Alhed og Junge og Elle. A. befinder sig saa udmærket et Par Mil fra Florenz paa et Bjærg, taler kuns Italiensk boer der sammen med Baccis og den gl. Major. Der er saa fint og smukt, de spiser saa vældigt alle sammen, Smør og Mælk er saa brillant; Kastanieskove op ad Bjærget, Brombær og Nødder, de bader i en Bæk. Hun fulgte Lud ind til Byen i Tirsdags, hentede mere Malervæsen derud, da der vil blive meget at gøre skriver hun. Naar Du nu snart ser Lud, saa maa Du da endeligt skrive til mig alt, hvad han fortæller om Alhed. Hun skriver i hvert Brev, at hun vil savne ham forfærdeligt, han er saadan en god Kammerat. – Jeg skulde hilse Dig mange Gange fra Vesterdal, han sagde at han savnede Dig meget; han var bedt til Kaffe-Christensen til Aften igaar, Dede, Elle og Muk kjørte for ham til 3 Toget. Sybergs stod ved Leddet og saae dem komme tilbage, sagde at han kører rigtig brillant. Christine havde Time idag Kl. 9 tog derfor ogsaa hjem iaftes. Junge har snakket en hel Del om, at Odense Skole er saa gruelig slem med Svir og anden Daarlighed Lærerne har den og den Skavank o.s.v. og at Dede burde i Birkerød Skole. Igaar talte jeg meget med Vesterdal derom, han mener ikke der er nogen Fare ved Odense, foreslog at faae ham til Rumps paa Christiansdal, naar han blot ikke boer i Byen, mener han ikke der kan skee noget, sagde at Birkerød er saa dyr, at Odense er brillant at tage Examen ved, den bedste i Landet til at proppe Kundskaber i Drengene. – Igaar var vejret saa mildt og dejligt her. Vi havde Kaffebordet udenfor Hovedtrappen og sad ved Bordet der og drak Kaffe. Pal. havde tabt en Flaske Portvin til mig, vi væddede om Tiden, Junge og Elle vilde komme hjem Lørdag Aften, - den drak vi til Middag igaar, Retterne var: Gemyse – Steg – Rødgrød, hvis bare Junge havde været rask, havde det været en dejlig Dag. Christine var saa livlig og munter, spillede og sang og snakkede hele Dagen. – Nu Farvel! I morgen venter jeg Brev fra Dig. Du og Thorvald har vel nok oplevet et eller andet igaar Søndag. – Junge ligger paa Chaiselongen, hun var saa henrykt over [ulæseligt] af [ulæseligt] det er kjedeligt hun skal spilde Tiden med Daarlighed, men [ulæseligt]gen haaber vi hun er helt rask, da er vi bedt til Ølstedgaard til Kaffe. - Syberg og Mini hentede Thora i Tommerup i Fredags, hun rejste fra Middelfart med Langkilde og hans Kone, kunde hun forstaae paa Snakken; - Gjelskov fik indavlet i Lørdags og havde Gilde. Unge Grevinde har det saa godt, jeg har hørt Bud. - Mange Hilsener fra os alle! Esset.
Kære Far! Vi havde en frygtelig morsom Tur til Langeland kan du tro. – Vil du endelig huske at hilse Mine Hirscher, gl. Bernhard, gl. Bing og Tante Pe’rsen i Særdeleshed.
Din Sel -

Fakta

Brev

Da

Datoen ses af poststemplet

I Snøde på Langeland boede Johanne Caspersen (Tante), som var Laura Warbergs søster.
Chlorid Kali: Kaliumklorid.
Alhed Larsen opholdt sig i Italien februar 1894 til foråret 1895. Majoren var en onkel til hendes nære venner, Bacci, i Firenze. Hans navn kendes ikke. Ludvig Brandstrup rejste i august 1894 fra Firenze hjem til Danmark for at blive gift. Han og hustruen kom til Firenze i efteråret.
Inden Reformationen i 1536 var Christiansdal et benediktinerkloster med navnet Dalum Kloster. Efter Reformation var Dalum Kloster længe et kongeligt len og blev senere ryttergods. Som herregård var Christiansdal ejet af Christian Benzon og hans efterkommere i mere end 100 år. Til Christiansdal hører en have på ca. 7 tdr. land. Sydfløjen på Christiansdal er opført i 1812-1818. Siden 1907 har stedet atter haft navnet Dalum Kloster. I 1891 solgtes hovedbygningen til Christine Rump (1867-1922), hvis arvinger i 1906 solgte gården til den katolske Skt. Hedevigsorden, som indrettede et rekreationshjem. I 1903 blev der tilmed opført et katolsk kapel, og gården fik atter sit gamle navn Dalum Kloster. I 2013 blev Christiansdal ejet af Dalum Kloster Hvilehjem.
Indavlet: Bragt høsten i hus.
Der er nævnt en del personer i brevet, som det ikke har været muligt at identificere: Marie K. og gl. K, Smidt, Sagfører Jacobsens dreng, Frk. Jørgensen og Kaffe-Christensen.
Det er formodentlig Johanne, der underskriver sig med navnet Sel sidst i brevet. Hirscher er Hirschsprung.

Erikshaab

Gårdens navn er skrevet øverst side 1

Adressen er skrevet på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0337

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen