Menu

Fynboerne

1911-08-06

Afsender

Laura Warberg

Dokumentindhold

Laura Warberg er ked af, at hun ikke har fået brev fra Astrid længe. Laura har lånt penge af Paludan til døtrenes rejse fra USA til Danmark. Hun er spændt på at høre, om Ellen bliver i Danmark. Louise Brønsted synes, at Ellen og datteren skal bo hos dem den første tid, og Laura vil indlogere sig på kroen.
Alhed og Johannes Larsen samt børnene er på cykeltur rundt i Jylland, og Laura passer imens huset. Tom-Petersen har været på ferie i Kerteminde.
Adolph Larsen har fået en fin høst, og Johanne tjener godt på sin musik, så de vil sende 50 kr. til Ellens rejse. Laura betaler også. Alhed og Johannes Larsen skal have Ellen og Grethe boende og bør derfor ikke betale til billetten.
Johanne er nervøs pga. mange gæster, og hun vil gerne på ferie.
Christine og Sigurd Swane har lejet deres bolig ud, mens de selv er ude at rejse.
Johanne og Adolphs pige i huset har sagt op. Det er de glade for.

Transskription

[Håndskrevet på kuvertens forside:]
Fru Astrid Goldschmidt
St. Pauli Kyrkogatan 19
Malmö
Skåne
[På kuvertens bagside:]
Poststempel.
[I brevet:]
Villa Be d:6/8 – 11
Kære Astrid!
Det er mig en Gaade, at Du slet ikke lader høre fra Dig! Jeg har slet ikke haft Brev fra Dig siden Dit første efter Eastmans’ Død. Nu er jeg snart bange for, der er Sygdom eller andet galt paa Færde hos Eder. Du plejer jo ellers at være saa grumme expedit til at skrive. Elles Brev fik jeg med et Par Ord fra Lugge i Gaar; hun nævner intet om Dig. Jeg har nu laant 500 Kr. hos Pal og vilde have sendt dem i Dag til Billy, men saa faldt det Christine ind at han lægger Pengene ud til Elles rejse i Stedet for at sende til Christine. Det er akkurat for to Maaneder til hende. I Dag har jeg begyndt at vente Svar fra Elle paa vore første Breve, men det kommer næppe før Tirsdag. Du skal nok strax faae et Kort eller Brevet. Det bliver meget spændende at høre hvad hun tænker sig om Fremtiden: blive her eller sejle over igen. Midt i August er de 4 Uger gaaet, som hun skriver der vist vilde gaae, før de kunde rejse. Mulig hun efter det kommer før vi tænker det. Lugge skriver, at hun synes de skal absolut komme til København først og være hos dem, til L. skal paa Fødehjem. Jeg skulde være der ogsaa og der har Elle jo Adgang ogsaa til Dig og Thora, skriver Lugge - Første September rejser jeg i hvert Fald til Ta[ulæseligt]have. – Kommer Elle og Grethe der, saa har jeg tænkt at ligge om Natten i Birkerød Kro og gaae ned om Morgenen E. og G. skal have Gæstekamret vi maa jo gøre alt for at de kan have det bedst. Ligge i Stue paaa en Sofa er nu saa grulig ubekvemt, saa vil jeg hellere betale den Smule i Kroen eller maaske der er et Højskolehjem. Men derom senere. Lugge vilde skrive meget indtrængende til Elle om det. Tager hun over England, er der jo Ruten over Holland, den tog de sidste Gang altsaa Hamborg Warnemünde Gedser. – Las’s rejste alle fire i Tirsdags til Jylland, pr. Bane til Vejle, sejlede gennem Greisdalen til Jelling, saa Gravhøjene m.m. der, Drengene henrykte over alting. Cyklede i Torsdags til Brædstrup, havde telefoneret til Dede, som modtog dem flot og gæstfrit; først Svaledrikke i hans Stue; Kl. 7 flot Aftensmad paa Hotellet; saa Drengene i Seng og de andre en dejlig Tur. X Drak Kaffe sammen næste Morgen, sludrede en Times tid og cyklede en smuk Tur til Rye Kro ved Himmelbjerget; derfra videre til Viborg, mere ved jeg ikke, men vist Skagen. De bad mig om at ligge her om Natten og være her saa meget som muligt. Det er jeg ogsaa næsten hele Dagen. Johanne spiller jo saa meget, der er saa varmt af Masser af Fluer, Børnene er jo heller ikke af de letteste; her er saa roligt, køligt og hverken Børn eller Fluer. I Dag er det Bibbes Fødselsdag, hun har faaet en Smule Legetøj, ellers tager man ikke Notits af Dagen. J. er i Pavillonen at spille. Jeg har været der et Par Gange, det er jo køn Musik. Christine løser imellem af. Derimod er her en Luftgynge, som plager hele Byen med en rædsom Musik fra 4-10! Her er uhyre mange fremmede i Byen som aldrig før, alt er fuldt. Toms var saa glade ved at være 14 Dage hos Alhed, gav 3 Kr. laante af Ellen Branner havde 14 Dage paa Højskolehjem, var begejstrede for Ugen; Wilhelm en Uge. I Dag har Agraren faaet Rugen ind udmærket. Om vi nu beholder godt Vejr skal alt det [”5” skrevet i øverste venstre hjørne] andet Korn høstes paa Kraft; alt er modent og tegner brillant. De venter sig meget af Høsten Johanne spiller jo mange Penge ind. De vil bidrage 50 Kr. til Elles Rejse; jeg giver Halvparten, 250 Kr., men Las’s skulde jo nødig spændes alt for haardt for, naar de dog vil have dem hele Vinteren. Nu skal Madiens ikke koste Lugges Rejse til Amerika næste Sommer, saa vi haaber de vil give klækkeligt Tilskud – Egentlig skulde der jo have været skreven rundt om de hver især vilde bidrage til Rejsen, men vi brændte naturligvis efter at lade Elle faae et Ord hurtigst muligt, og tænk hvor hun og Grethe er bleven glade og lettede ved Udsigten til Rejsen.
Jørgen [oven over linien er skrevet en ulæselig forkortelse] er i Besøg hos Agraren nogle Dage, derefter kommer Pan. Det er for meget for J. med Gæster, hun er meget nervøs. Jeg er slet ingen Hjælp for hende i Aar uden med Sytøj; jeg kan ikke i den Hede tumle med noget, og Børnene er saa vanskelige. Men alt det maa Du da ikke skrive hertil om. Nu har hendes Elever Ferie undtagen Amanda og Kelnerfruen; de er begge meget flinke. En lille Ferie vil J. gærne have og ned til Ida Vette, Du veed i Faaborg, gid hun kunde faae det ordnet med Hus og Børn imens. Paa Lørdag tænker jeg at tage ned til Onkel S. og blive der ca. Maaneden ud. See saa lille Putte! Nu har Du faaet en lang Sludder! Lad mig nu see Du skriver strax. Svanes er ude at rejse en Maaned; imens boer en Broder til Allerup med Familie der og giver 100 Kr. Naar de kommer hjem, haaber jeg de kan have Erik og Agraren kan spise Middag der, saa kan Pigerne nok have Bibbe og det andet. Men jeg har endnu ikke talt noget om det! Oline har sagt op, J. og især Agraren er helt glade ved det; nu vil de prøve at faae en, der kan malke. Den lille 12 Aars Barnepige er saa flink. Oline er saa over alle Grændser bandit og kan slet ikke lave Mad; dertil svagelig. Hils og kys de søde smaa Unger fra Bedstemor.
[Skrevet langs kanten på s4 (fortsat sætning ved X på siden):]
derpaa igen Svaledrik hos ham selv. De maatte ikke betale en Øre!

[Skrevet langs kanten på s7:]
Nu skal Lugge og Elle have Brev.

Fakta

Brev

Da

Datoen er skrevet på brevet

Alheds kælenavn var Be. Derfor kalder hendes mor huset på Møllebakken for Villa Be.
Alheds søster, Ellen Sawyer, flyttede fra Boston hjem til Danmark, da hendes mand døde. Christine Mackie blev skilt og flyttede også til Danmark.
Det vides ikke med sikkerhed, hvem Jørgen var, men muligvis ham, der arbejdede på Erikshaab i 1898.
”5” i øverste venstre hjørne er en fejl, idet dette er side 6 i brevet.
Det vides ikke, hvem Wilhelm, Amanda og Kelnerfruen var.

Kerteminde, Møllebakken

LW har skrevet "Villa Be" før datoen. Be var Alhed Larsens kælenavn

Adressen står på kuverten

Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv, BB0237

Nej

Testamentarisk gave til Østfyns Museer fra Laura Warberg Petersen